Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

424. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 1998, stran 642.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95; 20/95 – odločba US RS, št. U-I-285/94) je Občinski svet občine Vodice na 34. seji dne 29. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vodice za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Vodice za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Vodice.
Sredstva se razporejajo na odhodke za financiranje nujnih nalog (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) in za financiranje drugih dogovorjenih nalog. Višina sredstev za zagotovljeno porabo je določena in zagotovljena ob sprejemu državnega proračuna. Za druge dogovorjene naloge pa se zagotavljajo sredstva v višini izvirnih prihodkov Občine Vodice, navedenih v zakonu o financiranju občin.
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja in sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo 315,245.000 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe        285,886.000 SIT
– financiranje drugih dogovorjenih
nalog                       23,789.000 SIT
– stalna proračunska rezerva            1,500.000 SIT
– tekoča proračunska rezerva            4,070.000 SIT
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v stalno proračunsko rezervo Občine Vodice ter 1,5% v tekočo proračunsko rezervo.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (glej posebni del proračuna 3, 4a, 4b, 4d1, 4e1; v nadaljnjem besedilu: uporabniki). Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
6. člen
Uporabniki so dolžni finančni službi Občine Vodice predložiti finančne načrte za leto l998 s poročilom in primerjalnimi podatki za preteklo leto v 30 dneh po sprejemu tega odloka.
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za prihodnje leto do 31. oktobra l998.
7. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih s svojo dejavnostjo ustvarijo uporabniki katerih ustanovitelj je občina, so prihodek proračuna.
Sredstva za kritje stroškov v zvezi z dejavnostjo iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v proračunu.
8. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča župan.
9. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
10. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih prihodkov.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan do višine 1,000.000 SIT na posamezen zahtevek, preko te višine pa Občinski svet občine Vodice.
III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
11. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.
12. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporabnikom zagotavlja mesečno glede na: število zasedenih delovnih mest ter v skladu s potrjeno sistemizacijo, koeficienti za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, delovno dobo, uspešnost oziroma dodatno obremenjenost in posebnimi predpisi za posebne pogoje dela.
13. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev izobrazbe in dokup let ob predčasni upokojitvi.
14. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije in sicer v obliki dvanajstine.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
15. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v naslednjih primerih:
– če pogodbena vrednost v posameznih primerih ne presega zneska 5,000.000 SIT,
– če je za delo usposobljen le en izvajalec,
– če gre za nujne intervencije, da se prepreči nastanek večje škode,
– če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi postopek javnega razpisa povzročil večjo škodo.
16. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.
17. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v 12. in 13. členu tega odloka v skladu s kolektivno pogodbo in zakoni.
18. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
Ob koncu leta 1998 lahko župan opravi prerazporeditev (virmaniranje) med posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 1998, vendar skupno največ v višini dvakratne vsote tekoče proračunske rezerve iz 3. člena odloka.
19. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini kot je predvideno, se sredstva prioritetno namenijo za izgradnjo in modernizacijo oskrbe z vodo in objektov za vzgojno varstvo v Občini.
IV. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE VODICE PRI LJUBLJANI
20. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Vodice v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena oseba.
Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna,
Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev proračuna odgovoren tudi vodja računovodstva Občine Vodice in vodja računovodstva pri uporabniku.
22. člen
Občinska uprava Občine Vodice je pristojna, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna, in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev na vseh računih Občine Vodice, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1998.
Št. 154-06102/98
Vodice, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.