Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

SV 799/08 Ob-9249/08 , Stran 3758
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 799/08 z dne 6. 11. 2008, je bila nepremičnina – z identifikacijsko številko 2016-00011-14 – stanovanje št. 14, v izmeri 30,66 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec, stoječi na parc. št. 1554/31, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl. št. 1245, k.o. Blekova vas, ki je last zastaviteljev Hamberger Silve, EMŠO št.: 0912973505407, stan. Lavričeva ulica 05, 1234 Mengeš in Brecl Marka, EMŠO št.: 1202967500556, stan. Preglov trg 01, Ljubljana, do idealnega solastninskega deleža 1/10, zastavljena v korist kreditodajalca: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št: 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.785,70 CHF, v evrski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB, s pripadki.