Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

19. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BTUIKZ), stran 98.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, ZNANOSTI IN KULTURI (BTUIKZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BTUIKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. februarja 1997.
Št. 001-22-20/97
Ljubljana, dne 27. februarja 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, ZNANOSTI IN KULTURI (BTUIKZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi, podpisan 6. junija 1995 v Ankari.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, ZNANOSTI IN KULTURI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Turčije (v nadaljevanju: pogodbenici), sta se
v želji, da bi krepili prijateljske odnose med državama ter spodbujali in razvijali sodelovanje v izobraževanju, znanosti in kulturi,
v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu medsebojnemu razumevanju in krepitvi vsestranskih odnosov na različnih ravneh,
odločeni, da spoštujeta načela Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in Pariške listine za novo Evropo,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali neposredno sodelovanje in stike v izobraževanju, znanosti in kulturi med visokošolskimi institucijami ter med posameznimi raziskovalci. Spodbujali bosta izmenjavo znanstvenikov, strokovnjakov, umetnikov, univerzitetnih profesorjev, učiteljev, študentov in pripravnikov.
2. člen
Pogodbenici bosta dodeljevali štipendije ter na ta način vsaka v svoji državi omogočili državljanom druge pogodbenice, da začnejo ali nadaljujejo študij ali raziskave.
3. člen
Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o možnostih za študij jezika in literature druge pogodbenice in bosta v ta namen izmenjevali predavatelje in študente.
4. člen
Pogodbenici bosta v skladu z njunima zakonodajama proučili možnosti za medsebojno obveščanje in enakovrednost spričeval, potrdil in diplom.
5. člen
Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v skladu z obstoječimi zakoni in predpisi znanstvenikom, strokovnjakom in študentom druge pogodbenice zagotovili dostop do muzejev, zbirk, arhivov, knjižnic in drugih kulturnih institucij.
6. člen
Da bi pri svojih narodih spodbujali seznanjanje z zgodovino, kulturo in umetnostjo ter kulturno dediščino druge pogodbenice, bosta pogodbenici
– olajševali sodelovanje med njunimi muzeji, knjižnicami in drugimi kulturnimi ustanovami,
– izmenjavali informacije, dokumente, kataloge in druge ustrezne publikacije.
7. člen
Pogodbenici bosta spodbujali izmenjave razstav, umetnikov, skupin izvajalcev in druge kulturne stike.
8. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med njunimi športnimi organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah v eni in drugi državi.
Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in neposredno sodelovanje med njunimi mladinskimi organizacijami.
9. člen
Pogodbenici se obvezujeta, da si bosta še naprej prizadevali za prost in širok pretok vseh vrst informacij in da bosta s tem v zvezi spodbudili in izboljšali sodelovanje na področju novinarstva ter radijskih in televizijskih oddaj, vključno z možnostmi, ki jih ponujajo moderna sredstva obveščanja, kot sta kabelska in satelitska televizija.
10. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med njunimi radijskimi in televizijskimi ustanovami, uradnimi in zasebnimi tiskovnimi agencijami, poklicnimi združenji na področju tiska, radijskih in televizijskih oddaj.
V ta namen bosta pogodbenici:
– organizirali konference in seminarje,
– izmenjavali strokovnjake in novinarje,
– izmenjavali radijske in televizijske programe.
11. člen
Pogodbenici bosta spodbujali širjenje in raznolikost turističnih izmenjav.
12. člen
Vsaka pogodbenica bo v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na njenem ozemlju, dodelila drugi pogodbenici vse možne olajšave za vstop, bivanje in odhod oseb ter za uvoz materiala in opreme, potrebne za izvajanje izmenjav v skladu s tem sporazumom.
13. člen
Predstavniki pogodbenic bodo imeli sestanke, z namenom izdelave periodičnih programov in pregleda izvajanja tega sporazuma. V ta namen bosta pogodbenici oblikovali mešano komisijo, ki se bo sestajala vsaki dve leti. Ti sestanki bodo potekali na predlog ene od pogodbenic. O kraju in času sestanka se bosta pogodbenici dogovorili po diplomatski poti.
14. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem izmenjave obvestil o njegovi ratifikaciji, in sicer po diplomatski poti.
Ta sporazum velja pet let. Nato se samodejno obnavlja za nadaljnja petletna obdobja, razen če ga katera od pogodbenic šest mesecev pred iztekom takega petletnega obdobja pisno ne odpove po diplomatski poti.
Sestavljeno v Ankari dne 6. junija 1995 v treh izvirnikih v slovenskem, turškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlagi velja angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Vojka Ravbar l. r.
Za Vlado
Republike Turčije
Omur Kumbaracibasi l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON COOPERATION IN THE FIELDS OF EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as: “the Parties”),
Desiring to strengthen the friendly relations between the countries and to promote and develop educational scientific, and cultural cooperation,
Convinced that such cooperation will contribute to a better mutual understanding and enhancement of relations at different levels,
Resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe and the Paris Charter for a New Europe,
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties shall encourage and support direct cooperation and contacts in the fields of education, science and culture between institutions of higher education as well as individual researchers. They shall encourage the exchange of scientists, experts, artists, university professors, teachers, students and trainees.
Article 2
The Parties shall grant scholarships to enable the nationals of the other Party to pursue or undertake studies or research in their respective countries.
Article 3
The Parties shall inform each other of the possibilities of studying the language and literature of the other Party and shall to that end exchange lecturers and students.
Article 4
In accordance with their legislation, the Parties shall examine the possibilities of reciprocal notification and equivalence of certificates, attestations, diplomas and degrees.
Article 5
The Parties undertake to ensure the scholars, experts and students of the other Party the access to the museums, archives, collections, libraries and other cultural institutions within the limits of their existing laws and regulations.
Article 6
In order to encourage mutual acquaintance of their nations with the history, culture and arts as well as cultural heritage of the other Party, the Parties shall,
– facilitate cooperation between their museums, libraries and other cultural institutions,
– exchange information, documents, catalogues and other relevant publications.
Article 7
The Parties shall promote the exchanges of exhibitions, artists, performing art groups and other cultural contacts.
Article 8
The Parties shall encourage cooperation between their sports’ organisations and participation in sport events in each other’s country.
The Parties shall encourage contacts between young people and direct cooperation between their respective youth organisations.
Article 9
The Parties undertake to make further efforts to facilitate the free and wider dissemination of information of all kinds, and in this connection to encourage and improve cooperation in the fields of press and broadcasting, inclusive of the opportunities offered by modern means of communication such as cable and satellites.
Article 10
The Parties shall encourage cooperation among their radio and television institutions, official and private press agencies, professional associations in the fields of press, radio and television broadcasting.
To this end the Parties shall:
– organize conferences and seminars,
– exchange experts and journalists,
– exchange radio and television programmes.
Article 11
The Parties shall promote the extension and diversification of tourist exchanges.
Article 12
Each Party shall, within the terms of the laws and regulations in force in its territory, accord to the other Party every reasonable facility for the entry, stay and departure of persons, and for the importation of the material and equipment necessary for carrying out the exchanges which may be implemented in accordance with this Agreement.
Article 13
The representatives of the Parties shall hold meetings in order to work out periodical programmes and to review the implementation of this Agreement. To this end the Parties shall form a Joint Commission which shall meet every two years. These meetings shall be held on the proposal of one of the Parties at a place and at a time agreed upon by the Parties through diplomatic means.
Article 14
This Agreement shall enter into force on the day of the exchange of notifications of its ratification by the diplomatic means.
This Agreement shall remain in force for a period of five years. It shall thereafter be automatically renewed for a successive period of five years unless denounced in writing through diplomatic channels by either Party six months prior to the expiry of any one period.
Done at Ankara on 6 June 1995 in three originals in Slovene, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences of interpretation the text in English language shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Vojka Ravbar (s)
For the Government of the
Republic of Turkey
Omur Kumbaracibasi (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/96-19/1
Ljubljana, dne 19. februarja 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v turškem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost