Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1000. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kozje, stran 1451.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 ter Uradni list RS, št. 18/91) in 17. in 84. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na seji dne 19. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Kozje
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
V Občini Kozje se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih lokalih,
2. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinskih ali drugih dejavnosti na teh površinah,
3. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene,
4. za uporabo javnega prostora za začasne namene,
5. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
Takse se določijo v točkah in se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
2. člen
Vrednost točke po tem odloku določi občinski svet enkrat letno s posebnim sklepom.
3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja, pobira in izterjuje za pravne in fizične osebe Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah.
4. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec Ministrstvo za finance, DURS, Davčni urad Celje, izpostavo Šmarje pri Jelšah obvestil o odstranitvi oziroma o prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan Ministrstvu za finance, DURS, Davčnemu uradu Celje, izpostavi Šmarje pri Jelšah prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15 dneh, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
5. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti Ministrstvo za finance, DURS, Davčni urad Celje, izpostavo Šmarje pri Jelšah in plačati predpisano takso, razen če je v tarifi drugače določeno.
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse.
6. člen
Taksa, ki se plačuje mesečno, se plača v naprej, najpozneje do zadnjega dne v mesecu za prihodnji mesec, in sicer ne glede na število dni uporabe predmeta ali storitve v mesecu. Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe.
Če je za uporabo taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja.
7. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po zakonu o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne osebe.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
8. člen
Komunalne takse so prihodek občine. Način uporabe prihodkov iz komunalnih taks se določi vsako leto z odlokom o občinskem proračunu.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za finance, DURS, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah in pristojni organ občine.
10. člen
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če ravna v nasprotju s 4. členom odloka.
Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 4. člena odloka.
Z denarno kaznijo v znesku 10.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, če ravna v nasprotju z določili drugega odstavka 5. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka 5. člena tega odloka.
12. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanek taksne obveznosti MF, DURS, Davčnemu uradu Celje, izpostavi Šmarje pri Jelšah, ta odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sama oziroma pristojni občinski organ.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Kozje odlok o komunalnih taksah Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 82/94).
II. POSEBNI DEL
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata (juke-box) v javnih lokalih se plača letna taksa 1.000 točk
Opomba:
1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik avtomata ali ne.
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, bifeji ipd.), kot tudi k temu lokalu pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Tarifna številka 2
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:
a) za avtomatsko kegljišče od steze 1.000 točk
b) za elektronski igralni avtomat 6.000 točk
c) za biljard (navadni ali avtomatski) 10.000 točk
d) za druga igralna sredstva 1.000 točk razen če ni z zakonom drugače določeno.
Opomba:
1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
3. Za opredelitev taksnega zavezanca javnega lokala se uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.
Tarifna številka 3
Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske, trgovske ali turistične dejavnosti se plača taksa po naslednjih kriterijih:
a) dnevno od m2 površine v uporabi se določi število točk:
1. glede na namen uporabe
– za gostinstvo, slaščičarstvo – 4 točke
– za trgovino – 1 točka
2. glede na opremljenost
– nadstrešek – 1 točka
– ograja – 1 točka
b) dnevno od m2 površine v uporabi za namene gradbeništva (adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov) – 2 točki
c) dnevno od m2 površine v uporabi za ostale namene, ki niso zajeti v točkah a) in b) – 2 točki.
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Opombe:
1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi prostori in drugimi prostori.
2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.
3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno postavitev v dvojnem znesku.
4. Višina komunalne takse v točki a) se izračuna tako, da se število točk po kriterijih 1, 2 in 3 sešteje in dobljeni seštevek točk (za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v uporabi (v m2), s številom dni uporabe in veljavno vrednostjo točk.
Tarifna številka 4
Za uporabo trgov in drugih javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev se plača taksa:
– za vsak uporabljen m2 površine dnevno 2 točki.
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Opomba:
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve.
Tarifna številka 5
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:
– za kioske: 15 točk za vsak m2 dnevno
– za stojnice: 10 točk za vsak m2 dnevno
– za premične gostinske prikolice: 100 točk dnevno
– za druge prikolice: 50 točk dnevno
– za cirkus in zabavni park: 2 točki za vsak m2 dnevno
– za priložnostna parkirišča: 50 točk dnevno za vsako osebno vozilo s prikolico in 300 točk dnevno za tovornjake, zaokroženo na 10 SIT.
Javni zavodi in društva družbenih dejavnosti, ki so financirani iz proračuna Občine Kozje so oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost, ki jo financira proračun.
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Opomba:
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
Tarifna številka 6
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:
1. če so trajnega značaja
– do 2 m2 500 točk letno
– nad 2 m2 1000 točk letno
2. če so začasnega značaja
– do 2 m2 2 točki dnevno
– nad 2 m2 4 točke dnevno.
Opomba:
1. Zavezanci za plačilo komunalne takse so lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma oglase.
2. Plačilo komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene organizacije, ki opravljajo dejavnosti nekomercialnega namena.
3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm na lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine obvezni.
4. Javni zavodi in društva družbenih dejavnosti, ki so financirani iz proračuna Občine Kozje, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki za namene, ki jih financira proračun.
5. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo Ministrstvu za finance, DURS, Davčnemu uradu Celje, izpostavi Šmarje pri Jelšah sporočiti do 28. februarja v letu število, velikost in vrsto reklamnih napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
6. Če se zavezanec ne ravna po določilu 6. točke mu Ministrstvo za finance, DURS, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah odmeri komunalno takso v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta.
Tarifna številka 7
Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe, se plača taksa od velikosti:
– do 2 m2 1500 točk letno
– nad 2 m2 3000 točk letno.
Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo Ministrstvu za finance, DURS, Davčnemu uradu Celje, izpostavi Šmarje pri Jelšah sporočiti do 28. februarja v letu število in velikost vitrin, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
Če se zavezanec ne ravna po določilu prejšnjega odstavka mu Ministrstvo za finance, DURS, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah odmeri komunalno takso v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta.
Javni zavodi in društva s področja družbenih dejavnosti, ki so financirani iz proračuna Občine Kozje, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če se vitrina uporablja za namene, ki jh financira proračun.
Opomba:
Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
Št. 061-13-017/96
Kozje, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

AAA Zlata odličnost