Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

978. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerkno, stran 1430.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91), 25. in 36. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji dne 23. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerkno
1. člen
S tem odlokom v Občini Cerkno ustanavljamo svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot posvetovalno telo občinskega sveta na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.
2. člen
Pristojnosti in naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so:
– obravnava in proučuje prometno varnostno problematiko,
– z ostalimi pristojnimi dejavniki v občini in širše skrbi za prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu,
– usmerja prometno vzgojo in preventivno dejavnost organov in organizacij z območja občine, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti v cestnem prometu ter usklajuje njihovo delo,
– predlaga pristojnim organom in organizacijam ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu,
– opravlja druge zadeve s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu.
3. člen
Svet ima pet članov, ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje občinski svet. Predsednika sveta izvolijo člani sveta na prvi konsitutivni seji. Mandat traja štiri leta.
Pri sestavi sveta je potrebno upoštevati, da so v njem zastopani predstavniki zainteresiranih organov in organizacij in sicer:
– predstavnik občine,
– predstavnik Upravne enote Idrija,
– predstavnik policije in
– predstavniki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.
4. člen
Delovanje sveta je javno in se ureja s poslovnikom.
5. člen
Občinski svet določi na podlagi programa dela v vsakoletnem proračunu Občine Cerkno sredstva za izvajanje nalog sveta. Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu, uporablja svet na podlagi sprejetega finančnega načrta.
6. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za svet opravlja pristojna služba občinskega urada Občine Cerkno.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost