Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

417. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje, stran 639.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje (Uradni list RS, št. 73/97) in izida glasovanja na referendumu dne 21. decembra 1997 je Svet krajevne skupnosti Laporje na seji dne 23. decembra 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Laporje se uvede krajevni samoprispevek v denarju za:
a) sofinanciranje adaptacije in gradnje prizidka k OŠ Laporje,
b) sofinanciranje zaključnih del pri obnovi cerkve,
c) izvajanja nalog iz posameznih programov po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah september 1997 ocenjen na 180,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:
a) nameni 60% zbranih sredstev,
b) nameni 4% zbranih sredstev,
c) nameni 36% zbranih sredstev.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih sredstev od pričakovanih.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu, s sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica ter sredstvi Republike Slovenije.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Laporje št. 51810-645-50620. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov Krajevne skupnosti Laporje enkrat letno.
4. člen
Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2003.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Laporje, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 2%;
– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 6%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove - dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Laporje zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Laporje dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Laporje. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1998 dalje.
Laporje, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Laporje
Milan Auer l. r.