Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

403. Odlok o delovanju geoinformacijskega centra Mestne občine Novo mesto, stran 616.

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 29. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o delovanju geoinformacijskega centra Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: občina), ustanavlja za izvajanje javne službe geoinformacijske dejavnosti na območju občine Geoinformacijski center Mestne občine Novo mesto, ki je upravna organizacija v sestavi občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: GIC).
2. člen
GIC se ustanovi kot upravna organizacija v sestavi sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora.
GIC ni pravna oseba in ne more samostojno nastopati v pravnem prometu.
II. PEČAT
3. člen
GIC ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm. Sredi pečata je grb Mestne občine Novo mesto, na obodu pa je izpisano: Mestna občina Novo mesto; pod tem pa: Geoinformacijski center.
Župan občine sprejme sklep o hrambi in uporabi pečata ter določi delavce, ki so zanj odgovorni.
III. DEJAVNOST
4. člen
GIC se ustanovi za izvajanje javne službe geoinformacijske dejavnosti, ki obsega pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij geoinformacijske narave, in sicer z namenom nudenja storitve posredovanja kakovostnih podatkov glede stvarnih in pravnih lastnosti in značilnosti vseh vrst nepremičnin na območju občine. GIC lahko opravlja tudi druge naloge in dela, ki omogočajo lažje in učinkovitejše izvajanje osnovne dejavnosti.
GIC podpira tudi postopke kot so:
– odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– pregled nad gospodarjenjem z zemljišči,
– izdelava in priprava prostorske dokumentacije,
– izdelava lokacijske dokumentacije,
– izdelava urbanistične informacije za potrebe občanov,
– urbanistično svetovanje pri investicijah v poslovne namene,
– ocenjevanje posegov v prostor,
– pregled nad infrastrukturnim omrežjem,
– izvedba projektov kjer se uporabljajo prostorski podatki.
V skladu z uredbo o uvedbi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95 in 15/96) GIC opravlja predvsem naslednje dejavnosti:
– K/72.20 svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
– K/72.30 obdelava podatkov,
– K/72.40 dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– K/72.60 druge računalniške dejavnosti,
– K/74.13 raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.14 podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.40 ekonomsko propagiranje,
– L/75.13 dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti,
– M/80.422 drugo izobraževanje, d.n..
Storitve GIC-a so pod enakimi pogoji dostopne za vse uporabnike enako.
IV. IZVAJANJE DEJAVNOSTI
5. člen
Za izvajanje svoje dejavnosti sklepa občina za GIC pogodbe o sodelovanju z zunanjimi organizacijami (v nadaljnjem besedilu: producenti). S sklepanjem pogodb o sodelovanju se mora GIC-u zagotoviti dostop do vseh relevantnih podatkov in informacij, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog in del.
V pogodbah o sodelovanju morajo biti natančno opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank. V pogodbi mora občina za GIC določiti ceno za vse obdelane podatke ali informacije, ki bi jo producent želel od GIC-a pridobivati po sklenitvi pogodbe. V pogodbi mora biti določena tudi pravica GIC-a, da nadzoruje in kontrolira kakovost geopodatkov producentov.
Pogodba o sodelovanju ne sme biti sklenjena, če producent s katerim se sklepa pogodba, ne pristane in ne sprejme standardne in normative, ki jih uporablja GIC.
6. člen
GIC se povezuje tudi s sorodnimi organizacijami tako na območju kot tudi izven občine, s katerimi izmenjuje podatke in informacije. Način in vrsta sodelovanja se uredi s posebno pogodbo.
7. člen
GIC s pečatom in podpisom pristojne osebe potrjuje pravilnost podatkov oziroma informacij (geopodatkov), ki jih je izdal producent. Za geopodatke, ki so navedeni na dokumentu, ki vsebuje pečat in podpis pristojne osebe GIC-a, odgovarja GIC materialno.
V. PLAČEVANJE IN EVIDENCA STORITEV
8. člen
GIC za svoje storitve zaračunava pristojbine. Višino pristojbine za posamezno storitev zaračunava na podlagi cenika, ki ga sprejme župan občine. Cenik se objavi v uradnem glasilu občine. Za zaračunane pristojbine izdaja uporabnikom račune.
9. člen
GIC vodi register izvedenih transakcij oziroma evidenco o vseh izvedenih storitvah.
Služba občinske uprave, ki je zadolžena za nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna, vodi posebno evidenco iz katere so tekoče razvidni vsi odhodki in prihodki GIC-a.
Organom občine in drugim službam občinske uprave GIC ne zaračunava svojih storitev, mora pa voditi evidenco o izvedenih storitvah, ki jih jim je nudil.
10. člen
V primeru, da uporabnik poda vlogo za storitev, ki je ni mogoče šteti za običajno storitev, se takšna storitev šteje za nadstandardno.
Za nadstandardne storitve se zaračunavajo posebne pristojbine.
VI. VODJA IN DELAVCI GIC
11. člen
GIC vodi vodja GIC-a, ki ga skladno s predpisi imenuje župan.
Vodja GIC-a opravlja predvsem naslednje naloge in dela:
– skrbi za nemoteno delo GIC-a pri izdajanju podatkov geoinformacijske infrastrukture oziroma narave,
– upravlja z relacijami med uporabniki in producenti podatkov in informacij v sistemu GIC Republike Slovenije in GIC-om občine,
– svetuje uporabnikom geopodatkov,
– finančno upravlja delovanje GIC-a,
– skrbi za standardizacijo postopkov in podatkov v skladu z ISO 9000,
– trži geopodatke in aplikacije,
– ki omogočajo učinkovitejše delovanje in poslovanje GIC-a oziroma za katere ga zadolži župan občine.
V GIC-u je zaposlen tudi strokovni kader, ki:
– nadzoruje in skrbi za kakovost podatkov in informacij, ki prihajajo v GIC oziroma s katerimi GIC razpolaga,
– nadzoruje tudi vse podatke in informacije, ki so posredovane uporabnikom,
– kontrolira geopodatke producentov v skladu z ISO 9000,
– svetuje pripravo in standardizacijo geopodatkov.
V GIC-u so lahko zaposleni tudi drugi kadri, ki pokrivajo posamezna področja dela, ki omogočajo tekoče poslovanje.
VII. VARSTVO PODATKOV IN INFORMACIJ
12. člen
Delavci GIC-a so dolžni s podatki in informacijami do katerih imajo dostop ravnati odgovorno in strokovno. Neodgovorno in nestrokovno ravnanje ali razpolaganje ali uporaba v nasprotju z namenom GIC-a se šteje za hujšo kršitev delovne discipline.
13. člen
GIC je dolžan uporabnike svojih storitev opozarjati na odgovorno uporabo pridobljenih podatkov in informacij.
14. člen
GIC je dolžan skrbeti za varstvo podatkov. Skrbeti mora tudi za preprečitev nedovoljenih vstopov v bazo podatkov, s katero razpolaga.
V vseh postopkih, izvajanju storitev oziroma transakcijah so vse udeležene stranke dolžne ves čas upoštevati zakone, ki urejajo zaščito osebnih podatkov.
15. člen
Vodja GIC-a najmanj vsako trimesečje predloži županu občine poročilo o delovanju in uresničevanju dogovorjenih nalog GIC-a.
VIII. IZOBRAŽEVANJE KADROV
16. člen
GIC v skladu s sklenjenimi pogodbami o sodelovanju izobražuje in usposablja kadre, potrebne za pravilno in kakovostno delo producentov ter kadre, ki jih na izobraževanje in usposabljanje napoti župan občine.
IX. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
17. člen
Delavec, ki ravna v nasprotju z 12. oziroma 13. členom tega odloka, disciplinsko in odškodninsko odgovarja v skladu z zakonom, ki določa takšno odgovornost za zaposlene v lokalni skupnosti.
18. člen
Uporabniki storitev GIC-a, ki zlorabijo pridobljene podatke in informacije, odgovarjajo kazensko in odškodninsko v skladu z zakonom.
X. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
19. člen
Župan najkasneje v 30-tih dneh od uveljavitve tega odloka spremeni in dopolni pravilnik, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravi.
20. člen
Dokler GIC ne izkaže pozitivnega poslovanja se v odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti in nemoteno poslovanje GIC-a.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-88/97-12
Novo mesto, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.