Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

983. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1997, stran 1437.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin in 19. člena statuta Občine Gorišnica je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 6. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorišnica za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Gorišnica za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1997 znašajo:
bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki                   425,573.062 SIT,
– odhodki                    425,573.062 SIT.
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
V rezerve Občine Gorišnica se izloči 0,5% prihodkov. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Gorišnica 2% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za prejšnje leto.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: porabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega občinskega proračuna.
6. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
7. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrene v občinskem proračunu, je odgovoren župan in pristojni delavci v občinski upravi kot odredbodajalci.
8. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv Občine Gorišnica, za izdatke nastale kot posledice izrednih okoliščin, za katere so sredstva zagotovljena v proračunu, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres, in druge naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. V nujnih primerih, lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan do vrednosti 300.000 SIT in o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke občinskega proračuna do višine 150.000 SIT za posamezen primer oziroma skupaj 300.000 SIT med dvema sejama občinskega sveta. O svoji odločitvi obvešča občinski svet.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb v višini 10% zagotovljene porabe v letu 1996.
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1997 dalje.
Št. 012-64/97
Gorišnica, dne 12. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost