Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4612. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zadrževalnika Brdnikova, stran 14213.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zadrževalnika Brdnikova
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zadrževalnika Brdnikova (v nadaljevanju: OPPN) na Glinščici za zagotovitev poplavne varnosti pred 100-letnimi vodami.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 49/96, 63/99, 98/99, 64/05, 40/08). Namenjeno je pretežno kmetijskim površinam, Glinščica z obvodnim pasom pa teče tudi skozi območje, namenjeno šolstvu in inštitutskim dejavnostim, ter območju, pretežno namenjenemu za stanovanja.
Za zagotovitev poplavne varnosti pred 100-letnimi vodami je treba na obravnavanem območju izdelati OPPN za zadrževalnik ob Brdnikovi ulici in Poti za Brdom ter obvodno protipoplavno ureditev Glinščice. Ob ureditvi poplavne varnosti se uredi tudi prometno omrežje na obodu zadrževalnika.
3.
Območje OPPN
Obravnavano območje je na zahodni strani omejeno z območjem Tehnološkega parka (VP 3/2 – severni del), z zahodnim robom rekonstruirane Poti za Brdom ter z zahodno avtocesto na zahodni strani. Na južni strani meji na Cesto na Brdo, na vzhodni strani na območje VS 3/2-1 Vič in VI 3/3 ter gozdni rob na severovzhodni strani. Območje vključuje še Glinščico z obvodnim pasom od obravnavanega območja dolvodno do Jamove ceste in obrobni jarek od POT-i do Jamnikarjeve ulice.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda,
2. RS, Ministrstvo za kulturo,
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
6. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
7. Elektro Slovenija d.o.o.,
8. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo,
9. RS, Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
10. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
11. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana,
12. Javna razsvetljava d.d.,
13. JP Snaga,
14. DARS d.d.,
15. Slovenske železnice d.d.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN, bo usklajena z že izdelanimi vodnogospodarskimi strokovnimi podlagami in smernicami nosilcev urejanja prostora.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira Mestna občina Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8.
Objava in začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-41/2008-1
Ljubljana, dne 29. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.