Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4639. Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu, stran 14278.

Za izvrševanje 58. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 15/03 – ZOPA) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o vodenju razvidov po Zakonu o športu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek vpisa v razvid in postopek izbrisa iz razvida vrhunskih in drugih športnikov, razvida strokovnih delavcev v športu, razvida izvajalcev letnega programa, razvida športnih objektov, razvida velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji in razvida javnih zavodov v športu ter obliko teh razvidov.
2. člen
Razvide iz 1. člena tega pravilnika vodi ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu ministrstvo).
Subjekti, ki pri posameznem razvidu ministrstvu posredujejo podatke za vpis v ta razvid, so upravičeni do vpogleda v te podatke v posameznem elektronskem razvidu, pri čemer gesla za dostop v posamezen elektronski razvid dodeljuje ministrstvo. Ministrstvo lahko posameznemu subjektu, ki je upravičen do vpogleda v podatke v posameznem elektronskem razvidu, dodeli samo eno geslo.
3. člen
Posamezen razvid je sestavljen iz glavne knjige in zbirke listin.
Glavna knjiga se vodi kot centralna informatizirana zbirka ministrstva tako, da se vanjo vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpišejo v razvid.
Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo, se vložijo v zbirko listin.
V zbirki listin se listine vodijo za vsak subjekt vpisa posebej, in sicer v posebnem ovoju, ki se označi z zaporedno številko vpisa.
Listine, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa, se v ovoje vlagajo kronološko glede na vpis v razvid.
Zbirka listin se lahko vodi tudi v informatizirani obliki.
II. RAZVID VRHUNSKIH IN DRUGIH ŠPORTNIKOV
4. člen
V razvid se vpisujejo vrhunski in drugi športniki v skladu s 37. in 38. členom Zakona o športu.
Ministrstvu podatke za vpis v razvid posredujejo Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez za vrhunske športnike in nacionalne panožne športne zveze za druge športnike.
5. člen
Razvid vrhunskih in drugih športnikov vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, stalno oziroma začasno prebivališče, športno panogo, stopnjo kategorizacije, športne rezultate, dosežene na uradnih mednarodnih tekmovanjih in državnih prvenstvih.
V glavni knjigi se podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– oseba vpisa,
– športna panoga,
– stopnja kategorizacije in
– športni rezultati.
6. člen
V rubriko o osebi vpisa se vpisujejo naslednji podatki:
– številka in datum vpisa,
– ime in priimek, rojstni podatki ter stalno oziroma začasno prebivališče vrhunskega ali drugega športnika,
– spol,
– številka in datum izbrisa iz razvida in
– razlogi za izbris iz razvida.
III. RAZVID STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
7. člen
V razvid se vpisujejo strokovni delavci v športu v skladu s 26. členom Zakona o športu.
Ministrstvu podatke za vpis v razvid posredujejo pravni subjekti, pri katerih strokovni delavci opravljajo vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo (npr. športna društva, zveze športnih društev, gospodarske družbe, zavodi, ustanove).
8. člen
Razvid strokovnih delavcev v športu vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, stalno oziroma začasno prebivališče, naziv delodajalca, strokovno izobrazbo ali usposobljenost.
V glavni knjigi se podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– oseba vpisa,
– naziv delodajalca in
– strokovna izobrazba ali usposobljenost.
9. člen
V rubriko o osebi vpisa se vpisujejo naslednji podatki:
– številka in datum vpisa,
– ime in priimek, rojstni podatki ter stalno oziroma začasno prebivališče strokovnega delavca v športu,
– spol,
– številka in datum izbrisa iz razvida in
– razlogi za izbris iz razvida.
IV. RAZVID IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
10. člen
V razvid se vpisujejo izvajalci letnega programa športa v skladu z 8. členom Zakona o športu.
Podatke o izvajalcih letnega programa športa na državni ravni za vpis v razvid zagotovi ministrstvo.
Podatke o izvajalcih letnega programa športa na lokalni ravni za vpis v razvid ministrstvu posredujejo lokalne skupnosti.
11. člen
Razvid izvajalcev letnega programa športa vsebuje: ime, sedež, ime in priimek zastopnika, naziv športne panoge ali dejavnosti.
V glavni knjigi se podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– podatki o izvajalcu letnega programa športa in
– naziv športne panoge ali dejavnosti.
12. člen
V rubriko o podatkih o izvajalcu letnega programa športa se vpisujejo naslednji podatki:
– številka in datum vpisa,
– ime in sedež izvajalca letnega programa športa ter
– ime in priimek zastopnika.
V. RAZVID ŠPORTNIH OBJEKTOV
13. člen
V razvid se vpisujejo športni objekti v skladu s 17. členom Zakona o športu.
Podatke o športnih objektih, ki so državna lastnina, za vpis v razvid zagotovi ministrstvo.
Podatke o športnih objektih, ki so lastnina lokalnih skupnosti, za vpis v razvid ministrstvu posredujejo lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti podatke posredujejo ministrstvu najmanj dvakrat v posameznem koledarskem letu in tudi najkasneje v 15 dneh po spremembi kateregakoli podatka, ki se vpisuje v razvid.
Podatke o športnih objektih, ki so zasebna lastnina, za vpis v razvid ministrstvu posredujejo lastniki teh športnih objektov, in sicer najkasneje v 15 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezen objekt.
14. člen
Razvid športnih objektov vsebuje: zemljiškoknjižni izpisek, ime in naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pregledni nulti karton objekta.
V glavni knjigi se podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– številka in datum vpisa,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– ime in naslov lastnika,
– homologacija športnega objekta,
– pregledni nulti karton objekta,
– številka in datum izbrisa iz razvida in
– razlogi za izbris iz razvida.
VI. RAZVID VELIKIH MEDNARODNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV V SLOVENIJI
15. člen
V razvid se vpisujejo velike mednarodne športne prireditve v Sloveniji v skladu z 52. in 53. členom Zakona o športu.
Ministrstvu podatke za vpis v razvid posredujejo Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in nacionalne panožne športne zveze.
16. člen
Razvid velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji vsebuje: športno panogo, nivo, ime organizatorja in države udeleženke.
V glavni knjigi se podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– številka in datum vpisa,
– športna panoga,
– nivo,
– ime organizatorja in
– države udeleženke.
VII. RAZVID JAVNIH ZAVODOV V ŠPORTU
17. člen
V razvid se vpisujejo javni zavodi v športu v skladu s 23. členom Zakona o športu.
Podatke o javnih zavodih v športu, ki jih ustanovi država, za vpis v razvid zagotovi ministrstvo.
Podatke o javnih zavodih v športu, ki jih ustanovijo lokalne skupnosti, za vpis v razvid ministrstvu posredujejo lokalne skupnosti.
18. člen
Razvid javnih zavodov v športu vsebuje: ime in sedež, ime in priimek direktorja, njegov poklic in izobrazbo, imena in priimke drugih zaposlenih, njihove poklice in izobrazbo.
V glavni knjigi se podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– številka in datum vpisa,
– podatki o javnem zavodu,
– podatki o direktorju javnega zavoda in
– podatki o zaposlenih v javnem zavodu.
19. člen
V rubriko o podatkih o javnem zavodu se vpisujeta ime in sedež javnega zavoda.
V rubriko o podatkih o direktorju javnega zavoda se vpisujejo naslednji podatki:
– ime in priimek direktorja,
– njegov poklic in
– izobrazba.
V rubriko o podatkih o zaposlenih v javnem zavodu se vpisujejo naslednji podatki:
– imena in priimki zaposlenih,
– njihovi poklici in
– izobrazba.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Športne objekte, ki so vpisani v razvid športnih objektov na podlagi določb Pravilnika o vodenju razvida športnih objektov (Uradni list RS, št. 50/99), ministrstvo po uradni dolžnosti vpiše v nov razvid, ki se vodi po določbah tega pravilnika.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov (Uradni list RS, št. 50/99).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-83/2007
Ljubljana, dne 6. novembra 2008
EVA 2007-3311-0085
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost