Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

429. Odlok o podelitvi koncesije za dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, stran 646.

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94, odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 odločba US RS), 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 4. in 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 38/96) ter 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 26. januarja 1998 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V vsebini tega odloka (koncesijskega akta) se upoštevajo določila 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Posamezne zadeve se natančneje opredelijo s tem aktom in na tej osnovi v koncesijski pogodbi.
Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti, s katerim se določi predmet in pogoji za opravljanje gospodarske javne službe za posamezno koncesijo.
Koncesionar je fizična ali pravna oseba, kateri se podeli koncesija, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncedent je oseba, ki je pristojna za podelitev koncesije in sicer je to Občina Zreče.
Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet podelitve koncesije je opravljanje dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov za območje celotne Občine Zreče.
Dejavnost ravnanje s komunalnimi odpadki obsega:
– izdelavo programa ločenega zbiranja odpadkov na izvoru, prevažanje, sortiranje in skladiščenje ter vračanja uporabnih odpadkov v ponovno uporabo;
– določitev prevoznih poti, zbirnih in odjemnih mest ter ekoloških otokov, mest za sortiranje in začasno skladiščenje odpadkov;
– opremljanje zbirnih, in sortirnih mest s tipiziranimi posodami in zabojniki;
– redno zbiranje, odvažanje in sortiranje komunalnih odpadkov, v takšnih časovnih obdobjih, da ne povzroča smradu;
– okolju prijazno ravnanje s posebnimi odpadki;
– vzdrževanje opreme za zbiranje, odvažanje in sortiranje komunalnih odpadkov;
– saniranje divjih odlagališč;
– izobraževanje in ekološko osveščanje občanov.
III. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
3. člen
Koncesionarja (izvajalca gospodarske javne službe) pridobi koncedent (dajalec koncesije) na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v uradnem glasilu občine.
Rok za prijavo na javni razpis je 15 dni od objave razpisa. Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– elemente, ki jih mora izpolnjevati prijava na razpis,
– pričetek in trajanje koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor,
– rok v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom.
O javnem razpisu za podelitev koncesije odloča občinski svet s sklepom, s katerim tudi določi natančne razpisne pogoje.
Za presojo prispelih ponudb je pristojna strokovna komisija, ki jo imenuje občinski svet.
4. člen
Javni razpis uspe, če veljavno ponudbo predložita vsaj dva ponudnika.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v 30 dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
5. člen
O izbiri koncesionarja v imenu koncedenta odloči Občinski svet občine Zreče s posebnim sklepom na podlagi mnenja strokovne komisije.
Na podlagi sklepa občinska uprava izda upravno odločbo.
IV. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da samostojno opravlja ekološke in prevozniške storitve,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje te dejavnosti,
– da pripravi in predloži študijo delovanja dejavnosti in program ločenega zbiranja odpadkov,
– da navede potrebne reference dosedanjega dela,
– da zagotovi dejavnost odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na ustreznem najbližjem odlagališču komunalnih odpadkov,
– da razpolaga z zadostnim številom ustrezno usposobljenega strokovnega kadra za realizacijo koncesionirane dejavnosti,
– da razpolaga z ustrezno mehanizacijo.
Izpolnjevanje pogojev za koncesionarja izkaže kandidat z ustreznimi priporočili o dosedanjih izkušnjah na tem področju.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
Koncesionarju bo občina podelila naslednja javna pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 2. člena na območju Občine Zreče oziroma v koncesijski pogodbi navedenih prevoznih poteh za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– izključno pravico urejanja zbirnih in odjemnih mest oziroma ekoloških otokov ter mesta za sortiranje za čas trajanja koncesijske pogodbe.
VI. POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
8. člen
Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na pogodbeno določenem območju Občine Zreče oziroma navedenih prevoznih poteh, izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz programov in iz usmeritev strokovnih institucij in lokalne skupnosti,
– da pozna in upošteva odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in spoštuje strategijo ravnanja z odpadki v Občini Zreče,
– da opravlja storitve po cenah, ki so oblikovane v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti in bo pomenila enostavno reprodukcijo,
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to pristojni,
– da izdela in izvede program ločenega zbiranja odpadkov,
– da dosledno upošteva tehnične, organizacijske in druge sprejete standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– v skladu s programom občinskega sveta zagotovi postopno vključitev povzročiteljev iz celotnega območja Občine Zreče,
– da vodi evidence in katastre za potrebe koncesijske dejavnosti,
– da strokovno pripravi poslovne načrte in poročilo za potrebe koncedenta,
– da pripravi osnove za investicije in investicijska vzdrževanja,
– da skrbi za racionalizacijo stroškov in tehnično tehnološke izboljšave.
Zgoraj navedeni pogoji so sestavni del razpisnih pogojev za izbiro koncesionarja.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
9. člen
Koncesija prične veljati z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in se podeljuje za 10 let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša.
VIII. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE
10. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogobe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v drugačno obliko organiziranosti,
– v primeru stečaja, likvidacije in drugih oblikah prenehanja koncesije,
– z odpovedjo izvajalca koncesije z rokom 6 mesecev po vloženi pisni odpovedi koncesionarja.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
12. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v določenem roku,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug s strani koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje iz 6. člena tega odloka.
V teh primerih lahko koncedent odvzame koncesijo, koncesionarju pa mora povrniti eventualna vložena sredstva.
13. člen
Z odkupom koncesije koncesijsko razmerje preneha, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vsa javna sredstva od koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
IX. NAČIN FINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
14. člen
Za izvajanje koncesijskih dejavnosti iz 2. člena pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene storitev, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom.
Višino tarif oziroma cen in prispevkov za opravljanje koncesijskih dejavnosti določa koncesionar v soglasju z občinskim svetom. Višina izhodiščnih tarif in drugi cenovni pogoji so določeni s koncesijsko pogodbo.
Obračun in fakturiranje storitev uporabnikom izvaja koncesionar.
Način financiranja in pobiranja prispevkov je natančno opredeljen s koncesijsko pogodbo.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
15. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo pristojni inšpekcijski organi in pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora.
Nadzor spoštovanja koncesijskega akta in koncesijske pogodbe izvaja pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora in o tem nadzoru odda letno poročilo koncedentu.
XI. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
16. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
17. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo njegovi delavci uporabnikom koncesijske dejavnosti iz 2. člena tega odloka ali drugim osebam.
18. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe.
19. člen
Koncesionar ne more prenesti pooblastil iz koncesijske pogodbe na drugega koncesionarja.
Če s prenehanjem opravljanja koncesijskih dejavnosti koncesionar koncedentu povzroči stroške, jih mora poravnati.
XII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe med koncedentom in koncesionarjem preneha veljati dosedanji način opravljanja dejavnosti zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-41/97
Zreče, dne 26. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.