Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Št. 711/3-14/2007 Ob-9292/08 , Stran 3727
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, matična številka: 5874327, ID št. za DDV: SI81758006. 2. Predmet prodaje: stanovanjska hiša Belca 38 s pripadajočim zemljiščem – parc. št. 467/2, v skupni izmeri 385 m2, pri čemer fundus hiše ni posebej odmerjen. Nepremičnina je vpisana pri vl. št. 315 k.o. Gozd in se prodaja v deležu 4378/10000. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Oddelka za okolje in prostor Občine Kranjska Gora izhaja, da se parc. št. 467/2 k.o. Gozd po prostorsko planskih aktih Občine Kranjska Gora nahaja v 2. območju kmetijskih zemljišč (DM2), v naravi pa predstavlja zazidano stavbno zemljišče. Nepremičnina je prosta bremen. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena za delež nepremičnine, ki se prodaja, znaša 9.500,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 500,00 EUR. 5. Pogoji prodaje: – Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. – Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Kranjska Gora pravico njegovo varščino zadržati. – Izbrani ponudnik bo moral plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po overitvi prodajne pogodbe. – Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 6. Način in rok plačila: kupec bo kupnino poravnal na transakcijski račun Občine Kranjska Gora, št. 01253-0100007684, najkasneje v 8 dneh po podpisu prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet nepremičnin (v višini 2% kupnine) in stroške overitve pogodbe. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 2. 12. 2008 na sedežu Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora (sejna soba), z začetkom ob 10. uri. Interesenti se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 8. točke te objave. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice. Interesenti morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – potrdilo o plačilu varščine s priloženo številko računa in banke za primer vračila. Vse listine, razen dokazila o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je notarsko overjena. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev po tej točki objave, bodo izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 9. Varščina: – Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki zanaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine Kranjska Gora, številka 01253-0100007684, sklic 00, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«. – Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ponujeno kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. – Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 10. Pravila javne dražbe: – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev in garancij za nepremičnino. – Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba je končana, ko voditelj trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno. – Ugovor proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija, imenovana v skladu z določili Uredbe o razpolaganju s stvarnim nepremičnim premoženjem države, pokrajine in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). – Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. – Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Občine Kranjska Gora http://obcina.kranjska-gora.si/. 11. Dodatne informacije: interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Kranjska Gora, pri kontaktni osebi Egidiji Košir Mrovlje, tel. 04/58-09-819. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na isto telefonsko številko.