Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4662. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2008, stran 14311.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZTD-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 18. redni seji dne 6. 11. 2008 na predlog županje sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 122/07 in 66/08) se spremeni 3. člen odloka, ki glasi:
»Proračun Občine Majšperk za leto 2008 se določi v višini 4.225.887 EUR.
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         EUR
Konto                    Pred. reb. 2008
------------------------------------------------------------
             1            4
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.225.887
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.707.303
70   DAVČNI PRIHODKI              2.425.504
700   Davki na dohodek in dobiček        2.324.431
703   Davki na premoženje             –14.608
704   Domači davki na blago in storitve      115.681
71   NEDAVČNI PRIHODKI              281.799
710   Udeležba na dobičku in dohodki od      204.700
    premoženja
711   Takse in pristojbine              2.100
712   Globe in druge denarne kazni          1.999
713   Prihodki od prodaje blaga in         23.000
    storitev
714   Drugi nedavčni prihodki            50.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI             173.006
720   Prihodki od prodaje osnovnih         58.900
    sredstev
722   Prihodki od prodaje zemljišč in       114.106
    nemateri. premoženja
73   PREJETE DONACIJE               40.000
730   Prejete donacije iz domačih virov       40.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.305.578
740   Transferni prihodki iz drugih        545.900
    javnofinančnih institucij
741   Prejeta sredstva iz državnega        759.678
    proračuna iz sredstev EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      4.648.820
40   TEKOČI ODHODKI               1.111.155
400   Plače in drugi izdatki zaposlenim      189.222
401   Prispevki delodajalcev za socialno      28.349
    varnost
402   Izdatki za blago in storitve         650.513
403   Plačila domačih obresti            88.791
409   Rezerve                   154.280
41   TEKOČI TRANSFERI              1.066.233
411   Transferi posameznikom in          612.094
    gospodinjstvom
412   Transferi neprofitnim organizacijam      97.685
    in ustanovam
413   Drugi tekoči domači transferi        356.454
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           2.347.118
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev     2.347.118
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           124.315
431   Investicijski transferi osebam, ki      106.995
    niso proračunski uporabniki
432   Investicijski transferi            17.320
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –422.934
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        4.451
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         4.451
750   Prejeta vračila danih posojil         4.451
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
440   Dana posojila                   0
441   Povečanje kapitalskih deležev in          0
    naložb
442   Poraba sredstev kupnin iz naslova         0
    privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         4.451
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
500   Domače zadolževanje                0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550+551)          109.630
55   ODPLAČILA DOLGA               109.630
550   Odplačila domačega dolga           109.630
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        –528.113
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –109.630
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X,-IX.)        422.934
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12.      680.515
    pret. leta
------------------------------------------------------------
                             «.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se spremeni zadnji stavek, ki glasi: »Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 151.918 EUR.«.
3. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2008 ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4101-4/2008
Majšperk, dne 6. novembra 2008
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost