Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Št. 330-22/2008 Ob-9257/08 , Stran 3720
I. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. II. Predmet javnega razpisa: Občina Črnomelj (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2008 v Občini Črnomelj, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in št. 1998/2006. III. Okvirna višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v rebalansu proračunu Občine Črnomelj za leto 2008 v skupni višini 34.652,00 EUR in se dodelijo za naslednje ukrepe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezni ukrep in na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na drugi ukrep oziroma proračunsko postavko v skladu s pravilnikom, in veljavnim Odlokom o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008 ter v skladu s Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna RS. IV. Splošna določila – pogoji za upravičence: (1) Državne pomoči po tem razpisu se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec poda pisno izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni prejel sredstev oziroma da ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira oziroma pisno izjavi, koliko sredstev je za isti namen iz teh virov že pridobil. (2) Pomoči se ne odobri za nazaj za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel. Ta določba velja za vse ukrepe, ki predstavljajo »skupinske izjeme« v kmetijstvu razen za ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij. (3) Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene po javnem razpisu, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom sredstev po zahtevku. (4) Pomoč se dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah. (5) Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti. (6) Pomoč se določi na osnovi k vlogi priloženega izdelanega načrta izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologije, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija ali na osnovi ponudbe oziroma predračuna za nameravano investicijo ali storitev. (7) Upravičenost ali ekonomičnost investicije se dokazuje z mnenjem pristojne strokovne službe. (8) Kot zaključek naložbe se šteje (odvisno od namena naložbe): – uporabno dovoljenje oziroma uporabnemu dovoljenju enakovreden dokument, kolikor je le-to potrebno; – vključitev kmetijske mehanizacije ali strojne ter transportne opreme v proizvodni proces; – vpis trajnih nasadov v ustrezen register; – vpis oziroma predlog za vpis v zemljiško knjigo. (9) Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. (10) Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe v okviru državne pomoči, dodeljene po uredbi za »skupinske izjeme« ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. (11) Skupna pomoč, dodeljena kateremu koli podjetju po načelu »de minimis«, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. (12) Po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. (13) Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kolikor kandidirajo za ukrep »Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah«. (14) Pomoč po načelu »de minimis« se dodeli samo za tiste namene po tem pravilniku, pri kateri je mogoče vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije (pregledna pomoč). (15) Upravičenec po tem razpisu ne more kandidirati za več oblik podpor za isto investicijo oziroma isti namen. V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina in znesek pomoči: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: okvirna višina razpisanih sredstev je 34.652 EUR, od tega za urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije) 8.800 EUR. Namen ukrepov: Z ukrepi se bo dvignila konkurenčnost primarnega sektorja, saj sta na majhnih kmetijah naše občine dvig produktivnosti z novimi tehnologijami ključnega pomena za ohranitev in razvoj primarne dejavnosti na kmetijah ter predpogoj za izboljšanje okolja, varnosti, higiene in dobrobiti živali. Ukrep bo prispeval k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju kakovosti, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Predmet pomoči: A) Naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa; – naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije, računalniške programske opreme, strojne in transportne opreme namenjene za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma storitvam s kmetijsko mehanizacijo, skladiščenju in trženju primarnih kmetijskih proizvodov; – naložbe v posodobitev objektov s pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo; – naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov; – nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči; – postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – izvedba agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. B) Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji skladno s predpisi EU: – naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo; – naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji; – naložbe v električno infrastrukturo; – naložbe v prezračevalni sistem; – naložbe v napajališča za živino. Upravičenci za A in B: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe (SME podjetja), opredeljena v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče ali sedež na območju Občine Črnomelj in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju nosilci kmetijskih gospodarstev) Dodaten pogoj upravičenosti: Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v času vložitve vloge v obdelavi minimalno 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Splošni pogoji upravičenosti za A, B: – naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe); – za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno; – investicija mora biti finančno upravičena; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Opomba: Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Investicija se mora izvajati na območju Občine Črnomelj. Specifični pogoji upravičenosti za A: Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v: – lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material; – rejo govedi; – rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le-ta na paši vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva; – rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj. Opomba: Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča. Specifični pogoji upravičenosti za B: – podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo biti standardi doseženi; – po zaključku naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti); – podpore za naložbe v prilagajanje novo uvedenega standarda dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji se izvaja do konca prehodnega obdobja. Obdobje dodeljevanja pomoči bo opredeljeno v javnem razpisu. Upravičeni stroški: Splošni za A, B: – gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela); – pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del); – splošni upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo, ki je predmet podpore kot so: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije, ki je predmet podpore po tem pravilniku; – stroški plačila obrestne mere za posojila najeta za navedene namene pod A in B. Specifični stroški za A: – nakup in montaža nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …); – informacijska oprema, vključno z računalniškimi programi; – nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov; – nakup kmetijske mehanizacije; – zemeljska in betonska dela, priprava poti, nakup in postavitev mrež in opore za napravo trajnih nasadov; – nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje); – pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; – stroški izvedbe agromelioracijskih del (stroški strojnih storitev za odstranjevanja skalnih samic, zarasti, ravnanje zemljišča, nasipanja), razen drenažna dela in material za drenažo; – stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti, ki niso javne poti (stroški strojnih storitev in nabave gramoza). Specifični stroški za B: – oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov; – električna oprema (svetila, električna instalacija ...); – prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme ...); – dostopi do napajališč (napajalni sistemi ...). Višina pomoči za A in B: – za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih stroškov naložbe; – če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 Uredbe in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005), – do 5% pogodbene obrestne mere (v primeru kritja obresne mere), pri katerem bruto intenzivnost pomoči ne bo presegla 50% celotne vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi. Znesek pomoči za A in B: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za posamezni ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za posamezni ukrep nižja od tega zneska, se le-ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR. VI. Rok, način in mesto za oddaje vlog za prijavo na javni razpis Vloge, ki jih prosilci oddajo na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami po tem razpisu in razpisni dokumentaciji morajo prispeti na naslovu Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, najpozneje do torka, 25. novembra 2008 (velja poštni žig). Pisne vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označena z eno od naslednjih oznak glede na vsebino oziroma namena vloge: – Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno proizvodnjo«, – Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno proizvodnjo – agromelioracije«. VII. Obravnavanje vlog Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni s strani župana imenovana komisija (v nadaljevanju komisija) za pregled in oceno vlog najpozneje v roku 10 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno. Prednostno bodo obravnavane vloge, ki so bile oddane na prvi javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj v letu 2008 in so bile neugodno rešene s sklepom župana, da se vlagatelju, kljub popolnosti vloge, sredstva ne odobri zaradi omejene višine sredstev po javnem razpisu. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pisno pozove, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo. Občinska uprava bo ob odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru neresničnih podatkov, upravičencu za določen namen ne bodo odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev naslednjih pet let. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi pogojev navedenih v razpisu in razpisni dokumentaciji. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na podlagi predloga komisije župan s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičene stroške. Predlagan delež sofinanciranja je lahko zmanjšan od predvidenega možnega odobrenega zneska po tem razpisu zaradi večjega obsega zahtevkov glede na zagotovljena sredstva v proračunu. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 10 dni od odpiranja vlog. Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 15 dni po prejemu sklepa, kar ne zadrži izplačilo sredstev ostalim upravičencem. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, ki jo upravičenec prejme v podpis skupaj s sklepom in jo mora v skladu z določili sklepa podpisano vrniti nazaj na naslov občine. Kolikor je ne vrne v predpisanem roku se smatra, da se upravičenec odpoveduje odobrenim sredstvom. Upravičenci uveljavljajo izplačilo dodeljene pomoči na v razpisni dokumentaciji predpisanem zahtevku s priloženimi dokazili o izvedeni naložbi oziroma aktivnosti (dokazila o plačilu in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep). Zahtevek mora biti dostavljen na sedež občine najpozneje do 24. 12. 2008. Zahtevki prejeti po tem roku se zavrnejo in odobrena sredstva se ne izplačajo. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj www.crnomelj.si ali na Oddelku za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Dodatne informacije posreduje Greta Auguštin, tel. 07/306-11-06, e-pošta: greta.augustin@crnomelj.si, v času uradnih ur.