Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

423. Odlok o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1998, stran 642.

Na podlagi 57., 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 70/97), 81. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, 33/97), je Občinski svet občine Tržič na 12. izredni seji dne 21. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1998
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1998 se financiranje proračunskih potreb začasno izvaja na podlagi tega odloka.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini poprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 1996 (Uradni list RS, št. 31/96), povečanih za faktor povečanja proračunskih sredstev v letu 1997 napram letu 1996.
Pri začasnem financiranju po prejšnjem odstavku se sme porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istem obdobju po sprejetem proračunu za leto 1996.
3. člen
V okviru začasnega financiranja Občine Tržič za leto 1998 se financirajo že prevzete in v proračunskem letu 1998 zapadle obveznosti, ki izhajajo iz veljavno sprejetega proračuna za leto 1996.
4. člen
V obdobju začasnega finaciranja ni dovoljeno začeti z izvajanjem novih investicij, prav tako tudi ni mogoče plačevati stroškov za investicijsko vzdrževanje, ki ni zajeto v proračunu za leto 1996.
5. člen
Prihodki in odhodki, izvajani v skladu s tem odlokom so sestavni del proračuna za leto 1998.
6. člen
Nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov ter nad zakonitostjo in namembnostjo porabe sredstev v okviru začasnega financiranja opravlja v okviru Občine Tržič nadzorni odbor Občine Tržič.
Naloge nadzora iz prejšnjega odstavka opravljajo člani nadzornega odbora Občine Tržič.
7. člen
Župan Občine Tržič ali njegov namestnik ter občinski uradi morajo subjektom nadzora iz drugega odstavka prejšnjega člena nuditi vse zahtevane podatke, listine in poročila.
8. člen
Odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 401-04/98-08
Tržič, dne 21. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.