Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Ob-9215/08 , Stran 3736
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje je 42 sklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali za več sklopov. Tabela 1: Seznam neaktivnih osnovnih sredstev za prodajo po sklopih Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Tabela 2: Osnovna sredstva za prodajo v okviru 1. sklopa (kuhinja) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Izhodiščne cene vsebujejo davek na dodano vrednost. 4. Ogledi na Avtocestnih bazah so možni od 17. do 21. novembra 2008 po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: – Milan Mihalič, tel. 051/396-000, – Ivo Dobnikar, 041/605-250, – Ervin Prunk, tel. 031/378-575, – Dušan Jereb, tel. 041/696-973, – Leopold Potočnik, tel. 041/696-974, – Jože Turker, 041/706-614, – Vladimir Valič, tel. 041/696-971, – Davorin Jančič, tel. 041/672-308, – Darko Bavdaž, tel. 041/696-975. 5. Lokacije, kjer se osnovna sredstva nahajajo so naslednje: – AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, – AC baza Kozina, Kozina, – AC baza Slovenske Konjice, Tepanje 2b, 3210 Slovenske Konjice, – DARS, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, – AC baza Maribor, Šentiljska 150, 2000 Maribor, – AC baza Postojna, Industrijska c. 3, 6230 Postojna, – AC baza Vransko, Čepelje 11A, 3305 Vransko, – AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica. 6. Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba«, – izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«, – potrdilo o plačani kavciji. 7. Prijavi mora biti priloženo potrdilo o plačani kavciji v višini 20% skupne ponudbene vrednosti (transakcijski račun številka: 06000-0112292446 pri Banki Celje d.d., namen plačila: Odprodaja neaktivnih osnovnih sredstev – kavcija). Izbranemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Kolikor izbrani ponudnik odstopi od svoje ponudbe, se mu kavcija ne vrne. 8. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop, bo strokovna komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. 9. Uspešni ponudnik plača pogodbeni znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem primeru pomeni, da je kupec odstopil od pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi tega, bremenijo izključno kupca. 10. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni po plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame kupljenih predmetov v navedenem roku, nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi na račun ponudnika. 11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na spletni strani www.dars.si ali pa na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-74. 12. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 24. 11. 2008 v pisni obliki. Ponudnik mora ponudbo poslati ali dostaviti v zaprti ovojnici, naslovljeno na naslednji način: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Odprodaja neaktivnih osnovnih sredstev – Ne odpiraj«. V levem zgornjem kotu ponudnik označi svoje ime/naziv in naslov. 13. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 14. Način odprodaje: neaktivna osnovna sredstva se odprodajo po sistemu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 15. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma pri kontaktnih osebah za posamezen sklop. 16. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.