Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

414. Odredbo o omejitvi največjih dovoljenih osnih obremenitev vozil na občinskih cestah v času odjuge v letu 1998, stran 638.

Na podlagi določb 46. in 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 4. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 38/89 in Uradni list RS, št. 37/90) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 1. 1998 sprejel
O D R E D B O
o omejitvi največjih dovoljenih osnih obremenitev vozil na občinskih cestah v času odjuge v letu 1998
1. člen
S to odredbo se na odsekih občinskih cest, navedenih v seznamu, za zavarovanje cest in varnost prometa na njih, zaradi razmer ob odjugi, predpiše največja dovoljena osna obremenitev vozil.
Sestavni del te odredbe je seznam cestnih odsekov na katerih velja, v času odjuge v letu 1998, prepoved prometa za vozila z večjo osno obremenitvijo od določene.
2. člen
Omejitev se izvede s postavitvijo prometnih znakov »Prepovedan promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od določene« (II-23), ki jih na navedene odseke lokalnih cest postavi vzdrževalec lokalnih cest, na javne poti pa pristojne krajevne skupnosti.
3. člen
Navedene omejitve ne veljajo za avtobuse rednega prometa.
4. člen
Odredba o omejitvi največjih dovoljenih osnih obremenitev vozil na občinskih cestah v času odjuge začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za čas odjuge v letu 1998.
Št. 34300-0004/98
Sevnica, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.
              S E Z N A M
cestnih odsekov na katerih velja, v času odjuge v letu 1998, prepoved prometa za vozila z večjo osno obremenitvijo od določene
I. Lokalne ceste
--------------------------------------------------------------------------------
Št. ceste       Odsek           Največja osna obremenitev (ton]
--------------------------------------------------------------------------------
6702         Loka-Radež                        4
6703         Okroglice-Razbor                     5
6708         Krakovo-Podgorica                    4
6709         Drožanje-Komen                      5
6710         Zabukovje-Dol                      4
6712         Lončarjev Dol-Žigrski Vrh                5
6713         Zabukovje-Mrzla planina                 4
6717         Blanca-Kladje                      5
6718         Arto-Ponikve                       5
6722         Zavratec-Velika Hubajnica                5
6723         Telče-Laze                        5
6725         Malkovec-Pavla Vas                    4
6726         Radna-Mali Lukovec                    4
6728         Gabrje-Krmelj-Pijavice                  5
6729         Šentjanž-Kal                       4
6730         Šentjanž-Veliki Cirnik                  5
6733         Boštanj-Vrh                       5
--------------------------------------------------------------------------------
Javne poti
KS Boštanj      Jelovec-Okič                       4
           Gabrje-Plavne                      4
           Log-Orle                         4
           Grahovica-Novi Grad                   4
           Graščina-Apnenik                     4
           L 6726-Lukovec                      4
           M10-3-Lisičje Jame                    4
KS Tržišče      Slančji Vrh-Krsinji Vrh
           R 326-Spodnje Vodale                   4
           Žel. postaja-Polje                    4
           Pijavice-Zgornje Mladetiče                4
           L 6723-Jeperjek                     4
           L 6723-Bojnik                      4
           Lakence-Trščina                     5
           Male Drušče-Velike Drušče                4
KS Šentjanž      Šentjanž-Brinje                     4
           Kal-Grac-Kladje                     4
           Glaviše-Kladje                      4
           Primštal-Osredek                     4
KS Loka        L 3909 Gričar-Podradež                  4
           Loka-Račica-Radež                    4
KS Sevnica      Škovc-Gline Jame                     4
KS Primož       Primož-Velika Hubajnica                 5
KS Zabukovje     Zabukovje-Metni Vrh                   4
--------------------------------------------------------------------------------