Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4690. Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, stran 14340.

Na podlagi 10.a in 10.c člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US in 57/08) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o postopkih zadolževanja občin
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja postopke, ki jih morajo pri zadolževanju upoštevati občine v Republiki Sloveniji.
2. člen
(definicija zadolžitve)
(1) Zadolžitev po tem pravilniku je:
1. črpanje posojila ali kredita za izvrševanje občinskega proračuna ali za upravljanje z dolgom občinskega proračuna in
2. sklenitev pogodb o najemu, na podlagi katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide od najemodajalca na najemnika (v nadaljevanju: finančni najem).
(2) Občine lahko najemajo posojila ali kredite iz 1. točke prejšnjega odstavka le pri bankah in skladih, katerih dejavnost je med drugim tudi dajanje posojil, pri posrednih uporabnikih občinskega proračuna in ožjih delih občin, ki so pravne osebe, v skladu z zakonom, ki ureja javne finance ter pri javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.
(3) Občine, ki so svoj račun vključile v sistem enotnega zakladniškega računa države, lahko v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, črpajo posojila ali kredite tudi v sistemu enotnega zakladniškega računa države.
(4) Za zadolžitev iz prejšnjega odstavka ne veljajo določbe 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.
3. člen
(zahteva za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja)
(1) Občina mora predložiti zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja za vsako zadolžitev, pri kateri prvo črpanje in zadnje odplačilo ne zapadeta v istem proračunskem letu, pri čemer mora biti črpanje v celoti predvideno v istem proračunskem letu.
(2) Zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja mora občina predložiti na Ministrstvo za finance pred začetkom postopka zadolževanja, pri čemer se za začetek postopka zadolževanja šteje objava povabila k dajanju ponudb za zadolžitev. Zahtevo občina predloži na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(3) V zahtevi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja občina navede:
1. vrsto zadolžitve iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika,
2. osnovne elemente zadolžitve, in sicer višino glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvideni rok črpanja kredita, predvideni rok odplačila kredita, način vračila glavnice, način plačevanja obresti, vrsto zavarovanja kredita, predvidene stroške najema kredita, predvidene stroške vodenja kredita in možnost predčasnega vračila kredita,
3. predviden časovni potek zadolžitve, in sicer datum objave povabila k dajanju ponudb za zadolžitev, rok za pridobitev ponudbe, rok za sklenitev pogodbe o zadolžitvi,
4. namen zadolžitve v primeru zadolžitve za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije,
5. seznam finančnih zadolžitev, ki so predmet vračila dolga pred njegovo dospelostjo, v primeru zadolžitve za upravljanje z dolgom občinskega proračuna.
(4) Zahtevi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja mora biti priložena naslednja dokumentacija:
1. sporazum o razdelitvi premoženja, določen v zakonu, ki ureja lokalno samoupravo,
2. izjava o tem, ali ima občina režijski obrat in Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov, določen v pravilniku, ki ureja sestavljanje letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava za preteklo proračunsko leto,
3. pogodba ali drug dokument o sofinanciranju investicije iz proračuna Evropske unije,
4. izjava o tem, ali je občina predhodno finančno zadolžena z ažuriranimi amortizacijskimi načrti in izjava, da je dajala poroštva k finančnemu zadolževanju z ažuriranimi amortizacijskimi načrti,
5. izjava o tem, ali je občina predhodno prevzemala dolgoročne obveznosti s pogodbami o finančnem najemu ali s pogodbami o najemu blagovnih kreditov z ažuriranimi načrti odplačil obrokov,
6. načrt predvidenega odplačila dolga oziroma obrokov in
7. osnutek povabila k dajanju ponudb za zadolžitev.
(5) Dokumentacijo iz 1. točke četrtega odstavka tega člena je potrebno predložiti samo pri prvi zadolžitvi po sklenitvi sporazuma o razdelitvi premoženja. Dokumentacijo iz 2., 4. in 5. točke četrtega odstavka tega člena ni potrebno priložiti pri zahtevi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije. Dokumentacijo iz 3. točke četrtega odstavka tega člena je potrebno priložiti samo pri zahtevi za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije.
(6) Osnutek povabila k dajanju ponudb za zadolžitev mora vsebovati vse elemente iz 2. in 3. točke tretjega odstavka tega člena.
(7) Občina predloži zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja na Ministrstvo za finance najkasneje do 20. novembra tekočega leta.
4. člen
(izdaja soglasja k začetku postopka zadolževanja)
(1) Ministrstvo za finance izda soglasje k začetku postopka zadolževanja v desetih delovnih dneh po pridobitvi popolne zahteve iz prejšnjega člena.
(2) Če je dokumentacija nepopolna oziroma če sprejeti proračun občine za tekoče proračunsko leto ni uravnotežen med prejemki in izdatki, Ministrstvo za finance najkasneje v sedmih delovnih dneh zahteva dopolnitev zahteve in določi rok, v katerem mora občina zahtevo dopolniti.
(3) Če občina zahteve v danem roku ne dopolni ali če dopolnitev ni ustrezna, Ministrstvo za finance zahtevo zavrže.
5. člen
(postopek po pridobitvi soglasja k začetku postopka zadolževanja)
(1) Po pridobitvi soglasja k začetku postopka zadolževanja občina:
1. pridobi vsaj tri popolne ponudbe kreditodajalcev oziroma manj kot tri, če stanje na finančnem trgu ne omogoča pridobitve vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, in
2. za posle zadolžitve v skupni letni višini 250.000 EUR ali več imenuje neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja, ki opravijo posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanji pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolževanja.
(2) Finančni svetovalec iz 2. točke prejšnjega odstavka je lahko le pravna oseba, pravni svetovalec pa je lahko tudi odvetnik.
(3) Ministrstvo za finance lahko, ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, določi, da občina imenuje pravnega in finančnega svetovalca tudi za posle zadolžitve, katerih vrednost v skupni letni višini ne presega 250.000 EUR, če iz narave posla zadolžitve, vrste in oblike zadolžitve, usposobljenosti občine in dosedanjih izkušenj pri zadolževanju izhaja, da je imenovanje pravnega in finančnega svetovalca nujno za izvedbo posla zadolžitve.
(4) Brez imenovanja neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca iz 2. točke prvega odstavka tega člena, lahko občina najame posojilo za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije in sicer največ do višine odobrenih sredstev sofinanciranja ter največ za obdobje do prejema teh sredstev.
6. člen
(zahteva za izdajo soglasja k zadolžitvi)
(1) Zahtevo za izdajo soglasja k zadolžitvi občina predloži na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Zahtevi za izdajo soglasja k zadolžitvi občina priloži:
1. tri popolne ponudbe kreditodajalcev oziroma manj kot tri v primeru iz 1. točke prvega odstavka 5. člena tega pravilnika,
2. poročilo pristojnega organa občine oziroma poročilo finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca in
3. osnutek pogodbe o zadolžitvi.
(3) Iz poročila finančnega svetovalca mora biti razvidna primerjava elementov posameznih ponudb, ki jih je občina določila v povabilu k dajanju ponudb za zadolžitev kot so obrestna mera, stroški, ročnost in podobno. Poročilu finančnega svetovalca mora biti priložen izračun efektivne obrestne mere, iz katerega je razvidna primerjava posameznih ponudb.
(4) Iz poročila pravnega svetovalca mora biti razvidna primerjava pravnih elementov med posameznimi pogodbami o zadolžitvi kot so na primer zavarovanja, določbe o predčasni izpolnitvi, bistvene obveznosti dolžnika in podobno, iz katere izhaja, katera pogodba je pravno ugodnejša za kreditojemalca ter potek pogajanj o vsebini osnutka pogodbe o zadolžitvi z izbranim kreditodajalcem.
(5) Ministrstvo za finance lahko najkasneje v sedmih delovnih dneh določi rok za dopolnitev poročila pristojnega organa občine oziroma finančnega in pravnega svetovalca.
(6) Če občina poročila pristojnega organa občine oziroma finančnega in pravnega svetovalca v danem roku ne dopolni ali če dopolnitev ni ustrezna, Ministrstvo za finance zahtevo zavrže.
7. člen
(izdaja soglasja k zadolžitvi)
(1) Ministrstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi v desetih delovnih dneh po prejemu popolne zahteve iz prejšnjega člena.
(2) V soglasju k zadolžitvi Ministrstvo za finance navede, da mora občina skleniti pogodbo o zadolžitvi najkasneje do konca tekočega leta.
8. člen
(postopek zadolžitve s sklepanjem pogodb o finančnem najemu)
(1) Občina lahko sklene pogodbo o finančnem najemu, če je takšna zadolžitev ugodnejša od zadolžitve z najemom kredita ali posojila. Občina, ki se zadolžuje s sklenitvijo pogodbe o finančnem najemu, mora za primerjavo poleg veljavne ponudbe za ta način zadolžitve pridobiti tudi dve veljavni ponudbi za zadolžitev z najemom kredita ali posojila.
(2) Pri zadolžitvi iz tega člena občina dostavi Ministrstvu za finance poročilo pristojnega organa občine ali poročilo finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca, iz katerega je razvidno, da je zadolžitev s sklenitvijo pogodbe o finančnem najemu, ugodnejša od zadolžitve z najemom kredita ali posojila.
9. člen
(izdaja spremembe soglasja k zadolžitvi)
(1) Občina, ki namerava podaljšati rok odplačila glavnice, dogovorjen v pogodbi o zadolžitvi, mora pred sklenitvijo aneksa k pogodbi o zadolžitvi iz 11. člena tega pravilnika pridobiti spremembo soglasja iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Zahtevi za izdajo spremembe soglasja k zadolžitvi mora občina priložiti dokumentacijo iz 2., 4., 5. in 6. točke četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika in osnutek aneksa k pogodbi o zadolžitvi.
(3) Ministrstvo za finance lahko najkasneje v sedmih delovnih dneh določi rok za dopolnitev zahteve za izdajo spremembe soglasja k zadolžitvi.
(4) Če občina zahteve za izdajo spremembe soglasja k zadolžitvi v danem roku ne dopolni ali če dopolnitev ni ustrezna, Ministrstvo za finance zahtevo zavrže.
10. člen
(zavrnitev izdaje soglasja k začetku postopka zadolževanja, soglasja k zadolžitvi oziroma spremembe soglasja k zadolžitvi)
Ministrstvo za finance lahko zavrne izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja, soglasja k zadolžitvi oziroma spremembe soglasja k zadolžitvi, če ugotovi, da:
1. občina ni predložila sprejetega proračuna občine za tekoče proračunsko leto in predloga zaključenega računa proračuna občine za preteklo proračunsko leto v skladu z zakonom, ki ureja javne finance,
2. občina v sprejetem odloku o proračunu za tekoče proračunsko leto ni opredelila obsega zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna, razen obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, oziroma ni opredelila obsega zadolževanja za upravljanje z dolgom občinskega proračuna,
3. predvidena zadolžitev presega največji obseg možnega zadolževanja, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin, razen v primeru, ko z zadolžitvijo za upravljanje z dolgom občinskega proračuna občina ponovno doseže največji obseg možnega zadolževanja,
4. predvidena zadolžitev za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije presega višino odobrenih sredstev in je predvidena za obdobje, ki je daljše od obdobja do prejema teh sredstev,
5. občina zahteve za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja ni predložila v roku iz sedmega odstavka 3. člena tega pravilnika,
6. občina ne pošilja pravočasno podatkov o stanju svoje zadolžitve v skladu s pravilnikom, ki ureja pošiljanje podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin,
7. poročilo pristojnega organa občine oziroma finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca ni skladno s povabilom k dajanju ponudb za zadolžitev, občina pa ne predloži dopolnitve.
11. člen
(pogodba oziroma aneks k pogodbi o zadolžitvi)
Občina pošlje v desetih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o zadolžitvi kopijo te pogodbe oziroma aneksa na Ministrstvo za finance.
12. člen
(reševanje zahtev za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja in k zadolžitvi, vloženih pred uveljavitvijo pravilnika)
Zahteve za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja in zahteve za izdajo soglasja k zadolžitvi, vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po Pravilniku o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 52/07).
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 52/07).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-5/2006/
Ljubljana, dne 14. novembra 2008
EVA 2008-1611-0130
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost