Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

385. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo ali so izvedli javno ponudbo vrednostnih papirjev, stran 567.

Na podlagi 13. člena, drugega odstavka 93. člena in 97. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo ali so izvedli javno ponudbo vrednostnih papirjev
1. člen
Za 4. členom sklepa o vsebini in načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji, ki izvajajo ali so izvedli javno ponudbo vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 37/96; v nadaljevanju: sklep) se doda nov 4.a člen, ki glasi:
»4.a člen
(1) Ne glede na 4. člen tega sklepa izdajatelj, v primeru iz druge alinee prvega odstavka 4. člena tega sklepa in če se prospekt nanaša na vrednostne papirje kasnejše izdaje, ki tvorijo isti razred z vrednostnimi papirji, ki so že uvrščeni v kotacijo na borzi, uporabi tiste določbe, ki veljajo za prospekt za uvrstitev vrednostnega papirja v kotacijo na borzi.
(2) Ne glede na 4. člen tega sklepa izdajatelj, v primeru iz druge alinee prvega odstavka 4. člena tega sklepa in če se prospekt nanaša na vrednostne papirje kasnejše izdaje, ki tvorijo isti razred z vrednostnimi papirji, za katere je že bilo pridobljeno dovoljenje za javno ponudbo oziroma nadaljnjo javno prodajo, pa niso uvrščeni v kotacijo na borzi, izdajatelj v nekaterih točkah v prilogah 1–3 uporabi tisto možnost, ki ustreza navedeni situaciji.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena izdajatelj namesto prilog 4–9 uporabi naslednjo dokumentacijo:
– zadnji objavljeni prospekt za javno ponudbo oziroma nadaljnjo javno prodajo za vrednostne papirje prejšnjih izdaj, ki tvorijo z vrednostnimi papirji iz drugega odstavka 4.a člena tega sklepa isti razred, če ni starejši od dveh let,
– zadnje revidirano letno poročilo izdajatelja oziroma zadnji dve revidirani letni poročili izdajatelja, če je prospekt iz prve alinee starejši od dveh let,
– bilanco stanja po istih postavkah, kot so navedene v prospektu, v kateri je upoštevana izdaja vrednostnih papirjev iz drugega odstavka tega člena, razen če so ti vrednostni papirji delnice in povečanje osnovnega kapitala še ni vpisano v sodni register.«
2. člen
Za petim odstavkom 10. člena sklepa se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
»(6) V primeru iz drugega odstavka 4.a člena tega sklepa izdajatelj na način in tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena posreduje ustrezno izmed prilog 1–3 in dokumentacijo, navedeno v tretjem odstavku 4.a člena tega sklepa.«
3. člen
(1) V prilogi 1 se v točki 11 na koncu doda naslednje besedilo:
»V primeru iz drugega odstavka 4.a člena tega sklepa izdajatelj v tej točki obvezno navede ceno vrednostnih papirjev, po kateri so jih osebe pridobile v prvi prodaji. Če vrednostni papirji niso bili plačani z denarjem, izdajatelj natančno opiše obliko plačila (stvarni vložek) in menjalno razmerje. Izdajatelj navede tudi 10 oseb, ki so pridobile največ vrednostnih papirjev v prvi prodaji.«
(2) V prilogi 1 se v točki 13 na koncu doda naslednje besedilo:
»(v primeru iz drugega odstavka 4.a člena tega sklepa)
NAVEDBA, DA SO SESTAVNI DEL TE OBJAVE... (izdajatelj navede dokumentacijo iz tretjega odstavka 4.a člena tega sklepa), KI SO NA VOLJO NA SEDEŽU IZDAJATELJA«.
4. člen
(1) V prilogi 2 se v točki 10 na koncu doda naslednje besedilo:
»V primeru iz drugega odstavka 4.a člena tega sklepa izdajatelj v tej točki obvezno navede ceno vrednostnih papirjev, po kateri so jih osebe pridobile v prvi prodaji. Če vrednostni papirji niso bili plačani z denarjem, izdajatelj natančno opiše obliko plačila (stvarni vložek) in menjalno razmerje. Izdajatelj navede tudi 10 oseb, ki so pridobile največ vrednostnih papirjev v prvi prodaji.«
(2) V prilogi 2 se v točki 12 na koncu doda naslednje besedilo:
»(v primeru iz drugega odstavka 4.a člena tega sklepa)
NAVEDBA, DA SO SESTAVNI DEL TE OBJAVE... (izdajatelj navede dokumentacijo iz tretjega odstavka 4.a člena tega sklepa), KI SO NA VOLJO NA SEDEŽU IZDAJATELJA«.
5. člen
(1) V prilogi 3 se v točki 10 na koncu doda naslednje besedilo:
»V primeru iz drugega odstavka 4.a člena tega sklepa izdajatelj v tej točki obvezno navede ceno vrednostnih papirjev, po kateri so jih osebe pridobile v prvi prodaji. Če vrednostni papirji niso bili plačani z denarjem, izdajatelj natančno opiše obliko plačila (stvarni vložek) in menjalno razmerje. Izdajatelj navede tudi 10 oseb, ki so pridobile največ vrednostnih papirjev v prvi prodaji.«
(2) V prilogi 3 se v točki 12 na koncu doda naslednje besedilo:
»(v primeru iz drugega odstavka 4.a člena tega sklepa)
NAVEDBA, DA SO SESTAVNI DEL TE OBJAVE... (izdajatelj navede dokumentacijo iz tretjega odstavka 4.a člena tega sklepa), KI SO NA VOLJO NA SEDEŽU IZDAJATELJA«.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64/98
Ljubljana, dne 21. januarja 1998.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg
vrednostnih papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.