Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4661. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2007, stran 14311.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 18. redni seji dne 6. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Majšperk za leto 2007.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2007 so naslednji:
                            v EUR
A/   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Skupaj prihodki              3.032.308
II.   Skupaj odhodki               2.885.716
III.  Proračunski presežek             146.592
 
B/   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   Prejeta vračila posojil in prodaja      22.242
    kapitalskega deleža
V.   Dana posojila in povečanja             0
    kapitalskih deležev
VI.   Prejeta minus dana posojila in           0
    spremembe kapitalskih deležev
 
C/   RAČUN FINANCIRANJA                 0
VII.  Zadolževanje                    0
VIII.  Odplačilo dolga                96.628
IX.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev na      72.206
    računih
X.   Neto financiranje              –146.592
3. člen
Sredstva, ki so ostala na računu v višini 680.515 EUR, se po zaključnem računu za leto 2007 razporedi za prenos v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-25/2008-2
Majšperk, dne 6. novembra 2008
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost