Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 14324.

Na podlagi 4., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 in 17/08), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 20. seji dne 21. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
V 1. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 85/99) se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.«
2. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 85/99) se črta 6. točka 48. člena odloka.
3. člen
57. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Z globo 800,00 EUR se kaznuje upravljalec ter prav tako pooblaščenec za manjša vodovodna omrežja, če:
1. ne dopusti priključitve kot to določata 12. in 13. člen,
2. ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 12.,13. in 48. člena,
3. neopravičeno omejuje porabo vode (13. člen),
4. prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (47. člen),
5. ne ravna v skladu z 48. členom,
6. ne pripravi tehničnega pravilnika v skladu s 60. členom,
7. z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba upravljalca.«
4. člen
58. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Z globo 800,00 EUR se kaznuje uporabnik – pravna oseba, če:
1. se priključi na vodovodno omrežje brez soglasja upravljalca oziroma pooblaščenca (za manjša vodovodna omrežja) in krši določila 13., 14., 37. in 49. člena,
2. odstrani brez privolitve upravljalca plombo na vodomeru, hidrantnih ventilih ali hidrantni omarici ali kako drugače spremeni izvedbo priključka (17. člen),
3. krši določila 18., 28. in 29. člena,
4. ne vgradi vodomera, ali zanj ne skrbi ali na vodomeru ni mogoče opraviti odčitka (31., 37. člen),
5. ne izpolnjuje obveznosti iz 42. člena,
6. ne izpolnjuje obveznosti iz 49. člena,
7. odvzema vodo iz hidrantov v nasprotju s 53. členom.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ter prav tako uporabnik – fizična oseba z globo 250,00 EUR.«
5. člen
59. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Z globo 800,00 EUR se kaznuje tudi investitor, če:
1. ravna v nasprotju z 49. in 50. členom tega odloka.«
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-10/99
Slovenj Gradec, dne 24. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost