Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

971. Odlok o odškodnini za razvrednotenje okolja, stran 1426.

Na podlagi 10. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 27. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o odškodnini za razvrednotenje okolja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom spodbujanja manjšega obremenjevanja in posledično razvrednotenja okolja v Občini Beltinci se s tem odlokom predpisuje odškodnina za razvrednotenje okolja zaradi dovoza gnojnice iz PC Prašičereja Rakičan na območje Občine Beltinci.
2. člen
Zavezanec za plačilo odškodnine je Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, Rakičan, Lendavska 5, Murska Sobota, ker izvaja dnevni odvoz 200 m3 gnojnice iz PC Prašičereje Rakičan (farma Jezera) v PC Prašičerejo Ižakovci (farma Nemščak) ter tako dodatno obremenjuje in razvrednoti okolje v Občini Beltinci k.o. Ižakovci, vključno z reko Muro.
3. člen
Odškodnina se določi v točkah in znaša eno točko za m3 pripeljane gnojnice iz farme Jezera v farmo Nemščak.
4. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 100 SIT (z besedo: sto tolarjev 00/100).
Spremembo vrednosti točke na podlagi gibanja drobnoprodajnih cen enkrat letno določi Občinski svet občine Beltinci.
5. člen
Zavezancu se odškodnina odmeri letno z odločbo. Odškodnino je zavezanec dolžan začeti plačevati v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe. Plačuje jo mesečno do 15. dne v mesecu za predhodni mesec na ŽR račun Občine Beltinci št. 51900-630-76017. Če obveznosti ne poravna v določenem času, se le-ta prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb.
6. člen
Plačana odškodnina je po tem odloku prihodek proračuna Občine Beltinci. Ta prihodek bo občina namensko usmerjala za zagotovitev neoporečne pitne vode in sanacijo razvrednotenega okolja na svojem območju, v skladu s sprejetimi letnimi proračuni občine.
7. člen
Zavezanec plačila odškodnine je dolžan Upravi občine Beltinci prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun odškodnine.
II. KAZENSKA DOLOČBA
8. člen
Če zavezanec krši določbe tega odloka si Občina Beltinci lasti pravico odškodnino izterjati po sodni poti ali zavezancu onemogočiti nadaljni dovoz gnojnice na območje Občine Beltinci.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997.
Št. 48/97
Beltinci, dne 27. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost