Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1997 z dne 21. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1997 z dne 21. 3. 1997, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

942. Uredba o spremembi uredbe o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti iz izplačanih deviznih vlog
943. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
944. Uredba o ceni utekočinjenega naftnega plina

Drugi akti

945. Soglasje k cenam naftnih derivatov
946. Soglasje k cenam zemeljskega plina

MINISTRSTVA

899. Sklep o soglasju k spremembi akta o ustanovitvi Ustanove fundacija Okolje smo vsi z dne 28. 1. 1997
900. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove LIONS–Fundacije za pomoč slepim in slabovidnim
901. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
947. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1997
948. Odredba o spremembi odredbe o številu in sedežih notarskih mest
949. Navodilo o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

950. Poročilo o gibanju plač za januar 1997

OBČINE

Bohinj

902. Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1997
903. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 1997
904. Sklep o določitvi tarif (cen) po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 1997
905. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 1997

Črenšovci

906. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1996
907. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Črenšovci
908. Spremembe statuta Občine Črenšovci
909. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci

Gornji Petrovci

910. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v prvem polletju leta 1997

Idrija

911. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89) agromelioracije ter izjemni in drugi posegi v letu 1997
912. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 3/89) urbanistična zasnova Sp. Idrija
913. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
914. Razpis naknadnih volitev župana Občine Idrija

Jesenice

915. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice
916. Odlok o preimenovanju naselja v Občini Jesenice

Kamnik

917. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica

Krško

918. Odlok o komunalnih taksah v Občini Krško
919. Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško
920. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Krško
921. Sklep o določitvi območij, za katera se bo podeljevala koncesija za pokopališko dejavnost
922. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
923. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra

Ljutomer

924. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Veržej za naselje Banovci

Medvode

938. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Simona Jenka
939. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Medvode
940. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Preska
941. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Pirniče

Mislinja

925. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, kanalizacije, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov
926. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Mislinja

Murska Sobota

927. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1996
928. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememba zazidalnega načrta Lendavska – sever v Murski Soboti
929. Statutarni sklep Občine Murska Sobota

Novo mesto

930. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1997

Ptuj

931. Sklep, da v osnovnih šolah, ustanovljenih z odlokom Skupščine občine Ptuj o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol, izvršujejo ustanoviteljske pravice občine, ustanovljene na območju prejšnje Občine Ptuj

Radenci

932. Pravilnik o določanju plač funkcionarjev in drugih prejemkov funkcionarjev Občine Radenci in zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta

Rogatec

933. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 1996

Štore

934. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 1996
935. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Štore

Velenje

936. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju

Vrhnika

937. Sklep o povečanju davka od premoženja

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

8. Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodnem priznanju pravic na letalu (MKMPPL)
9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCHSVZI)
10. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje (BPLVPO)
11. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu ter ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji (BPLBT)
12. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo ali bivanje v njej sta v nasprotju z veljavnimi predpisi države (BLIPSO)
13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju na področju karantene in varstva rastlin (BCZSKVR)
14. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BCZSVM)
15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BPLVM)
16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine (BUKTGS)
AAA Zlata odličnost