Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Ob-9219/08 , Stran 3723
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi. II. Predmet prodaje: a) Nepozidani gradbeni zemljišči v Obrežu parc. št. 147/6, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 855 m2 in parc. št. 147/5, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 261 m2, vpisani pri vložni št. 746, k.o. Obrež. Zemljišči se prodajata kot celota, lahko pa tudi posamezno. Zemljišči s parc. št. 147/6 in 147/5 k.o. Obrež nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo lokalni javni komunalni vodi (vodovod, elektrika in telefon). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu s prostorskimi akti Občine Središče ob Dravi ležita zemljišči s parc. št. 147/6 in 147/5 k.o. Obrež na območju pozidave. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča): – prodajna pogodba v obliki notarskega zapisa. IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: a) Izklicna cena za zemljišče: – s parc. št. 147/6, k.o Obrež znaša 5.985,00 EUR (brez DDV), – s parc. št. 147/5, k.o. Obrež znaša 1.696,50 EUR (brez DDV), skupaj znaša 7.981,50 EUR (brez DDV). Najnižji znesek višanja na dražbi je 100 €. V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Središče ob Dravi, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 4. 12. 2008 ob 12. uri, v sejni sobi, Občine Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi. VII. Višina varščine Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za zemljišče, ki ga bodo dražili, in sicer: – za zemljišče s parc. št. 147/6, k.o. Obrež v višini 598,00 EUR (10% izklicne cene), – za zemljišče s parc. št. 147/5, k.o. Obrež 170,00 EUR (10% izklicne cene), na podračun EZR Občine Središče ob Dravi, odprt pri Banki Slovenije, št.: 01402-0100020268, s pripisom »varščina«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. VIII. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Zemljišči s parc. št. 147/6 in 147/5 k.o. Obrež se prodajata skupaj ali pa posamezno. Prodajata se po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost in stroške sklenitve pravnega posla v obliki notarskega zapisa plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, navesti za katero zemljišče bodo dražili ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – potrdilo pristojnega organa (DURS) o plačanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom, staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30 dni (samo za pravne osebe in s.p.), – potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p., staro največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če gre za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.), – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. 5. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Središče ob Dravi, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in spremembe). IX. Dodatne informacije o zemljiščih Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišč lahko pokličete na tel. 02/741-66-12, in sicer v času uradnih ur, od dneva objave javne dražbe do 1. 12. 2008. Fotografije zemljišča so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Središče ob Dravi (www.sredisce-ob-dravi.si). Cenilno poročilo si lahko zainteresirani ogledajo na sedežu Občine Središče ob Dravi.