Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

407. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno, stran 622.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97) je Občinski svet občine Postojna na 26. seji dne 22. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo podrobna merila in pogoji prostorskih ureditvenih pogojev za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno, ki jih je izdelal STUDIO AXA d.o.o., Nova Gorica v oktobru 1996 in veljajo skupaj s splošnimi merili, ki jih določa odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za naselja v Občini Postojna (Uradne objave, št. 19/90).
2. člen
S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se skladno s prostorskim planom Občine Postojna ureja celotno območje treh krajevnih skupnosti iz prejšnjega člena, znotraj katerega se nahajajo ožja območja:
Studeno – S1
Strmca – S2
Lohača – S3
Kasarna – S4 (P, R)
Petričev hrib – R
Landol – S1
Brinje – S2 in
Šmihel pod Nanosom S1
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
a) pisni del, ki vsebuje:
– analizo naravnih danosti in ustvarjenih razmer
– omejitve v prostoru zaradi varovanja interesov splošnega in skupnega pomena
– merila in pogoje za urejanje posameznih ožjih območij
– pogoje soglasodajalcev
b) grafični del, ki vsebuje:
– prikaz naravnih lastnosti, ustvarjenih razmer, ter omejitev v prostoru na TTN 1:5000
– usmeritve za bodoče urejanje na TTN 1:2500.
II. MEJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
4. člen
Meja obravnavanega območja obsega celotne k.o. Strane, k.o. Strmca, k.o. Landol in k.o. Šmihel pod Nanosom ter del k.o. Studeno in k.o. Postojna. Meja je razvidna iz grafične priloge in je identična mejam obravnavanih krajevnih skupnosti.
III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V PROSTORU
5. člen
Glede vrste posegov v naseljih veljajo določila odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna (Uradne objave, št. 19/90).
6. člen
V odprtem prostoru zunaj naselij so dovoljeni samo naslednji posegi, za katere je potrebno pridobiti upravno dovoljenje:
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– spremembe namembnosti,
– gradnja montažnih ali začasnih objektov, namenjenih kmetijski dejavnosti,
– gradnja lovskih koč,
– gradnja prometnih površin,
– gradnja komunalnih naprav,
– postavitev kioskov ob avtobusnih postajališčih,
– vodnogospodarske ureditve,
– melioracije zemljišč,
– zemeljska dela,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
– postavitev začasnih objektov za potrebe raziskovalnih in študijskih dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).
V območjih, ki imajo poleg osnovne kmetijske ali gozdne namembnosti še poudarjen rekreacijski značaj, je poleg posegov iz prejšnje točke dovoljena še:
– ureditev zelenih in parkovnih površin,
– gradnja (oziroma ureditev) posamičnih športnih in rekreacijskih objektov in naprav,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko namembnost območja (parkirišča, sanitarije).
Gradnja navedenih objektov in naprav je možna na zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere (varnost pred poplavami, plazovi ipd.), ki so prometno dostopna, ustrezajo sanitarnim in urbanističnim pogojem in niso namenjena za uresničevanje potreb skupnega in splošnega pomena, če ne ovirajo ostalih dejavnosti, ki sta jim območje in njegova okolica namenjeni.
Poleg teh posegov so možni še posegi na osnovi odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 23/97) kar velja za celotno območje obdelave tega odloka.
IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V NASELJIH
7. člen
Za območje naselja Studeno – S1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji glede namembnosti:
– varujejo se območja in okolica lokacij kulturne dediščine: kapelice pri hiši št. 74, župnijske cerkve Sv. Jakoba, fasada hiše št. 37 z lesenim križem v niši,
– varuje se rezervat tranzitne ceste skozi vas,
– varuje se rezervat za šolo na severnem robu vasi.
8. člen
Za območje naselja Strmca – S2 velja najstrožji varstveni režim ter prepoved novogradenj v vedutnem zaščitnem pasu. Vsak poseg na tem območju mora služiti le konservaciji in restavraciji kulturnega spomenika in je nanj potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
9. člen
Za območje naselja Lohača – S3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji glede namembnosti:
– varuje se rezervat za rekonstrukcijo ceste.
10. člen
Za ureditveno območje Kasarna – S4 se izdela ureditveni načrt ali skupinska lokacijska dokumentacija z jasno opredelitvijo namembnosti površin za potrebe stanovanjske, rekreacijske in obrtne rabe.
11. člen
Območje Petričev hrib – R je namenjeno ureditvi parkirišča in spremljajočega objekta, ki naj bo pomaknjen od roba sedla proti SV, tako da novi posegi ne bodo vidni iz doline. Na projekt ureditve je potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
12. člen
Za območje naselja Landol – S1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji glede namembnosti:
– varuje se območje in neposredna okolica (tudi lipe) podružnične cerkve Sv. Jošta,
– varuje se rezervat za rekonstrukcijo ceste,
– varuje se rezervat za športnorekreacijske površine med zaselkoma Landol in Brinje.
13. člen
Za območje naselja Brinje – S2 veljajo naslednja posebna merila in pogoji glede namembnosti:
– varuje se rezervat za rekonstrukcijo ceste,
– varuje se rezervat za športnorekreacijske površine med zaselkoma Landol in Brinje.
14. člen
Za območje naselja Šmihel pod Nanosom – S1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji glede namembnosti:
– varuje se območje cerkve Sv. Mihaela vključno z lipo na Čodru,
– varuje se rezervat za potrebe načrtovanja rekonstrukcije ceste.
V. POSEBNA MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V ODPRTEM PROSTORU
15. člen
Za območje izven naselij (odprti prostor) v KS Studeno veljajo poleg določb 6. člena tega odloka še naslednja merila in pogoji glede namembnosti:
– varstveni pasovi vodnega vira V Rebri,
– rezervat jamborske ceste,
– sanacija peskokopov ob cesti Studeno-Strmca,
– koridorji daljnovodov,
– objekti in območja kulturne dediščine:
– Ostrog, Podostrog,
– Sv. Lovrenc in Baba,
– Tabor,
– kapelici pred vhodom v vas in ob izhodu,
– podružnična cerkev Device Marije Snežne,
– podružnična cerkev Sv. Jerneja,
– objekti in območja naravne dediščine:
– Osojca,
– Štrukljev jarek,
– Jama 4 v Bezgovcu in Beloglavka,
– Ponikve pri Studenem,
– Medvedja jama,
– Kotova jama,
– Jama 2 v Bezgovcu.
16. člen
Za območje izven naselij (odprti prostor) v KS Landol veljajo poleg določb 6. člena tega odloka še naslednja merila in pogoji glede namembnosti:
– rezervat za rekonstrukcijo ceste,
– zaščiten pas Nanoščice,
– koridorji daljnovodov,
– kulturna dediščina:
– kapelica pred vasjo Landol,
– podružnična cerkev Sv. Miklavža vključno z lipami.
17. člen
Za območje izven naselij (odprti prostor) v KS Šmihel pod Nanosom veljajo poleg določb 6. člena tega odloka še naslednja merila in pogoji glede namembnosti:
– varstveni pasovi vodnih virov Šklavsovka, Ježevec, Ovčjak in Na Čodru,
– rezervat ceste
– sanacija kamnoloma in smetišča pri Šmihelu,
– kulturna dediščina:
– podružnična cerkev Sv. Jurija vključno z lipo,
– lesen pil v obliki lanterne,
– Gabrovica,
– Grad,
– naravna dediščina:
– Nanos – pobočje,
– Stranske ponikve,
– Šmihelske ponikve
– Šmihelska tektonska krpa.
VI. MERILA IN POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA
18. člen
Za komunalno urejanje naselij na obravnavanem območju, veljajo določila 37. in 38. člena odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna (Uradne objave 19/90).
19. člen
Objekti izven naselij morajo biti priključeni na nepropustne greznice brez iztoka in na občasno praznjenje. Praznjenje lahko vrši le pooblaščena organizacija v skladu s sanitarno tehničnimi predpisi.
V naseljih mora biti urejeno hidrantno omrežje v nadtalni izvedbi po veljavnih predpisih. Gospodarska poslopja morajo biti od bivalnih objektov požarno varno ločena s požarnimi zidovi ali odmiki.
V meteorne odvodnike in v podtalje se lahko iz obravnavanega območja spušča le čista meteorna voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe vlade RS o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, 35/96). Na mestih izpusta mora biti dana možnost jemanja vzorcev vode za analizo kvalitete.
VII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o urbanističnem redu v Občini Postojna (Uradne objave, št. 34/81) za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno.
21. člen
Prostorski ureditveni pogoji za krajevne skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno so stalno na vpogled na sedežu Občine Postojna, ter na sedežih krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06100/0001
Postojna, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Daniel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost