Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1997 z dne 20. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1997 z dne 20. 3. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Poslovniki

853. Spremembe in dopolnitve poslovnika o načinu dela komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

USTAVNO SODIŠČE

854. Odločba o razveljavitvi odredbe o določitvi višine najemnin za rezervirane parkirne površine, ki jo je izdal Mestni svet mestne občine Ljubljana
855. Odločba o ugotovitvi, da ni v neskladju z ustavo, stanovanjski zakon za imetnike pravice do uporabe stanovanj v primerih iz prvega in drugega odstavka 155. člena ne določa drugega, kot da jim mora tisti, ki jim je to pravico dodelil...
856. Odločba o tem, da se v 3. členu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica in srednjeročnega plana Občine Nova Gorica za območje nove Mestne občine Nova Gorica v 1. točki V. poglavja...
857. Odločba o tem, da določba drugega odstavka 8. člena zakona o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 ni v neskladju z ustavo
858. Odločba o izvršitvi odločbe U-I-116/95 z dne 30. januarja 1997, objavljene v Uradnem listu RS, št. 10/97 z dne 21. februarja 1997

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

859. Pravilnik o prostovoljnem zavarovanju za primer brezposelnosti zavarovancev, ki se začasno zaposlijo v tujini in njihovih zakoncev

OBČINE

Dobrepolje

860. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1997
861. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje

Juršinci

862. Odlok o proračunu Občine Juršinci za leto 1997

Kidričevo

863. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje
864. Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Kidričevo

Kobilje

865. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje goric v Čertegu in na Malem Vreju v Občini Kobilje

Kuzma

866. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1996
867. Odlok o razglasitvi domačije Rajnar v Motovilcih za etnološki spomenik

Litija

868. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov na območju Občine Litija
869. Odlok o razglasitvi geološke znamenitosti na Vačah za naravni spomenik

Ljutomer

870. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Ljutomer za leto 1996
871. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Ljutomer

Puconci

872. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 1997
873. Sklep o javni infrastrukturi na področju kulture Občine Puconci

Radenci

874. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Radenci

Ribnica

875. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 1997
876. Sklep o podaljšanju pooblastila za opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Ribnica
877. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
878. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske soseske R6 - S 6 Mali Humec

Rogaška Slatina

879. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1996
880. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1997
881. Odlok o spremembi odloka o krajevni turistični taksi
882. Sklep o določitvi višine najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Rogaška Slatina
883. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997
884. Sklep o višini vrednosti točke Občine Rogaška Slatina
885. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica

Semič

886. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Semič za leto 1996
887. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 1997
888. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Semič v letu 1997
889. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila
890. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ki pripadajo funkcionarjem Občine Semič

Sveti Jurij ob Ščavnici

891. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
892. Odlok o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
893. Program priprave sprememb prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Škofja Loka

894. Spremembe sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
895. Program priprave programskih zasnov in zazidalnega načrta Dolenčev vrt v delu ureditvenega območja SC1 Kapucinsko predmestje, bivša vojašnica
896. Program priprave programskih zasnov in ureditvenega načrta povodja Sor (Selške, Poljanske in Sore)

Velike Lašče

897. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 1997
898. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
AAA Zlata odličnost