Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

430. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU-A)
431. Zakon o spremembah zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-A)
432. Zakon o dopolnitvah zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (ZZVO-B)

Odloki

360. Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO)
361. Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFŠ)
362. Odlok o imenovanju članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
363. Odlok o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
364. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik
365. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport
366. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko
367. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo in o imenovanju predsednika in osem članov Sveta
368. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi predsednika in štirih članov Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
369. Odlok o imenovanju šestih članov Nadzornega sveta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
370. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
371. Odlok o razrešitvi višjega sodnika na Višjem sodišču v Mariboru

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

372. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Madžarski
373. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji
374. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
375. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji
376. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
377. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
378. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

433. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev

MINISTRSTVA

379. Pravilnik o spremembi pravilnika o izvajanju zakona o nadzoru državne meje
380. Pravilnik o avtobusnih voznih redih
381. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1998
434. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za prikazovanje podatkov o plačah

SODNI SVET

382. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
383. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
384. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

385. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo ali so izvedli javno ponudbo vrednostnih papirjev
386. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami
387. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
388. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 1998

OBČINE

Dobrepolje

389. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobreplje
390. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrepolje

Gorišnica

391. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1997
392. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorišnica za leto 1998

Krško

393. Odlok o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec
394. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998
395. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
396. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parcelni številki 699/3, k. o. Stranje
397. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parcelni številki 684/6, k. o. Dovško
398. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parcelnih številkah 625/4 in 625/5, k. o. Stolovnik
399. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško

Laško

400. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško

Litija

401. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–90–2000, dopolnitve 1997

Murska Sobota

402. Odlok o spremembah odloka o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

403. Odlok o delovanju geoinformacijskega centra Mestne občine Novo mesto
404. Odlok o dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave mestne Občine Novo mesto
405. Sklep o določitvi cen plina iz javnega plinovodnega omrežja v Mestni občini Novo mesto

Postojna

406. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990 ( v letu 1996)
407. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno
408. Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna
409. Odlok o določitvi odlagališč za odpadni gradbeni in odkopni material za območje Občine Postojna

Rogaška Slatina

410. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998
411. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
412. Sklep o dopolnitvi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica

Sevnica

413. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica
414. Odredbo o omejitvi največjih dovoljenih osnih obremenitev vozil na občinskih cestah v času odjuge v letu 1998
415. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica za leto 1998
416. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Sevnica

Slovenska Bistrica

417. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje
418. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje

Slovenske Konjice

419. Odlok o spremembah dela zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah
420. Sklep o izdelavi projektne naloge »Lokalna agenda 21« za Občino Slovenske Konjice

Šmarje pri Jelšah

421. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Šmarje pri Jelšah v letu 1998
422. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998

Tržič

423. Odlok o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1998

Vodice

424. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 1998
425. Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
426. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja stavb za leto 1998 na območju Občine Vodice

Vojnik

427. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Vojnik
428. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Mavrica Vojnik

Zreče

429. Odlok o podelitvi koncesije za dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembi uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
2. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

3. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCZIDO)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti