Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4603. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I«, stran 14208.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I«
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I«, ki ga je pod št. 343/08 izdelal projektivni biro Lamal d.o.o. in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I« je, da se na mestu do sedaj odprtih skladišč gradbene baze Gradis E3, uredijo proizvodno-upravni objekti s potrebno komunalno in prometno infrastrukturo za potrebe podjetja Rakan d.o.o.
III.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I«, se prične petnajst dni po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Teharje ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Trg celjskih knezov 9, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00002/2008 4200 DZ
Celje, dne 30. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.