Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Št. 897/08 Ob-9296/08 , Stran 3715
Zemljišča parc. št. 381, v izmeri 322 m2, parc. št. 386/1, v izmeri 4.250 m2, parc. št. 386/2, v izmeri 300 m2, parc. št. 386/3, v izmeri 94.596 m2, parc. št. 387, v izmeri 3.506 m2, parc. št. 389, v izmeri 9.097 m2, parc. št. 392/6, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/7, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/8, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/9, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/10, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/11, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/12, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/13, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/14, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/15, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/16, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/17, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/18, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/19, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/20, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/21, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/22, v izmeri 1.320 m2, parc. št. 392/23, v izmeri 3.010 m2, parc. št. 392/24, v izmeri 833 m2, parc. št. 392/25, v izmeri 131.547 m2, parc. št. 404/1, v izmeri 2.110 m2, parc. št. 420/2, v izmeri 2.159 m2, parc. št. 68.S v izmeri 125 m2 vse k.o. Slivnica in parc. št. 11/1, v izmeri 505.935 m2, parc. št. 11/3 v izmeri 3.002 m2, parc. št. 11/4 v izmeri 2.272 m2, parc. št. 11/5 v izmeri 6.085 m2, parc. št. 14/1 v izmeri 2.762 m2, parc. št. 14/5 v izmeri 3.783 m2 vse k.o. Čreta. Zemljišča so skladno z lokacijskima informacijama št. 3506-185/2008-002 z dne 1. 8. 2008 in št. 3506-276/2008-002 z dne 22. 9. 2008, ki jih je izdala Občina Hoče - Slivnica, po osnovni namenski rabi opredeljena kot drugo ureditveno območje za poselitev – območje za šport in turizem – golf (območje, ki se s prostorskimi ureditvenimi pogoji ureja do sprejetja občinskega lokacijskega načrta – OPPN) – stavbna zemljišča, za katera veljajo posebni pogoji za gradnjo – št. 164. Navedene parcele se oddajo v najem kot celota, v skupni površini 798.134 m2, z namenom uporabe za golf igrišče. Najemna pogodba se sklene za dobo deset let. Kolikor se golf igrišče v 2 letih od veljavne najemne pogodbe ne uredi, se najemna pogodba prekine. Izklicna letna najemnina znaša 0,15 EUR/m2, kar v skupni izmeri 798.134 m2 znaša 119.720,10 EUR. Davek na dodano vrednost ni vštet v najemnino in ga plača najemnik. Najemnina, za katero se sklene najemna pogodba, se letno uskladi z objavljeno stopnjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni. Ponudbe z navedbo cene, za katero je sprejemnik pripravljen skleniti najemno pogodbo, morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 28. 11. 2008, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za najem zemljišč – Ne odpiraj«. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru enakovrednih ponudb, bo Sklad najemnika izbral v nadaljnjem postopku javne dražbe, ki bo izvedena v roku 15 dni po zaključku razpisa. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom, se ne bodo upoštevale. Izbrani ponudnik mora podpisati najemno pogodbo najpozneje v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Letno najemnino, za katero se izstavi račun v prvi četrtini tekočega leta, mora najemnik plačati v celoti, najkasneje v 30 dneh po izstavitvi računa. Izbrani najemnik bo posest nastopil s 1. 1. 2009. S tem datumom se tudi prične obračunavati najemnino. Sklad si pridružuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z nikomer. Stroške vpisa najemne pogodbe v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača najemnik. Vsa nadaljnja razmerja v zvezi z vlaganji v zemljišča bodo predmet dodatnega dogovora med Skladom in najemnikom. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 2. 12. 2008 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).