Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4674. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ob potoku«, stran 14330.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je županja Občine Slovenska Bistrica sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ob potoku«
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) »Ob potoku«
S tem sklepom se začne postopek priprave OPPN »Ob potoku«.
Obravnavano območje se ureja na podlagi Dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, za območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 131 z dne 6. 12. 2004).
Območje, ki ga obravnava OPPN »Ob potoku« je vsebinsko pretežno obstoječe stanovanjsko naselje blokovske gradnje starejšega datuma, »barakarskih objektov«, parkirišča v uporabi podjetja Impol in prostih nepozidanih površin, ki se deloma kmetijska deloma pa kot vrtički.
Osnovni namen OPPN je urediti celotno območje s pripadajočo infrastrukturo ter izpolniti proste površine s strnjeno vrstno pozidavo ob potoku Bistrica, blokovsko stanovanjsko gradnjo kot prehod med obstoječimi stanovanjskimi objekti in predvideno cono s stanovanjsko storitveno in družbeno dejavnostjo. Sestavni del OPPN »Ob potoku« je tudi ureditev parkirišča pred podjetjem Impol ustreznimi spremnimi prostori in ureditev področij za šport in rekreacijo ter sprehajalno potjo ob potoku Bistrica. Končni rezultat OPPN je urediti območje kot zaključeno celoto, ki bo sestavni del prehoda med strnjenim stanovanjskim delom mesta Slovenska Bistrica preko prostih zelenih površin do parkirišča in dalje povezovalne sprehajalne poti ob potoku med mestnim jedrom in Bistriškim Vintgarjem. Neločljivi del OPPN je tudi umestitev objektov in ureditev infrastrukture.
Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo in ureditev.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini in obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen
Območje OPPN
Ureditveno območje poteka v večini po parcelnih mejah 2474/11, 853, 857/2, 854/1, 854/3, 854/2, 856, 2474/12, 858, 2480/1, 832, 834, 859, 860, 825, 831, 833, 835, 836/1, 836/2, 837, 838, 839, 2480/1, 2490/2, 829, 826, 827, 823, 822, 921, 820, 819, 815, 818, 817, 816, 814, 812, 811, 813, 699 vse v k.o Slovenska Bistrica, oziroma med partizansko cesto, Taborniško ulico, potokom Bistrica in krožiščem pri podjetju Impol.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag investitor zagotovi geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage (financira jih naročnik), če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN. Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OPPN s smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami za področje iz svoje pristojnosti.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo; Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor; Rotovški trg 1;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor;Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;
– Elektro Maribor d.d. javno podjetje za distribucijo električne energije; Vetrinjska 2, 2000 Maribor;
– Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., Pohorski bataljon 12, Slovenska Bistrica;
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica;
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana.
MOP, pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
5. člen
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava osnutka OPPN        |30 dni od sklenitve   |
|                  |pogodbe z načrtovalcem  |
+------------------------------------+-------------------------+
|pridobivanje smernic za načrtovanje |30 dni          |
|in obvestilo o CPVO         |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava strokovnih podlag,     |v času pridobivanja   |
|okoljskega poročila         |smernic – 60 dni     |
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava dopolnjenega OPPN     |20 dni          |
+------------------------------------+-------------------------+
|posredovanje dopolnjenega OPPN in  |15 dni          |
|okoljskega poročila ministrstvu v  |             |
|pregled               |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|javna razgrnitev dopolnjenega OPPN |prične 7 dni po objavi  |
|in okoljskega poročila       |javne razgrnitve in   |
|                  |traja 30 dni       |
+------------------------------------+-------------------------+
|javna obravnava, obravnava na    |v času javne razgrnitve |
|občinskem svetu           |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|predaja pripomb in predlogov    |7 dni po zaključeni   |
|načrtovalcu             |javni razgrnitvi     |
+------------------------------------+-------------------------+
|opredelitev načrtovalca do pripomb |7 dni od predaje pripomb |
|in predlogov            |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|stališča do pripomb in predlogov  |30 dni od opredelitve  |
|                  |načrtovalca       |
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava predloga OPPN       |15 dni          |
+------------------------------------+-------------------------+
|pridobitev mnenj na predlog OPPN in |30 dni          |
|potrdilo o sprejemljivosti vplivov |             |
|OPPN na okolje           |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|sprejem usklajenega predloga OPPN  |na seji občinskega sveta |
|                  |po pridobitvi mnenj   |
+------------------------------------+-------------------------+
6. člen
Obveznosti financiranja OPPN
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta je Občina Slovenska Bistrica. Pobudnik in financer izdelave OPPN je Granit d.d., Ljubljanska c. 69, 2310 Slovenska Bistrica. Načrtovalca bo izbral in financiral investitor.
7. člen
Objava sklepa
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-84/2007-14-1032
Slovenska Bistrica, dne 5. novembra 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost