Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4660. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Litija (prečiščeno besedilo), stran 14306.

Na podlagi 148. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija (Uradni list RS, št. 14/05) je Občinske svet Občine Litija na 21. seji z dne 23. 10. 2008 sprejel prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Litija, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija (Uradni list RS, št. 12/08),
– Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/08),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija (Uradni list RS, št. 95/08).
Št. 601-9/2005
Litija, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Litija (prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt Javnega zavoda za kulturo Litija, ki je bil sprejet z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Litija (Uradni list RS, št. 45/06).
Javni zavod za kulturo Litija (v nadaljevanju: zavod) nadaljuje z izvajanjem programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju kulturne dejavnosti na območju Občine Litija.
Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda za kulturo Litija, matična številka: 2214784, vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg. št: 2006/07244 z dne 4. 7. 2006 pod št. vložka 1/44647/00.
2. člen
Osnovni namen ustanovitve in poslanstva zavoda je trajno zagotavljanje kulturnih dobrin, ki so namenjene zadovoljevanju potreb občanov na področju kulture in drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu za otroke, mladino in odrasle ter zagotavljanje strokovno tehnične podpore in pomoči pri izvedbi javnih prireditev oziroma projektov s področja delovanja mladinskih in kulturnih društev ter ljubiteljske kulture.
Zavod opravlja svojo dejavnost zlasti na naslednjih področjih:
– organizacija in izvedba prireditev, koncertov, razstav, delavnic in drugih neformalnih oblik izobraževanja s področja kulturnih dejavnosti ter projektov vse življenjskega učenja,
– izvajanje javnih kulturnih in množičnih prireditev v javnem interesu,
– muzejsko-raziskovalna dejavnost, varovanje in skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
– izvajanje založniške dejavnosti s področja delovanja zavoda.
3. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in v razvid zavodov pri pristojnem ministrstvu za kulturo.
4. člen
V odloku uporabljena izraza ustanovitelj in direktor, zapisana v moški spolni slovnični obliki, se vsebinsko nanašata za moški in za ženski spol.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA ZAVODA
5. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Pravice in odgovornosti ustanovitelja javnega zavoda izvršuje Občinski svet Občine Litija.
III. IME, SEDEŽ IN ŠTAMPILJKA ZAVODA
6. člen
Ime zavoda: Javni zavod za kulturo Litija.
Sedež zavoda: Trg na Stavbah 8a, Litija.
Zavod lahko posluje in deluje tudi na drugih lokacijah.
7. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
8. člen
Zavod ima in uporablja štampiljko okrogle oblike premera 35 mm, sredi katere je grb Občine Litija, na zunanjem robu je izpisano besedilo: »Javni zavod za kulturo Litija«.
Zavod ima lahko in uporablja za potrebe svojega delovanja in poslovanja tudi druge štampiljke, v skladu z določili, ki jih določa statut zavoda.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
9. člen
Zavod ima za izvajanje svoje dejavnosti naslednje notranje organizacijske enote:
– OE za kulturo,
– OE za muzejsko dejavnost in kulturno dediščino.
Organizacijske enote niso samostojne pravne osebe.
Splošne in skupne naloge zavoda organizira in vodi direktor.
Organizacijo, obseg in način dela v zavodu določi direktor v splošnem aktu zavoda, po predhodno pridobljenem soglasju sveta zavoda in ustanovitelja.
10. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod zastopa in predstavlja direktor. V njegovi odsotnosti ga nadomešča javni uslužbenec zavoda, ki ga pooblasti direktor zavoda. V pisnem pooblastilu se določi obseg, vsebina in trajanje pooblastila.
Direktor zavoda je odgovoren za zakonitost dela in poslovanje zavoda.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti so:
O/92.110 Snemanje filmov in video filmov
O/92.130 Kinematografska dejavnost
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.512 Dejavnost arhivov
O/92.521 Dejavnost muzejev
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.850 Tajniška dela in prevajanje
K/74.810 Fotografska dejavnost
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
H/ 55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H/ 55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških
in sindikalnih domov
H / 55.400 Točenje pijač
H / 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
I / 63.300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
12. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organa zavoda sta svet zavoda in direktor.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe, katerih delovno področje, sestavo in način izvolitve oziroma imenovanja članov se določi s tem odlokom in statutom.
Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, kot kolektivni organ, ki ga sestavlja sedem članov, in sicer:
1. pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet od tega:
– dva predstavnika izmed poklicnih strokovnjakov ali predstavnikov javnosti s področja dela zavoda,
– enega predstavnika kulturnih ustvarjalcev posameznikov iz Občine Litija, ki ga ustanovitelju v imenovanje predlaga direktor zavoda,
– enega predstavnika Sveta mestne skupnosti Litija, ki ga ustanovitelju v imenovanje predlaga Svet mestne skupnosti Litija,
– enega predstavnika ožjih delov občine, ki ga ustanovitelju v imenovanje predlaga Svet predsednikov mestne in krajevnih skupnosti,
2. en predstavnik uporabnikov storitev zavoda iz vrst organizirane društvene sfere na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki imajo sedež v Občini Litija, ki ga ustanovitelju v imenovanje predlaga reprezentativna občinska zveza kulturnih društev ali najmanj tri kulturna društva,
3. en predstavnik zaposlenih javnih uslužbencev zavoda, ki ga izvolijo zaposleni uslužbenci zavoda neposredno na tajnih volitvah.
Način volitev
15. člen
Predstavnika iz vrst kulturnih ustvarjalcev posameznikov, predstavnika sveta mestne skupnosti Litija ter predstavnika uporabnikov storitev zavoda iz vrst kulturnih društev, imenuje občinski svet na predlog direktorja zavoda oziroma na predlog pristojnega organa predlagatelja.
Postopek in način evidentiranja predlogov ter imenovanja oziroma način izvolitev članov v svet zavoda se podrobneje uredi v statutu zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena ali imenovana največ dvakrat zapored.
16. člen
Svet zavoda dela na sejah. Seje sveta sklicuje predsednik sveta, na pisni predlog drugih članov sveta, na pisni predlog direktorja, strokovnega organa ali ustanovitelja. V primeru, da predsednik sveta zavoda ne skliče seje sveta na drugo pobudo, jo lahko v 8 dneh skliče direktor ali ustanovitelj s pisnim soglasjem najmanj treh članov sveta.
Za administrativno in tehnično pomoč pri delu sveta zavoda je zadolžen direktor zavoda, na vse seje sveta zavoda se pisno vabi tudi predstavnika pristojne službe ustanovitelja, ki pa ne sodeluje pri odločanju.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov in veljavno odloča z večino glasov od vseh prisotnih članov sveta.
17. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče direktor zavoda. Na prvi seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in namestnika predsednika.
Pravice, pristojnosti in odgovornosti članov sveta podrobneje ureja statut zavoda, medtem ko se sklicevanje sej, vodenje in način odločanja na sejah uredi v poslovniku o delu sveta zavoda.
18. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, letnemu programu dela, finančnemu načrtu, organizaciji dela v zavodu, aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicij,
– obravnava poročila o delu in delovanju posameznih organizacijskih enot,
– sprejema zaključni račun zavoda in poročilo o njegovi realizaciji,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin in posameznim storitvam zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– razpisuje volitve predstavnikov zaposlenih delavcev zavoda in javni poziv za evidentiranje predstavnikov uporabnikov v svet zavoda,
– daje direktorju in ustanovitelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge naloge določene z zakoni in drugimi splošnimi akti zavoda.
19. člen
Član sveta zavoda je lahko na predlog sveta zavoda ali ustanovitelja predčasno razrešen pred iztekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda,
– če se trikrat zapored brez opravičila ne udeleži seje sveta zavoda,
– če ne opravlja svojih nalog, pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi ali sprejetimi odločitvami organov, ki so ga imenovali in povzroča s svojim ravnanjem zavodu škodo.
Glede postopka razrešitve člana sveta se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev, podrobneje pa se postopki razrešitve uredijo v statutu zavoda.
Članu sveta preneha mandat tudi s smrtjo, z izgubo poslovne sposobnosti, ali s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu, če gre za predstavnika zaposlenih.
Direktor
20. člen
Direktor zavoda je individualni poslovodni in strokovni organ zavoda.
21. člen
Direktor organizira in vodi delo na posameznih področjih delovanja ter poslovanja zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje občinski svet ustanovitelja na podlagi izvedenega javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Javni razpis za imenovanje direktorja zavoda se hkrati objavi v Uradnem listu RS in vsaj še v enem od dnevnih časopisov, ki izhajajo na območju Republike Slovenije. V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijave kandidatov in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. Kandidati za direktorja morajo ob prijavi na razpis priložiti svoj program dela in razvojno vizijo zavoda. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi k prijavi posamezne kandidate tudi neposredno, pri čemer mnenje sveta zavoda za kandidate po ustanoviteljevem izboru, ni potrebno.
Podrobneje se postopki, pristojnosti in način imenovanja direktorja uredijo v statutu zavoda.
Mandat direktorja zavoda traja pet let in je lahko po preteku te dobe ponovno imenovan.
Delovno razmerje z direktorjem sklene v imenu ustanovitelja župan občine s pogodbo o zaposlitvi za določen čas, to je za mandatno obdobje.
22. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki mora poleg splošnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo s področja družboslovnih ved ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ekonomske, pravne ali organizacijske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, smisel za skupinsko delo in delo s strankami, ter ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da obvlada slovenski jezik in vsaj en tuj, svetovno znani jezik,
– da strokovno pozna delo in področja delovanja zavoda.
23. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, vodi, usmerja in koordinira delo po posameznih področjih dela zavoda,
– sprejema strateški načrt, kadrovski načrt, finančni načrt in letni program dela, po predhodno pridobljenem soglasju sveta zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela ter akt o sistemizaciji delovnih mest, po predhodno pridobljenem soglasju sveta zavoda in občine ustanoviteljice,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev,
– imenuje in razrešuje vodje notranjih organizacijskih enot,
– pripravlja letno poročilo in poroča ustanovitelju o vseh zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– sklepa pogodbe za izvajanje dejavnosti zavoda, izvršuje sklepe in druge odločitve sveta zavoda ter skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi in opremo,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi organizacijami in institucijami ter širšo družbeno skupnostjo in okoljem,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in drugimi predpisi.
24. člen
Direktorja se lahko razreši pred iztekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov ustanovitelja, sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da bi lahko nastale pri delovanju zavoda hujše motnje pri izvajanju redne dejavnosti,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom zavodu povzroča materialno ali finančno škodo,
– če nastopijo bistvene spremembe v zvezi s statusom zavoda ali z dejavnostjo, zaradi katere je bil zavod ustanovljen.
Direktorja se razreši na način in po postopku, ki je določen za imenovanje; predhodno nezavezujoče mnenje k razrešitvi ustanovitelju poda svet zavoda.
O razlogih za razrešitev se direktorja pisno seznani ter se mu da možnost, da se o njih pisno izjavi v roku 15 dni.
25. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, ko je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Strokovni organi zavoda
26. člen
(črtan)
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
27. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu prostore in opremo ter materialne in finančne pogoje za delovanje, za kar z zavodom sklene ustrezno pogodbo.
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz javnih sredstev,
– proračuna države in proračuna ustanovitelja,
– s plačili in prispevki uporabnikov storitev,
– s prodajo storitev in izdelkov na trgu,
– iz donacij, daril in prispevkov sponzorjev ter
– iz drugih virov, ki jih določa zakon.
V primeru, da zavod pridobi javna sredstva za posamezne projekte od drugega financerja, mora o tem obvestiti ustanovitelja.
28. člen
Ustanovitelj se z zavodom, na podlagi neposrednega poziva ter predloženega strateškega načrta ter letnega programa dela in finančnega načrta za tekoče koledarsko leto, vsako leto sproti dogovori o financiranju stroškov iz dejavnosti, ki jih zavod opravlja v javnem interesu za potrebe občanov in drugih organizacij v Občini Litija.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu za izvajanje dogovorjenih javnih programov:
– sredstva za plače zaposlenih in druge stroške v zvezi z opravljanjem dela v skladu s sprejetim aktom o sistemizaciji delovnih mest,
– sredstva za materialne stroške delovanja zavoda, ki so povezani z izvajanjem javne službe,
– sredstva za dogovorjen obseg programske dejavnosti.
Sredstva se zavodu nakazujejo mesečno po dvanajstinah, na podlagi prejetega zahtevka in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, kar se uredi v letni pogodbi o financiranju med ustanoviteljem in zavodom.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu tudi sredstva za nabavo nove opreme, investicijsko vzdrževanje prostorov in investicije v skladu z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi za ta namen.
Zavod je dolžan voditi in izkazovati finančno poslovanje po posameznih enotah, po posameznih stroškovnih mestih in dejavnostih.
Zavod je na zahtevo ustanovitelja dolžan svoje letne izvedbene programske in finančne načrte uskladiti z ustanoviteljevimi, ki veljajo za posamezno proračunsko obdobje. Dokler ne pride do uskladitve in potrditve letnega plana in finančnega načrta zavoda za tekoče proračunsko obdobje, zavod posluje, ustanovitelj pa zagotavlja sredstva za delovanje zavoda, v obsegu iz preteklega poslovnega leta v skladu s predpisi, ki veljajo za poslovanje v obdobju začasnega financiranja.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, se nameni za izboljšanje materialnih pogojev dela, za nabavo nove opreme in investicijsko vzdrževanje prostorov, kjer zavod deluje.
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa javne službe s področja kulture, upoštevajoč merila, normative in standarde, za katere se po tem odloku zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna, krije ustanovitelj upoštevajoč dogovorjena merila, veljavne normative in standarde, ki veljajo za predmetno dejavnost.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
30. člen
Pri poslovanju v pravnem prometu zavod odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem.
IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
31. člen
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja, razen za primanjkljaj prihodkov nad odhodki določen v drugem odstavku 29. člena tega odloka.
Zavod se ne sme zadolžiti brez soglasja ustanovitelja.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
32. člen
Premoženje s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli brez soglasja ustanovitelja odtujiti ali obremeniti premoženja, ki se knjiži po veljavnih predpisih o računovodstvu kot osnovno sredstvo.
Direktor samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle do višine 22.000 EUR, nad to vrednostjo pa le po predhodno pridobljenem soglasju sveta zavoda.
Organi zavoda so dolžni upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
XI. JAVNOST DELA
33. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon določa varovanje poslovne tajnosti in tajnost podatkov. O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo za to pooblasti direktor.
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno poročati o izvajanju sprejetega letnega programa finančnem poslovanju. Zavod je dolžan na zahtevo ustanovitelja posredovati tudi vse druge podatke, potrebne za spremljanje, načrtovanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
34. člen
Zavod ima statut in druge splošne akte.
S statutom se ureja organizacija, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Statut in druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni s tem odlokom, drugimi predpisi ali statutom zavoda določeno, da jih sprejme direktor. Statut in drugi splošni akti se objavijo na oglasni deski zavoda.
K statutu in aktu o sistemizaciji delovnih mest v zavodu, kakor tudi k njihovim spremembam in dopolnitvam, mora ustanovitelj predhodno podati soglasje, v veljavo pa nastopijo z javno objavo akta v zavodu po pridobitvi tega soglasja.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Na podlagi tega odloka Javni zavod za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija (Uradni list RS, št. 45/06) preneha obstajati kot samostojen pravni subjekt.
Vse premoženje, javne uslužbence ter pravice in obveznosti pripojenega zavoda prevzame Javni zavod za kulturo in izobraževanje Litija. Javni zavod za kulturo in izobraževanje Litija je polni pravni naslednik javnega zavoda za kulturo Litija in javnega zavoda Ljudska univerza Litija.
Javne uslužbence Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija prevzame Javni zavod za kulturo in izobraževanje Litija z enakimi pravicami in obveznostmi, kot so jih imeli v prejšnjem Javnem zavodu za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija.
36. člen
Na podlagi tega odloka Javni zavod za kulturo in izobraževanje Litija pripravi zaključne račune obeh posameznih zavodov in vzpostavi novo otvoritveno bilanco zavoda, v katero vključi bilančno stanje združenih zavodov, po stanju na dan uveljavitve tega odloka.
37. člen
Javni zavod za kulturo in izobraževanje Litija prevzame v hranjenje in obdelavo celotno dokumentarno in arhivsko gradivo pripojenega zavoda.
38. člen
Direktor Javnega zavoda za kulturo Litija opravlja svojo funkcijo kot direktor Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija do izteka mandata, za katerega je bil imenovan kot direktor Javnega zavoda za kulturo Litija.
39. člen
Direktor zavoda je dolžan v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka predložiti v soglasje svetu zavoda in ustanovitelju nov akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu.
Statut zavoda je potrebno sprejeti najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
40. člen
Svet zavoda se mora konstituirati v skladu s tem odlokom najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja naloge dosedanji svet zavoda Javnega zavoda za kulturo Litija. Z dnem konstituiranja novega sveta dosedanjemu svetu Javnega zavoda za kulturo Litija preneha mandat.
41. člen
Direktor Javnega zavoda za kulturo Litija opravi vsa dejanja v zvezi z vpisom statusnih sprememb zavodov na podlagi tega odloka v sodni register in druge naloge v zvezi s konstituiranjem sveta zavoda in drugih organov zavoda ter zagotovi vse druge potrebne pogoje za nemoteno izvajanje dela zavoda.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat vsem organom Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija, razen andragoškemu zboru in strokovnemu aktivu Javnega zavoda Ljudska univerza Litija, ki nadaljujeta z delom v prejšnji sestavi, kot strokovna organa organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija.
43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Litija (Uradni list RS, št. 45/06) ter Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija (Uradni list RS, št. 45/06).
44. člen
Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija (Uradni list RS, št. 12/08), v delu, ki se nanaša na delovanje organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, ki pa se uporablja do vpisa družbe v sodni register.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija (Uradni list RS, št. 95/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost