Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

951. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni kampanji (ZVolK-A)

Sklepi

952. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih ne morejo opravljati funkcije poslanca, opravljajo to funkcijo v skladu z določbo drugega odstavka 14. člena navedenega zakona

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

953. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1997
954. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"
955. Uredba o spremembah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo - prečiščeno besedilo
1031. Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
1032. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka

Sklepi

1033. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč

MINISTRSTVA

956. Odredba o znaku proizvajalca
957. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
958. Seznam zdravil, za katera je bilo od 21. 12. 1996 do 7. 3. 1997 izdano dovoljenje za promet
959. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. junija 1992 do 7. marca 1997 razveljavljeno dovoljenje za promet
1034. Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole
1035. Pravilnik o vpisu v gimnazije, poklicne, srednje strokovne in tehniške šole
1036. Pravilnik o preverjanju novosti na področju vzgoje in izobraževanja s poskusom
1037. Pravilnik o šolskem redu za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole

USTAVNO SODIŠČE

960. Odločba o razveljavitvi naslednjih določb odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa Mestne občine Ljubljana: - del 1. člena, se glasi: "ali se priklene s posebno tehnično napravo (v nadaljnjem besedilu:...
961. Sklep o zavrnitvi pobude župana Občine Trebnje in zavrženju pobude skupine občanov Trebnjega za oceno ustavnosti in zakonitosti dela tretjega odstavka 40. člena statuta Občine Trebnje
962. Sklep o ugotovitvi skladnosti pete točke prvega odstavka 4. člena zakona o sodnem registru z ustavo in o skladnosti četrte točke prvih odstavkov 4., 26., 39., 46., 51., 54., 65., 69. in 74. člena ter 102. člena uredbe o vpisu družb in...

SODNI SVET

963. Sklep o imenovanju sodnic in sodnikov na položaj svetnic in svetnikov okrožnega sodišča
964. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosti mesti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

965. Sklep o določitvi pogojev za uvrstitev delnic pooblaščenih investicijskih družb na organiziran trg
966. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki

OBČINE

Beltinci

970. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 1996
971. Odlok o odškodnini za razvrednotenje okolja

Brežice

972. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v letu 1994 ter o financiranju političnih strank v Občini Brežice
973. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice
974. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1997
975. Sklep Občinskega sveta občine Brežice o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997
976. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za trgovinsko proizvodni center Slovenska vas

Cerkno

977. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 1997
978. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerkno
979. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno

Črenšovci

980. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črenšovci
981. Poročilo volilne komisije krajevne skupnosti Črenšovci o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črenšovci

Gorišnica

982. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1996
983. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1997
984. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica
985. Odlok o spremembah odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Gorišnica
986. Sklep Občinskega sveta občine Gorišnica o vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov iz 4. člena odloka za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Gorišnica

Gornji Petrovci

987. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornji Petrovci

Grosuplje

988. Sprememba odloka o določitvi pomožnih objektov
989. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Grosuplje za leto 1997
990. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
991. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Hrpelje-Kozina

992. Odlok o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina

Ivančna Gorica

993. Odlok o preimenovanju naselij Breg pri Velikem Gabru, Male Dole pri Šentjurju in Velike Dole pri Šentjurju

Juršinci

994. Pravilnik o zbiranju in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Juršinci
995. Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Juršinci

Kobarid

996. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
997. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
998. Sklep Občine Kobarid o ekonomski ceni vrtca Kobarid

Kozje

999. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1997
1000. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kozje
1001. Sklep vrednosti točke Občine Kozje
1002. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997

Krško

1003. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997
1004. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Kungota

1005. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996
1006. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o obveznem plačilu komunalnih storitev na mejnih prehodih

Litija

1007. Odlok o spremembi odloka o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija
1008. Pravilnik o oddaji profitnih stanovanj v lasti Občine Litija v najem
1009. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj Občine Litija v najem

Ljubljana

967. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik
968. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Demokratične stranke upokojencev Slovenije DeSUS v 7. volilni enoti
969. Sklep o soglasju Mestnega sveta mestne občine Ljubljana k statutu Mestnega gledališča ljubljanskega

Ljutomer

1010. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Drakovci
1011. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje Bodislavci
1012. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselje: Bučkovci, Kuršinci in Mala Nedelja
1013. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Mala Nedelja o izidu glasovanja na referendumu dne 16. marca 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka, za del Krajevne skupnosti Mala Nedelja, za naselja: Bučkovci, Kuršinci, Mala Nedelja

Loški Potok

1014. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto1996
1015. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1997

Murska Sobota

1016. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola I Murska Sobota
1017. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola II Murska Sobota
1018. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola III Murska Sobota
1019. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola IV Murska Sobota
1020. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bakovci Murska Sobota
1021. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota

Pivka

1022. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Pivka

Radeče

1023. Odlok o izvršitvi proračuna Občine Radeče za leto 1996

Sežana

1024. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1996

Slovenska Bistrica

1025. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica
1026. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica dne 16. marca 1997

Škofja Loka

1027. Sklep o prenehanju javnega dobra

Tržič

1028. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Tržič v letu 1997

Velenje

1029. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju

Žalec

1030. Odlok o komunalnih taksah v Občini Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

17. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o zračnem prometu (BSKZP)
18. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj (BMTZP)
19. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BTUIKZ)
20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRKS)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti