Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4628. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »Pavliničeve vile« v Zagorju ob Savi, stran 14230.

Na podlagi 61. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na redni seji dne 3. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »Pavliničeve vile« v Zagorju ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje »Pavliničeve vile« v Zagorju ob Savi (v nadaljnem besedilu: OPPN), ki ga je pod številko projekta OPPN 01/07, izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje v avgustu 2008.
Sestavni del tega odloka je celotni OPPN, ki vsebuje besedilo, kartografski del in priloge.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN Z MEJO UREDITVE
2. člen
Območje se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Zagorje. Na severu ga omejuje individualna stanovanjska pozidava ob Vrtni ulici, na jugu območje za proizvodne in servisne dejavnosti z objektoma družbe Oberč in Komunale Zagorje, na vzhodu Ulica talcev in na zahodu Cesta zmage. Območje je delno že pozidano. Ob Cesti zmage stoji starejši poslovno stanovanjski objekt »Pavliničeva vila«, za njo že zgrajen večstanovanjski objekt ter transformatorska in plinska merilno regulacijska postaja.
Ureditveno območje vključuje zemljišča parc.št. 1693/1, 1693/2, 1694/1, 1694/2, 1694/3, 1694/4, 1694/5 in 1695, vse k.o. Zagorje – mesto. Površina ureditvenega območja je 3059 m2.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
3. člen
Ker gre za vmesno delno še nepozidano območje med individualno stanovanjsko gradnjo ter območjem za proizvodne ter servisne dejavnosti, je namenjeno za stanovanjsko pozidavo. Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je umestitev v prostor dveh večstanovanjskih objektov s celotno infrastrukturo ter prometno in zunanjo ureditev območja. Območje je dostopno s Ceste zmage, na novo pa se uredi dostop tudi iz Ulice talcev.
Zazidalna zasnova temelji na obstoječem konceptu pozidave. Ob Cesti zmage stoji starejši poslovno stanovanjski objekt »Pavliničeva vila«, za njo pa že zgrajen večstanovanjski objekt z vzdolžno zasnovo objekta pravokotno na glavno ulico. Tudi drugi večstanovanjski objekt sledi tej zasnovi.
4. člen
Na ureditvenem območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– vzdrževalna dela, rekonstrukcija in obnova obstoječega poslovno stanovanjskega objekta »Pavliničeva vila« v okviru obstoječih maksimalnih gabaritov
– izgradnja dveh večstanovanjskih objektov
– izgradnja celotne infrastrukture za potrebe dveh večstanovanjskih objektov
– izgradnja novega cestnega priključka na Ulici talcev
– izgradnja 35 parkirišč za potrebe dveh večstanovanjskih objektov ter obstoječega poslovno stanovanjskega objekta
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav
– ureditev zunanjih površin ter postavitev urbane opreme in otroških igral.
Pri gradnji objektov se mora obvezno upoštevati:
– velikost in obliko gradbenih parcel;
– gradbeno linijo in lego objekta, položaj objekta na parceli;
– na obravnavanem območju je potrebno upoštevati geološko geomehanski elaborat;
– tlorisni in višinski gabarit s tolerancami ± 5%.
5. člen
Pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo:
A) gradnja prvega večstanovanjskega objekta:
Tlorisni gabarit:     22,50 x 14,50 m
Višinski gabarit:     P+1+M (objekt je delno podkleten
              na vzhodnem delu objekta)
Absolutna kota pritličja: 237,70
Streha:          simetrična dvokapnica naklona 35°,
              s frčadami, naklona 20º, smer
              slemena V-Z.
Število stanovanj:     10
B) gradnja drugega večstanovanjskega objekta:
Tlorisni gabarit:     16,80 x 11,00 m
Višinski gabarit:     P+3
Absolutna kota pritličja: 238,60
Streha:          ravna
Število stanovanj:     7
Oblikovanje objektov je razvidno iz grafičnih prilog – idejne zasnove objektov.
Dopustne tolerance ± 5%.
Odmiki od sosednjih objektov in parcelnih mej so razvidni iz grafičnih prilog.
Dvorišče in okolica objekta naj se izvedejo v protiprašni izvedb. Prometne in parkirne površine se asfaltirajo. Pohodne površine se tlakujejo in obrobničijo z vrtnimi robniki, prav tako tudi pešpoti v zelenicah.
Na asfaltiranem delu dvorišča je 35 PM (petintrideset parkirnih mest) širine 2,50 m, kar ustreza normativom glede na število stanovanj. Ostala okolica objektov naj bo urejena z urbano opremo (klopi, koški, igrala ...) in hortikulturno zasajena. Razmejitev parcel je dovoljena z živo mejo do višine 1m, ograja ne sme zmanjšati prometne preglednosti.
Širine dostopov in nakloni ramp morajo biti prilagojeni invalidnim osebam.
Višina zemljišč na parcelnih mejah naj bo prilagojena sosednjemu zemljišču. Nivojske razlike naj se premeščajo z brežinami, le izjemoma z opornimi zidovi, ki naj bodo ozelenjeni.
Pri določanju horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov so upoštevani medfasadni odmiki, ki zagotavljajo minimalno osončenje po kriterijih svetlobno tehnične ocene.
V izvedbenem načrtu zunanje ureditve, je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več-stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO
6. člen
Cestno omrežje
Območje OPPN na zahodu meji na Cesto zmage, ki je Regionalna cesta I. reda št. 221, na vzhodu pa na Ulico talcev, ki je javna pot.
Območje je dostopno s Ceste zmage. Lokacijski načrt obvozne ceste in regulacije Kotredežice (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/91) načrtuje na območju sedanjega dovoza s Ceste zmage avtobusno postajališče, zato se obstoječi uvoz opredelil kot »obstoječi začasni uvoz« do realizacije zgoraj navedenega lokacijskega načrta. Območje bo dostopno tudi preko novega priključka iz Ulice talcev.
S severne strani objekta »Pavliničeva vile«je izveden obstoječi interni dovoz in dostop.
Pri načrtovanju morebitne rekonstrukcije obstoječe navezave na državno cestno omrežje je potrebno ustrezno upoštevati Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06), ter vse ostale obstoječe predpise s področja cestogradnje in varstva cest, kot tudi interna navodila DRSC (oktober 2001).
Za priključevanje obravnavane planske celote je potrebno na osnovi predhodno pridobljenih projektnih pogojev Direkcije RS za ceste izdelati poseben projekt PGD, PZI, ter si nanj pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste, skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-UPS1, Uradni list RS, št. 102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46).
Na območju OPPN je načrtovanih 35 PM (petintrideset parkirnih mest) širine 2,50 m, kar ustreza normativom glede na število stanovanj. Zagotovi se tudi ustrezno število parkirnih mest namenjeno invalidom (3 PM), predpisane širine 3,50 m. Parkirišča so locirana ob Ulici talcev, ob novi dovozni cesti in ob objektih.
Predvidena je vsa ustrezno vertikalna in horizontalna prometna signalizacija, ki je razvidna iz grafične priloge.
Kanalizacija
Ob območju poteka javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne vode se iz načrtovanih objektov odvede preko revizijskega jaška direktno v javno kanalizacijo – kolektor, ki poteka po Cesti zmage. Meteorne vode s strehe, dvorišča in parkirišča je potrebno zbrati preko peskolovov oziroma lovilca olj v jašek javne kanalizacije, ki poteka po Cesti zmage. Mesto priključkov je prikazano v priloženi situaciji v kartografskem delu OPPN.
Vodovod
Javno vodovodno omrežje poteka po Cesti zmage, kot je prikazano v priloženi situaciji. Mesto priključevanja objektov na vodovodno omrežje je preko ustrezne vodovodne armature in ustreznega tipskega zunanjega vodomernega jaška z vso potrebno vodovodno armaturo.
Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje so zagotovljeni z že izvedenim zunanjim hidrantnim omrežjem. Obstoječi hidrant, ki je lociran na novi dovozni cesti, se prestavi v zelenico, kar je razvidno in prikazano v grafičnih prilogah.
Odpadki
Na območju Občine Zagorje ob Savi poteka sistem ločenega zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov.
Za zbiranje komunalnih odpadkov in za ločeno zbiranje odpadkov se na območju urejanja predvidi prostor za postavitev kontejnerjev, skladno z občinskim odlokom o ravnanju z odpadki, kot je prikazano v priloženi situaciji.
Energetsko omrežje
Elektroenergetsko omrežje
Na območju prostorskega načrta je izgrajena nova transformatorska postaja stoječa na parc. št. 1694/2 k.o. Zagorje – mesto. Do nje iz severovzhodne strani poteka visokonapetostni kablovod, ki ga je potrebno prestaviti, kot je razvidno iz priložene situacije.
Načrtovana objekta bosta imela samostojni nizkonapetostni kabelski priključek iz obstoječe transformatorske postaje, kot je razvidno iz priložene situacije.
Izgrajena bo kabelska kanalizacija za nizkonapetostni priključek s cevmi velikosti 110 mm. Na fasado obeh objektov se vzida priključna omarica VPMRO 4. Priključek se izvede z zemeljskim kablom XE/00-a 4x70 mm2.
Javna razsvetljava
Na obravnavanem območju je predvidena klasična javna razsvetljava. Razpored svetilk je razviden iz priložene situacije komunalnih naprav, svetilke bodo tipizirane.
Plinovod
Na območju prostorskega načrta je locirana regulacijska plinska postaja Center, plinovodno omrežje obratovalnega tlaka 2 bar VEJA 1 – DN 150, VEJA 3 – DN 100 in 250 mbar VEJA 6 – PE 200 ter priključni plinovod PE 63, katero je v rednem obratovanju.
Pri gradnji morajo biti objekti ter ostali komunalni vodi oddaljeni od RP Center, obstoječega plinovoda in obstoječih priključnih plinovodov pri vzporednem poteku praviloma 1 m vendar ne manj kot 0,5 m, pri križanju (višinski odmik) pa praviloma 0,5 m vendar ne manj kot 0,2 m. Dovoljen kot križanja komunalnih vodov z obstoječim plinovodom in obstoječimi priključnimi plinovodi je od 30° do 90°.
Vsi ti odmiki so pri načrtovanju obravnavanih posegov upoštevani. RP Center se primerno zaščiti. Tudi nadalje je dostop do regulacijske postaje z Ulice talcev.
Objekta bosta priključena na plinovodno omrežje. Priključka se izvedeta iz VEJA 1 – DN 150, kot je razvidno iz priložene situacije.
Telekomunikacijska infrastruktura
Preko območja prostorskega načrta poteka TK zračni vod, ki se izvede v zemeljski izvedbi. Nova objekta bosta priključena na telefonsko omrežje, ki se mora izvesti v zemeljski izvedbi in skladno s soglasjem upravljalca; upoštevati je treba zasnovo TK zemeljskega omrežja.
Obstoječe TK omrežje je glede na pozidavo ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve.
Za priključitev objekta na TK omrežje je potrebno izdelati projektno rešitev, katera mora biti potrjena s strani Telekoma Slovenije.
KKS
Ob Ulici talcev poteka obstoječi KKS vod. Predvidi se nova kabelska kanalizacija iz cevi 110 mm do novih objektov, ki se zaključi v jašku – betonska cev premera 60 cm z ustreznim LTŽ pokrovom pod priključno podometno INOX KKS omarico na fasadi objekta. Potek nove KKS kabelske kanalizacije je razviden iz priložene situacije.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
7. člen
V obravnavanem območju urejanja, za katerega je predlagana izdelava OPPN, ni evidentiranih enot kulturne dediščine, ki bi bile zavedene v Register nepremične kulturne dediščine. V bližini Park ob Cesti zmage (enota dediščine 16346), vendar gradnja na varovano enoto ne bo vplivala.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
8. člen
Pri izdelavi OPPN je bil kot najpomembnejši kriterij upoštevan pogoj, da načrtovana gradnja ne bo kvarno vplivala na naravno in bivalno okolje.
Varstvo vode in podzemnih voda
Ureditveno območje OPPN se nahaja izven vodovarstvenega območja.
Ohranjanje narave in naravnih vrednot
Na obravnavanem območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
Ureditve v območju kmetijskih zemljišč
Na obravnavanem območju ni kmetijskih zemljišč.
Varovanje tal
Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi površine na katerih so tla manj kvalitetna.
Prst se odstrani in deponira na robu izkopa ter se uporabi za sanacijo razgaljenih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije prsti se izvede tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice.
Varstvo pred hrupom
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta leži, glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, pretežno v III. območju varstva pred hrupom.
V III. območju varstva pred hrupom je dovoljena mejna raven hrupa 60 (dBA) podnevi in 50 (dBA) ponoči.
V času gradnje ne smejo biti presežene ravni hrupa, določene v predpisih, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju. Upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom. V času gradnje se čas obratovanja hrupnih operacij omeji na najmanjšo možno mero, po potrebi pa se hrup lahko omeji tudi s premičnimi protihrupnimi ograjami.
Varstvo zraka
Za izboljšanje kakovosti zraka je potrebno izvesti načrtovano plinifikacijo območja ter ozeleniti proste površin tudi z visokoraslo vegetacijo.
Ravnanje z odpadki
V času gradnje in v času obratovanja je treba z odpadki ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov je treba odlagati na odlagališčih, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenčnih listov in voditi predpisane evidence.
Nevarne odpadke je treba skladiščiti v zaprti posodi in jih redno predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki.
Za zbiranje komunalnih odpadkov in za ločeno zbiranje odpadkov se na območju urejanja predvidi prostor za postavitev kontejnerjev, skladno z občinskim odlokom o ravnanju z odpadki.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
9. člen
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta ne bo poslabšala. Pri gradnji in vzdrževanju je treba upoštevati pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.
V OPPN so upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objektov, kar zagotavlja zadostno število ustrezno razmeščeni izhodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti;
– potreben odmik med objekti, oziroma kjer ni zagotovljen potreben odmik med objekti, je potrebna z drugimi tehničnimi ukrepi zagotoviti protipožarna ločitev kar se opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in v projektu za izvedbo;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, širino poti, uvozno izvoznimi radiji na uvozih do objektov in možnost obračanja intervencijskih vozil na koncu poti (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču);
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo z že izvedenim zunanjim hidrantnim omrežjem.
Vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične rešitve požarne zaščite ter sistem zunanjega hidrantnega omrežja, so razvidni iz grafičnih prilog.
Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni potres ali vojna.
Za zagotavljanje požarne varnosti, je potrebno upoštevati načrtovano prometno in komunalno ureditev.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
10. člen
Izvedba načrtovanih posegov na območju OPPN se lahko izvaja fazno.
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so podrobneje navedene v tekstualnem delu OPPN.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
11. člen
Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, komunalnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer izkažejo rešitve, ki so primernejše z tehničnega, okoljevarstvenega ali prostorskega vidika. Navedena odstopanja so dovoljena le, če z njimi soglašajo pristojni upravljavci.
Tlorisni in višinski gabariti načrtovanih objektov lahko odstopajo do ± 5% v vse smeri.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
12. člen
Po izvedbi z OPPN predvidene ureditve so v območju tega OPPN na objektih dopustna redna in investicijsko – vzdrževalna dela.
XI. KONČNE DOLOČBE
13. člen
OPPN je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
Nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravlja pristojna služba občinske uprave.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2007
Zagorje ob Savi, dne 3. novembra 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.