Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

380. Pravilnik o avtobusnih voznih redih, stran 543.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 54/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, odl. US RS – 20/95, 29/95) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o avtobusnih voznih redih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način in postopek usklajevanja mednarodnih, medkrajevnih in primestnih avtobusnih voznih redov ter njihov vpis v register.
2. člen
Ministrstvo pristojno za promet enkrat letno razpiše potrebe po prevozih na linijah mednarodnega, medkrajevnega in primestnega prometa.
Razpis potreb po prevozih se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 31. januarja v tekočem letu.
Na podlagi razpisa linij se izvede postopek usklajevanja voznih redov.
Vozne rede predlagajo v usklajevanje prevozniki predlagatelji voznih redov. Prevozniki so pravne ali fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo licenco za tisto vrsto prevozov v cestnem prometu, ki jo nameravajo opravljati. To je za:
– mednarodni linijski prevoz oseb,
– medkrajevni linijski prevoz oseb v notranjem cestnem prometu,
– primestni linijski prevoz oseb v notranjem cestnem prometu
– (v nadaljnjem besedilu: domači prevozniki).
3. člen
Posamezni v tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– “Predlagatelj voznega reda” je domači prevoznik, ki v izmenjavo predloži seznam nespremenjenih voznih redov, predlog sprememb ali predlog novih voznih redov;
– “Predlog spremenjenih ali novih voznih redov” je podan na obrazcu voznega reda, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Za mednarodni vozni red ni potrebno izpolniti rubrike o času veljavnosti voznega reda;
– “Nespremenjen vozni red” je vozni red, vpisan v register kot mednarodni, medkrajevni ali primestni vozni red;
– “Nov vozni red” je predlog voznega reda, ki ni vpisan v register mednarodnih, medkrajevnih ali primestnih voznih redov;
– “Spremenjen vozni red” je za obstoječo linijo vpisan vozni red, pri katerem domači prevoznik predlaga eno od navedenih sprememb:
a) vrsto ali način prevoza,
b) obdobje v katerem se opravlja prevoz,
c) režim obratovanja linije,
d) čas odhodov ali prihodov na katerikoli avtobusni postaji, pomembnejšem avtobusnem
postajališču ali avtobusnem postajališču,
e) število postankov,
f) skrajšanje in podaljšanje linije.
– “Odhod” je odhod iz katerekoli avtobusne postaje, pomembnejšega avtobusnega postajališča ali avtobusnega postajališča po voznem redu na liniji;
– “Prihod” je prihod na katerokoli avtobusno postajo, pomembnejše avtobusno postajališče ali avtobusno postajališče po voznem redu na liniji;
– “Skupna relacija” je dolžina skupne neprekinjene relacije z enakim itinerarjem po daljinarju in najmanj dvema skupnima avtobusnima postajama, pomembnejšima avtobusnima postajališčema ali avtobusnima postajališčema na skupni neprekinjeni relaciji;
– “Intervalni vozni red” je vozni red določen v enakih neprekinjenih časovnih intervalih do 60 minut, s prvim odhodom med 6. in 7. uro in zadnjim med 21. in 22. uro;
– “Mednarodni vozni red” je vozni red na liniji, na kateri je prva avtobusna postaja, pomembnejše avtobusno postajališče ali avtobusno postajališče na ozemlju Republike Slovenije in zadnja na ozemlju tuje države, kot tudi vozni red na liniji, ki ima začetno avtobusno postajo, pomembnejše avtobusno postajališče ali avtobusno postajališče na ozemlju Republike Slovenije, tranzitira tujo državo, zadnja avtobusna postaja, pomembnejše avtobusno postajališče ali avtobusno postajališče pa je ponovno na ozemlju Republike Slovenije;
– “Tuji prevoznik” je fizična ali pravna oseba, s sedežem izven Republike Slovenije, ki po zakonodaji države, kjer ima sedež, izpolnjuje pogoje za mednarodni prevoz oseb v cestnem prometu;
– “Krajšanje linije” je ukinitev dela linije pred ali po določeni avtobusni postaji, pomembnejšem avtobusnem postajališču ali avtobusnem postajališču, s tem, da se na preostalem delu linije v voznem redu ne smejo spremeniti vozni časi ali število postankov;
– “Režim obratovanja linije” je določitev dni, v katerih linija obratuje in morebitnih posebnosti pri izvajanju voznega reda, kar je določeno z opombami:
– Avtobus vozi:
D – ob delavnikih od ponedeljka do sobote
D* – ob delavnikih razen sobote
P – ob praznikih in dela prostih dnevih
PO, TO, SR, ČE, PE, SO, NE – označba dni v tednu
V – vsak dan
A – ne vozi...
B – vozi le...
Š – v dneh šolskega pouka
ŠP – v dneh šolskih počitnic
Naštete kratice so obvezne za vse vozne rede. Kratice se uporabljajo tudi v kombinaciji druga z drugo.
II. USKLAJEVANJE VOZNIH REDOV
4. člen
Vozni redi se usklajujejo enkrat letno na usklajevalni konferenci.
V primerih iz 33., 34., 35. in 36. člena tega pravilnika se vozni redi na predlog enega ali več domačih prevoznikov lahko usklajujejo tudi med letom.
5. člen
Vozni redi linij iz razpisa potreb po prevozih se uskladijo na redni letni usklajevalni konferenci.
Redno letno usklajevalno konferenco izmenično razpisujeta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.
Razpis redne letne usklajevalne konference in razpis izmenjave voznih redov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Datum in kraj izmenjave voznih redov med domačimi prevozniki določi z razpisom zbornica, ki v tekočem letu razpisuje redno letno usklajevalno konferenco.
Redna letna usklajevalna konferenca se izvede najpozneje do 30. aprila v tekočem letu.
6. člen
Redno letno usklajevalno konferenco vodi in koordinira njeno delo Odbor za usklajevanje voznih redov (v nadaljevanju: odbor). Odbor imenuje minister pristojen za promet za mandatno dobo dveh let.
Odbor sestavljajo:
1. dva predstavnika ministrstva pristojnega za promet
2. predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije
3. predstavnik Obrtne zbornice Slovenije.
Odbor vodi predstavnik zbornice, ki razpisuje redno letno usklajevalno konferenco. Zbornica, ki razpisuje redno letno usklajevalno konferenco opravi tudi vsa potrebna administrativno-tehnična in organizacijska opravila v zvezi z uskladitvijo voznih redov v tekočem prometnem letu.
7. člen
Domači prevozniki najmanj 15 dni pred usklajevalno konferenco izmenjajo seznam nespremenjenih voznih redov, ločeno po vrstah prevoza, z navedbo registrske številke voznega reda in predloge spremenjenih ter novih voznih redov. Poleg seznama nespremenjenih voznih redov se izmenjajo tudi tisti nespremenjeni vozni redi, pri katerih je potrebna uskladitev zaradi spremembe daljinarja.
Predloge spremenjenih in novih voznih redov predloži domači prevoznik v usklajevanje na predpisanem obrazcu ter v skladu z daljinarjem, ki ga določi minister pristojen za promet.
8. člen
Na usklajevalni konferenci usklajujejo predloge voznih redov pooblaščeni predstavniki tistih domačih prevoznikov, ki so na dan določen za izmenjavo voznih redov, izmenjali sezname nespremenjenih, predloge spremenjenih oziroma predloge novih voznih redov.
Postopek in način dela redne letne usklajevalne konference se določi s poslovnikom, ki ga pripravi ministrstvo pristojno za promet v sodelovanju z obema zbornicama. Poslovnik podpiše minister.
9. člen
Tuji prevoznik, ki ima končno postajo na ozemlju Republike Slovenije, mora svoj predlog voznega reda uskladiti z zainteresiranim domačim prevoznikom, ki pogodbeno sodeluje pri izvajanju prevozov vsaj s 50% deležem. Med partnerjema dogovorjen vozni red z začetno postajo na ozemlju Republike Slovenije, predlaga v usklajevanje domači prevoznik.
V primeru, ko tuji prevoznik v vlogi za uvedbo nove linije ne predlaga v Republiki Sloveniji zainteresiranega domačega prevoznika za izvajanje mednarodne linije, ugotovitveni postopek o zainteresiranosti domačih prevoznikov izvedeta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. Če se v ugotovitvenem postopku izkaže, da nobeden domači prevoznik ni zainteresiran za izvajanje predlagane linije, ministrstvo pristojno za promet lahko izda dovoljenje za samostojno opravljanje prevozov tujemu prevozniku.
V izvajanje linij, ki potekajo preko večih držav in imajo v voznem redu določene postaje na ozemlju Republike Slovenije, mora biti vključen domači prevoznik kot kooperant. Domači prevoznik mora vozni red uskladiti z ostalimi domačimi prevozniki, za tisti del linije, ki poteka po ozemlju Republike Slovenije.
10. člen
V mednarodnem linijskem prometu lahko avtobusi ustavljajo na področju Republike Slovenije le na avtobusnih postajah in pomembnejših avtobusnih postajališčih. Razdalje in prevozni časi se določajo po daljinarju za medkrajevne linije. Za mednarodno linijo, ki opravlja prevoze dnevne migracije v obmejnem območju, veljajo določila za primestni promet. Način prevoza pri mednarodnih linijah je lahko potniški le na linijah, krajših od 40 km.
11. člen
V medkrajevnem linijskem prometu lahko ustavljajo avtobusi na avtobusnih postajah, pomembnejših postajališčih in postajališčih. Razdalje in prevozni časi se določajo po daljinarju za medkrajevne vozne rede. Skupna dolžina medkrajevne linije ne sme biti krajša od 41 km.
12. člen
V primestnem prometu lahko avtobusi ustavljajo na avtobusnih postajah, pomembnejših postajališčih in postajališčih. Na postajališčih mestnega prometa lahko ustavljajo le na način, ki ga predpiše lokalna skupnost. Razdalje in prevozni časi se določajo po daljinarju za primestne linije. Skupna dolžina primestne linije ne sme biti daljša od 40 km.
13. člen
Ukinitev registriranega voznega reda, lahko domači prevoznik predlaga v primeru sprememb migracijskih tokov prebivalstva, ki so posledica sprememb delovnega časa podjetij in zavodov, uradnih ur upravnih organov in šolskih urnikov.
Domači prevoznik, ki predlaga ukinitev registriranega voznega reda, mora odboru predložiti prošnjo za ukinitev in pisno dokazilo, da je izpolnjen eden od pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena. Kot pisno dokazilo šteje:
– izjava lokalne skupnosti,
– izjava podjetja ali šole,
– izjava drugih subjektov, ki jim je prevoz namenjen.
Odbor prevoznika z odločitvijo seznani v 8 dneh od prejema prošnje.
14. člen
Voznim redom medkrajevnih ali primestnih linij, ki jim ni mogoče ugovarjati po določilih od 16. do 23. člena tega pravilnika, je mogoče ugovarjati pod pogojem, da tako sestavljeni vozni redi predstavljajo časovno in relacijsko usklajeno linijo. V teh primerih je odločilno mnenje arbitražne komisije iz 28. člena tega pravilnika, ki vozne rede lahko potrdi ali zavrne.
15. člen
K predlogu novega ali spremenjenega voznega reda domači prevoznik lahko ugovarja z elementi vpisanega voznega reda, ki v prometnem letu za katerega se vozni redi usklajujejo, ostajajo nespremenjeni.
16. člen
Predlogu novega ali spremenjenega mednarodnega ali medkrajevnega voznega reda domači prevozniki lahko ugovarjajo z vpisanim mednarodnim ali medkrajevnim voznim redom, kadar imajo skupni najmanj dve avtobusni postaji, pomembnejši avtobusni postajališči ali avtobusni postajališči in skupno neprekinjeno relacijo po tabeli:
----------------------------------------------------------------
Dolžina skupne neprekinjene      Minimalna časovna razlika
relacije v km        odhodov med predlaganim in vpisanim
                    voznim redom (v min.)
----------------------------------------------------------------
                   pred      po
od 5 - 20               15       15
od 21 - 50               30       20
od 51 - 150              45       30
od 151 - 250              60       45
od 251 - naprej            120       60
----------------------------------------------------------------
17. člen
Predlogu spremembe voznega reda na linijah medkrajevnega potniškega prometa v direktni prevoz, ni mogoče ugovarjati s primestnim voznim redom, voznim redom medkrajevnega potniškega prevoza ali novim voznim redom hitrega oziroma direktnega medkrajevnega prevoza.
18. člen
K predlogu novega ali spremenjenega voznega reda na linijah primestnega prometa je mogoče ugovarjati z vpisanim voznim redom na linijah medkrajevnega prometa, če je dolžina skupne neprekinjene relacije najmanj 5 km in odmik med odhodi manjši od 15 minut.
19. člen
K predlogu novega ali spremenjenega voznega reda na linijah medkrajevnega prometa je mogoče ugovarjati z vpisanim voznim redom na linijah primestnega prometa, če je dolžina skupne neprekinjene relacije najmanj 5 km in odmik med odhodi manjši od 15 minut.
20. člen
K predlogu novega ali spremenjenega voznega reda na linijah primestnega prometa je mogoče ugovarjati tudi z vpisanim voznim redom na linijah mednarodnega prometa krajšim od 40 km, če je dolžina skupne neprekinjene relacije najmanj 5 km in odmik med odhodi manjši od 15 minut.
21. člen
K predlogu novega ali spremenjenega mednarodnega voznega reda, ki je krajši od 40 km je mogoče ugovarjati z vpisanim primestnim in medkrajevnim voznim redom, če je dolžina skupne neprekinjene relacije najmanj 5 km in odmik med odhodi manjši od 15 minut.
22. člen
K predlogu novega ali spremenjenega primestnega voznega reda je mogoče ugovarjati z vpisanim primestnim voznim redom, če je dolžina skupne neprekinjene relacije najmanj 5 km in pri tem ni zagotovljen najmanj 15-minutni odmik med odhodi.
23. člen
Na spremenjeni vozni red mednarodnega, medkrajevnega ali primestnega prometa ni mogoče ugovarjati, če gre:
– za krajšanje linije,
– za zmanjševanje števila odhodov, prihodov (stolpcev) v voznem redu,
– za zmanjšanje števila dni v katerih se izvajajo prevozi na liniji (spremenjen režim obratovanja),
– za preusmeritev prevoza na novo cesto, ker promet po stari cesti ni več mogoč,
– za krajšanje obdobja opravljanja prevoza na liniji.
Domači prevoznik, ki iz razlogov navedenih v prvem odstavku tega člena, predlaga spremembo registriranega voznega reda med prometnim letom, mora ministrstvu pristojnemu za promet predložiti pisno utemeljitev predlagane spremembe in pisna dokazila v smislu drugega odstavka 13. člena tega pravilnika.
Predlagano spremembo voznega reda po prvem odstavku tega člena, mora potrditi ministrstvo pristojno za promet.
24. člen
Vozni redi, o katerih so se sporazumeli vsi domači prevozniki na usklajevalni konferenci, veljajo za usklajene.
Usklajeni vozni redi na linijah mednarodnega prometa veljajo med domačimi prevozniki za usklajene na celotni predlagani liniji.
Za usklajene veljajo tudi vozni redi, ki so bili predlagani in na usklajevalni konferenci potrjeni brez sprememb.
Domači prevozniki, ki so na konferenco predložili predloge sprememb voznih redov, lahko med postopkom usklajevanja prekličejo predlog sprememb in najavijo podaljšanje veljavnosti vpisanega voznega reda.
25. člen
Sklicatelj usklajevalne konference v desetih dneh po usklajevalni konferenci, predloži vsem udeležencem usklajevanja zapisnik iz usklajevalne konference. Pripombe k zapisniku je mogoče podati odboru, ki vodi usklajevalno konferenco, v osmih dneh po prejemu zapisnika.
III. NAČIN REŠEVANJA SPOROV
26. člen
V primeru, da prevozniki na usklajevalni konferenci voznih redov ne uskladijo, rešuje spor med domačimi prevozniki arbitražna komisija.
Arbitražna komisija obravnava vse vozne rede, ki na usklajevalni konferenci niso bili usklajeni, v vsebini in obliki kot so bili izmenjani.
27. člen
Arbitražno komisijo sestavljajo:
– dva predstavnika ministrstva pristojnega za promet,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– predstavnik Obrtne zbornice Slovenije,
– strokovnjak prometne stroke.
Strokovnjak prometne stroke ne sme biti zaposlen v prevoznem podjetju, ki se ukvarja s prevozom oseb, niti zaposlen na ministrstvu pristojnemu za promet ali kateri od zbornic.
Arbitražno komisijo imenuje minister pristojen za promet za dobo dveh let.
Predsednika arbitražne komisije izvolijo člani komisije.
Sejo arbitražne komisije skliče in pripravi sklicatelj usklajevalne konference.
Arbitražna komisija se sestane najkasneje v 30 dneh po usklajevalni konferenci.
Arbitražna komisija se po potrebi sestane tudi med letom.
28. člen
Domači prevozniki, katerih vozni redi so predmet obravnave arbitražne komisije so dolžni poravnati stroške postopka in dela komisije.
Domači prevozniki, ki so v sporu, so dolžni najmanj 3 dni pred sejo arbitražne komisije vplačati na račun sklicatelja usklajevalne konference 5.000 SIT za vsak vozni red. Če domači prevoznik navedenih sredstev ne vplača, se šteje, da je odstopil od predloga voznega reda, oziroma od ugovora k predlogu.
29. člen
Pristojnost in način dela arbitražne komisije določa poslovnik. Poslovnik o delu arbitražne komisije pripravi ministrstvo pristojno za promet v sodelovanju z zbornicama. Poslovnik podpiše minister.
30. člen
Arbitražna komisija pri odločanju o spornih voznih redih ravna po določilih tega pravilnika in dodatno upošteva:
– cilje prometne politike Republike Slovenije,
– projekt “enotne vozovnice”,
– usklajenost voznih redov avtobusnih prevoznikov z voznimi redi drugih prevoznikov,
– dnevno, tedensko, sezonsko ali letno frekventnost voznih redov,
– izkazan javni interes uporabnikov.
31. člen
Pri odločanju o spornem voznem redu lahko arbitražna komisija predlog novega oziroma spremenjenega voznega reda sprejme ali zavrne.
V primeru, kadar je zavrnjen predlog spremenjenega voznega reda, arbitražna komisija potrdi že vpisani vozni red.
32. člen
Arbitražna komisija odloča na seji z večino glasov vseh članov.
O delu in odločitvi komisije se vodi zapisnik.
Odločitev komisije je dokončna.
Sklicatelj arbitražne komisije v desetih dneh zapisnik seje predloži udeleženim strankam v arbitražnem postopku ter članom arbitražne komisije.
IV. USKLAJEVANJE MED LETOM
33. člen
Zaradi sprememb migracijskih tokov prebivalstva, ki so posledica sprememb delovnega časa podjetij, zavodov, uradnih ur upravnih organov ali šolskih urnikov, se vozni redi lahko usklajujejo tudi med letom na izredni usklajevalni konferenci.
Domači prevoznik, ki zahteva izredno usklajevanje med letom, mora ministrstvu pristojnemu za promet predložiti utemeljeno pisno zahtevo za izredno usklajevanje in pisno dokazilo, da je izpolnjen eden od pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena. Kot pisno dokazilo šteje: izjava lokalne skupnosti, izjava podjetja ali šole, izjava drugih subjektov, ki jim je prevoz namenjen. Ministrstvo pristojno za promet o predlogu odloči in v primeru pozitivne odločitve razpiše potrebe po prevozih.
Izredno usklajevalno konferenco izvede zbornica, ki je v tekočem prometnem letu izvedla redno usklajevalno konferenco.
Stroške razpisa in organizacije izredne usklajevalne konference nosijo domači prevozniki, ki v izmenjavo predložijo spremenjene in nove vozne rede.
34. člen
Iz razlogov navedenih v prvem odstavku 33. člena, lahko domači prevoznik zahteva registracijo spremenjenega ali vpis novega voznega reda tudi brez posebnega postopka usklajevanja iz 33. člena tega pravilnika.
Predlagatelj predlog spremenjenega ali novega voznega reda istočasno posreduje vsem domačim prevoznikom, ki imajo v register vpisane mednarodne, medkrajevne ali primestne vozne rede in zbornici, ki je v tekočem prometnem letu izvedla redno usklajevalno konferenco.
Domači prevoznik je dolžan posredovati predlagatelju novega ali spremenjenega voznega reda soglasje ali utemeljen ugovor v 8 dneh od prejema predloga, sicer velja, da s predlogom soglaša. Utemeljen ugovor mora prevoznik, ki ugovarja istočasno posredovati tudi zbornici, ki je v tekočem prometnem letu izvedla redno usklajevalno konferenco.
Zbornica, ki je v tekočem prometnem letu izvedla redno usklajevalno konferenco, s pečatom potrdi usklajenost voznega reda in ga posreduje ministrstvu pristojnemu za promet.
Usklajevanje po določilih tega člena ni mogoče v času od dneva razpisa redne ali izredne usklajevalne konference do zaključka dela arbitražne komisije, ki obravnava sporne vozne rede iz razpisane usklajevalne konference.
35. člen
Brez soglasja linijskih prevoznikov lahko domači prevoznik med letom predlaga spremembo voznega reda le iz razlogov navedenih v 23. členu tega pravilnika. Predlog spremembe voznega reda mora prevoznik pisno utemeljiti.
Postopek sprememb ali ukinitev registriranih voznih redov na podlagi 33., 34. in tega člena se med prometnim letom izvede vsake 3 mesece (decembra, marca in junija).
O izvedenih spremembah v registru voznih redov na podlagi 33., 34. in tega člena ministrstvo pristojno za promet obvesti Prometni inšpektorat Republike Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije.
36. člen
V primerih statusnih sprememb ali stečajnih postopkov domačih prevoznikov, se le-ti lahko sporazumejo o izvajanju prevozov na posameznih linijah, najdlje za obdobje tekočega prometnega leta.
V primerih iz prvega odstavka tega člena, lahko domači prevoznik v register vpisane vozne rede prenese na drugega domačega prevoznika s pogodbo. Pogodba mora vsebovati določilo, da se vpisani vozni redi prve pogodbene stranke izbrišejo iz registra in se kot nespremenjeni vozni redi vpišejo v register na ime druge pogodbene stranke.
Ministrstvo pristojno za promet, ki izvede spremembe vpisov v registru mednarodnih, medkrajevnih in primestnih voznih redov o tem obvesti Prometni inšpektorat Republike Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije.
V. VPIS V REGISTER VOZNIH REDOV
37. člen
Vozni redi, ki so usklajeni in tisti, ki so določeni s sklepom arbitražne komisije, morajo biti vpisani v register mednarodnih, medkrajevnih in primestnih voznih redov, ki se vodi pri ministrstvu pristojnem za promet.
Register se vodi ločeno za linije mednarodnega, medkrajevnega in primestnega prometa.
38. člen
Register mednarodnih, medkrajevnih in primestnih voznih redov se vodi v obliki računalniške evidence.
Register voznih redov obsega: registrsko številko linije, naziv linije in ime domačega prevoznika. Vozni redi so sestavni del registra. Izvod voznega reda hranijo: ministrstvo pristojno za promet, Prometni inšpektorat Republike Slovenije in domači prevoznik na elektronskem mediju in v pisni obliki, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije na elektronskem mediju.
39. člen
Vozni red se vpiše na ime domačega prevoznika. Če se opravlja prevoz v kooperaciji, se vozni red vpiše na imena vseh domačih prevoznikov pod isto registrsko številko.
Registrska številka voznega reda pomeni številko določene linije, pod katero je vpisana v register.
Vozni red za medkrajevne in primestne linije se vpiše za obdobje enega prometnega leta.
Mednarodni vozni red se vpiše v register z dnem, ko domači prevoznik začne pri ministrstvu pristojnemu za promet postopek za izdajo dovoljenja. Izvajati se začne z dnem veljavnosti dovoljenja izdanega od pristojnih organov držav po ozemlju katerih linija poteka. Veljavnost mednarodnega voznega reda je določena v dovoljenju.
40. člen
Ministrstvo pristojno za promet določi rok in način predložitve voznih redov za vpis v register in o tem obvesti obe zbornici, ki obvestita domače prevoznike – člane zbornic.
Vse vozne rede domači prevoznik predloži za vpis v register ministrstvu pristojnemu za promet na elektronskem mediju, izdelane v računalniškem programu, ki ga predpiše ministrstvo pristojno za promet ter v treh pisnih izvodih.
Usklajenost voznih redov s sklepi usklajevalne konference ali arbitražne komisije, s pečatom potrdi zbornica, ki je vodila postopek usklajevanja.
Če zbornica, ki je vodila postopek usklajevanja ugotovi, da predloženi vozni redi niso v skladu s sklepi usklajevalne konference ali arbitražne komisije, jih zavrne in od prevoznika zahteva predložitev usklajenega voznega reda.
Zahtevi za vpis voznega reda mora domači prevoznik priložiti izjavo, da so predloženi vozni redi identični s sklepi iz zapisnika usklajevalne konference oziroma sklepi posebne arbitražne komisije. Če je prevoz organiziran v kooperaciji je potrebno priložiti še po en izvod za vsakega udeleženega prevoznika.
41. člen
Domači prevoznik odgovarja za resničnost podatkov, vpisanih v obrazec voznega reda, ki ga je predložil za vpis v register avtobusnih voznih redov.
Če ministrstvo pristojno za promet pred vpisom v register ugotovi, da predloženi vozni redi niso v skladu s sklepi usklajevalne konference ali arbitražne komisije, se vpis voznih redov uskladi s sklepi usklajevalne konference ali arbitražne komisije in o tem obvesti prevoznika.
V primeru, da se neskladnost voznih redov s sklepi usklajevalne konference ali arbitražne komisije ugotovi med prometnim letom, se primer izroči v obravnavo arbitražni komisiji. Arbitražna komisija sporni vozni red razveljavi in:
– naloži uskladitev voznega reda s sklepi usklajevalne konference ali arbitražne komisije, ali
– kršitelju odvzame pravico registracije tega voznega reda v tekočem prometnem letu ter o tem obvesti ministrstvo pristojno za promet in zbornico, ki je vodila postopek usklajevanja.
O spremembah v registru voznih redov ministrstvo pristojno za promet obvesti Prometni inšpektorat Republike Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in prevoznika.
42. člen
Za vozne rede usklajenih mednarodnih linij je potrebno najkasneje v roku 3 mesecev po datumu uskladitve ali sklepa arbitražne komisije predložiti vlogo za vpis v register in izdajo dovoljenja za opravljanje mednarodnih linij. V nasprotnem primeru se vozni red linije ne šteje več za usklajenega.
Vlogi je potrebno priložiti, če tako določa z Republiko Slovenijo sklenjeni dvostranski mednarodni sporazum o ureditvi cestnega prometa, pogodbo o sodelovanju s tujim partnerjem, usklajen vozni red, cenik in itinerer linije. Z dnem ko je pri ministrstvu pristojnemu za promet vložena kompletna dokumentacija, se vozni red vpiše v register mednarodnih linij. Če se v postopku za izdajo dovoljenj na ozemlju drugih držav izkaže, da za predlagano linijo ni mogoče pridobiti dovoljenj, se ta izpiše iz registra in o tem obvesti Prometni inšpektorat Republike Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije.
43. člen
Vpisani vozni redi medkrajevnih in primestnih linij so obvezni in veljajo za prometno leto, za katero so bili usklajeni. Za prometno leto oziroma veljavnost voznega reda se šteje čas med 1. septembrom tekočega in 31. avgustom naslednjega leta.
Voznim redom mednarodnih linij obdobje veljavnosti določi pristojno ministrstvo države, ki izda dovoljenje za del linije, ki poteka preko njenega ozemlja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Določilo 10. člena velja za vpis v register novih linij mednarodnega linijskega prometa.
Določili 11. in 12. člena, ki določata skupno dolžino medkrajevne in primestne linije, veljata za vpis v register novih linij medkrajevnega in primestnega linijskega prometa.
45. člen
Določilo drugega odstavka 40. člena tega pravilnika, glede vpisa voznih redov v register, se začne uporabljati za prometno leto 1999/2000.
Do začetka izvajanja določila gornjega odstavka tega člena, prevoznik predloži vse vozne rede za vpis v register ministrstvu pristojnemu za promet v petih pisnih izvodih.
46. člen
Za mednarodne vozne rede, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika usklajeni, je potrebno v treh mesecih ministrstvu pristojnemu za promet predložiti vlogo za izdajo dovoljenja v smislu 42. člena tega pravilnika. V nasprotnem primeru se vozni red ne šteje več za usklajenega.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati pravilnik o načinu in postopku usklajevanja avtobusnih voznih redov ter njihovem vpisu (Uradni list Republike Slovenije, št. 19/94).
48. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-1/98
Ljubljana, dne 28. januarja 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze