Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

409. Odlok o določitvi odlagališč za odpadni gradbeni in odkopni material za območje Občine Postojna, stran 635.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških (Uradni list. SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, I-17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97), 21. in 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, odl. US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95 – obv. razl., 9/96 in 44/96) ter 9. in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97) je Občinski svet občine Postojna na 26. seji dne 22. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o določitvi odlagališč za odpadni gradbeni in odkopni material za območje Občine Postojna
1. člen
S tem odlokom se določijo mikrolokacije odlagališč za odpadni gradbeni in odkopni material za območje Občine Postojna, in sicer:
I. V sklopu ureditvenega območja poslovno – konjerejskega kompleksa “Grad Prestranek”:
1. delno že zasuta vrtača na parc. št. 172/16 k.o.
  Matenja vas, in na parc. št. 3933/25 k.o. Slavina,
  jugozahod no od objekta konjušnice,
2. delno zasuta vrtača na parc. št. 175 in 169/2 k.o.
  Matenja vas
3. travnik parc. št. 172/6 k.o. Matenja vas, severno od
  kompleksa Grad
II. Deponije v neposredni bližini mesta Postojna:
1. vrtača na parc. št. 1939 k.o. Postojna, ki leži desno
  ob lokalni cesti “Istrabenz–Pivka jama” (ca. 300 m od
  priključka na magistralno cesto M10),
2. vrtača na parc. št. 2074/1 in 2064 k.o. Postojna, ki
  leži neposredno za črpalko Istrabenz, ob levi strani
  magistralne ceste M10 Postojna–Ljubljana,
3. del struge (suhi meander) odvodnika oziroma potoka
  Stržen na parc. št. 2278 k.o. Rakitnik, ki je v ureditvenem
  območju naselja Rakitnik, in sicer gorvodno od
  mosta magistralne ceste M10-4.
Za deponijo, navedeno v točki II/3, se lahko uporablja samo primeren odkopni material v sodelovanju z Območno vodno skupnostjo.
2. člen
Na odlagališča, navedena v 1. členu tega odloka so dolžni odlagati odpadni gradbeni in odkopni material vsi lastniki takega materiala, ki so prisiljeni le-tega odstraniti z območja gradbišč ali drugih posegov v prostor na območju Občine Postojna.
Na navedena odlagališča ni dovoljeno odlaganje nikakršnih drugih odpadkov.
3. člen
Do prej navedenih odlagališč je možen nemoten dostop po obstoječih javnih cestah in po prometnicah kompleksa “Grad Prestranek”. Občina Postojna je dolžna pred pričetkom uporabe odlagališč na dostopih postaviti ustrezno prometno signalizacijo.
4. člen
Odlaganje na navedena odlagališča se izvaja po navodilih in neposrednem nadzoru komunalne nadzorne službe in pooblaščene strokovne osebe Grad Prestranek, d.d.( za odlagališča v kompleksu “Grad Prestranek”).
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, morajo vsi lastniki oziroma povzročitelji nastanka odpadnega gradbenega in odkopnega materiala na območju Občine Postojna prekiniti z odlaganjem tega materiala na nedovoljenih in neustreznih odlagališčih in ga odslej odlagati le na v tem odloku določenih odlagališčih.
Izjemno je to dejanje možno izvajati na drugih mikrolokacijah le po predhodnem soglasju Občine Postojna in posebnem dovoljenju, ki ga skladno z resorsko zakonodajo za poseg v prostor izda Upravna enota Postojna.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določil tega odloka opravlja komunalna nadzorna služba Občine Postojna, ki kršitelju odredi mandatno kazen, poda predlog ukrepa sodniku za prekrške in odloči o izvedbi sanacijskega ukrepa.
7. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje posameznik, če ne odlaga odpadnega gradbenega in odkopnega materiala na v 1. členu tega odloka določenih odlagališčih in če krši določila drugega odstavka 21. člena, 4. člena ali 5. člena tega odloka in če ne izvrši ukrepa iz 6. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 300.000 SIT se za isti prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 60.000 SIT se za isti prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Na kraju samem se za isti prekršek kaznuje posameznik oziroma odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost s kaznijo 15.000 SIT.
8. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o določitvi odlagališč za odpadni gradbeni material in odkopni material za območje Občine Postojna (Uradni list RS, št. 25/91).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Mislej Danijel, dipl. inž. str. l. r.