Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

400. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško, stran 614.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 29. seji dne 4. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško (Uradni list SRS, št. 35/87, 8/90, 35/90 in 43/90 se v IV. poglavju – POGOJI IN MERILA ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV na koncu 12. člena dodajo nove alinee in sicer:
– maksimalni tlorisni in višinski gabariti objektov za oskrbno, storitveno in proizvodno dejavnost se določajo po predhodni strokovni preverbi prostorskih možnosti na podlagi tehnoloških pogojev,
– pri določanju gradbenih linij je treba upoštevati odmike od komunikacij komunalnih in energetskih vodov ter obstoječih objektov,
– konstrukcija je lahko montažna ali klasična,
– obdelava fasad je lahko klasična ali montažna, primerno arhitektonsko oblikovana in usklajena z okoljem,
– predhodna urbanistično-prostorska preverba obsežnejšega posega v prostor.
2. člen
Dopolni se VI. poglavje – DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV IN UREDITEV V PROSTORU.
V 19. členu se doda za peto alineo nova alinea, ki glasi:
– v postopku preveritve prostorskih možnosti za gradnjo objektov za oskrbno, servisno in proizvodno dejavnost morajo investitorji s predhodno oceno vplivov na okolje dokazati, da z nameravano gradnjo ne bodo prekomerno obremenjevali okolja.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-2/98/-02
Laško, dne 4. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.