Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

427. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Vojnik, stran 645.

Na podlagi 7. in 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 16. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 28. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o krajevni turistični taksi v Občini Vojnik
1. člen
Na območju Občine Vojnik se plačuje krajevna taksa, ki je sestavni del turistične takse.
2. člen
Krajevno turistično takso plačujejo gostje za začasno bivanje na območju Občine Vojnik.
3. člen
Krajevna turistična taksa se vrednoti z 11 točkami in je enotna za vsa območja v občini ne glede na čas bivanja – sezono.
Izjema so gostje, ki začasno bivajo na turističnih kmetijah. Tam se vrednoti z 8 točkami.
4. člen
Krajevna turistična taksa se plačuje skupaj s prenočitveno takso kot turistična taksa. Turistično takso plača gost skupaj s plačilom storitev za prenočevanje v enotnem znesku za vsak dan bivanja in je enaka za domače in tuje goste.
5. člen
Višina krajevne turistične takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanja, nakazujejo pobrano krajevno takso do 20. dne v mesecu za pretekli mesec na žiro račun 50700-840-139-32062.
Pravne in fizične osebe so dolžne predložiti evidenco o plačani krajevni turistični taksi davčni upravi in Občini Vojnik dvakrat letno, in sicer za obdobje prvega polletja tekočega leta do 31. julija in za obdobje drugega polletja tekočega leta do 31. januarja prihodnjega leta.
6. člen
Vrednost točke določa zakon o turistični taksi, usklajuje pa jo Vlada Republike Slovenije.
7. člen
Predlog razporeditve sredstev krajevne turistične takse, ki je prihodek občinskega proračuna, pripravi v skladu z zakonom o turistični taksi Komisija za razvoj turizma.
8. člen
Za vse zadeve, ki niso posebej zajete v tem odloku, se smiselno uporabljajo določbe zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91).
9. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna ali fizična oseba, ki ne dela v skladu s 3., 4. in 5. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 559-6/97-2
Vojnik, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.