Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

Ob-9297/08 , Stran 3733
Na podlagi 33. člena statuta delniške družbe Peko d.d. Tržič in 268. člena Zakona o gospodarskih družbah ter sklepa št. 5/69 69. redne seje nadzornega sveta z dne 24. 10. 2008 in sklepa št. 2/70 70. korespondenčne seje nadzornega sveta z dne 6. 11. 2008, nadzorni svet družbe Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič, objavlja razpis za zbiranje prijav dveh kandidatov za prosta delovna mesta članov uprave družbe Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič, in sicer za področje: 1. ekonomike, financ in kadrov (en član), 2. komerciale in trženja (en član), 3. proizvodnje in razvoja (en član). Za člana uprave je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. za člana uprave za področje ekonomike, financ in kadrov: – najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj pet let izkušenj na področju ekonomike, financ, kadrov, – znanje slovenskega jezika in aktivno znanje enega svetovnega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji ter izkušnjami: – kandidati s funkcionalnimi znanji z več področij, – kandidati z delovnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 2. za člana uprave za področje komerciale in trženja: – najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske smeri, – najmanj pet let izkušenj na področju komerciale in trženja, – znanje slovenskega jezika in aktivno znanje enega svetovnega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji ter izkušnjami: – kandidati s funkcionalnimi znanji z več področij; – kandidati z delovnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 3. člana uprave za področje proizvodnje in razvoja: – najmanj univerzitetna izobrazba tehnične smeri ali VI. stopnja izobrazbe obutvene smeri, – najmanj pet let izkušenj na tehničnem področju in proizvodnih procesov, – znanje slovenskega jezika in aktivno znanje enega svetovnega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji ter izkušnjami: – kandidati s funkcionalnimi znanji z več področij, – kandidati z delovnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da: – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – izjava kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje družbi Peko d.d. Tržič pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence; 5. program dela in razvoja za področje, za katerega se kandidat prijavlja za mandatno obdobje z vizijo razvoja poslovne skupine Peko; 6. kopije certifikatov ali potrdil o dodatnih izobraževanjih in funkcionalnih znanjih. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Ne odpiraj – razpis za člana uprave«, na naslov: Peko tovarna obutve d.d., Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, s pripisom »Za razpisno komisijo«, in sicer najkasneje do 25. 11. 2008. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: irena.kriznar@peko.si. Razpisna komisija bo prispele vloge/ponudbe pregledala ter pravočasne in popolne vloge predala nadzornemu svetu družbe Peko d.d., Tržič. Nadzorni svet družbe Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič bo imenoval dva člana uprave za dve področji. Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranima kandidatoma bo sklenjena individualna pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih let (mandatno obdobje), s polnim delovnim časom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi tega razpisa. Dodatne informacije o izvedbi razpisa dobite pri Ireni Križnar, tel. 04/53-79-264. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.