Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1009. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj Občine Litija v najem, stran 1457.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija (v nadaljevanju: občinski svet) na 28. seji dne 6. 3. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj Občine Litija v najem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj Občine Litija v najem (v nadaljevanju: pravilnik) se določi upravičence in pogoje, katere morajo le-ti izpolnjevati; normative, postopek oddaje, merila za sestavo prednostne liste upravičencev do dodelitve občinskega neprofitnega stanovanja v najem.
II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
2. člen
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. državljanstvo Republike Slovenije prosilca in ožjih družinskih članov, ki bodo uporabniki stanovanja;
2. imeti morajo stalno prebivališče na območju Občine Litija (tudi ožji družinski člani);
3. da se mesečni dohodki na družinskega člana v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo nad mejo, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona ter 26. člena zakona o socialnem varstvu;
4. skupni dohodek družine, preračunan na družinskega člana ni presegal naslednjih odstotkov nad povprečno plačo v državi v letu dni pred razpisom
– za enega člana gospodinjstva                80%
– za dva člana gospodinjstva                 50%
– za tri člane gospodinjstva                 20%
– za štiri člane gospodinjstva                5%
– za pet in več članov            največ do povprečne
gospodinjstva                   plače v državi
5. niso lastniki stanovanja, stanovanjske hiše ali počitniške hiše oziroma stanovanja;
6. niso najemniki občinskega stanovanja (razen v primerih v 19. členu tega pravilnika);
7. doslej še niso imeli ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja.
3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 2 leti pred objavo razpisa), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
III. NORMATIVI ZA NEPROFITNA STANOVANJA
4. člen
Pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se upoštevajo naslednji normativi:
----------------------------------------------------------
Število članov         Stanovanjska površina v m2
----------------------------------------------------------
   1                  do 30
   2                  do 55
   3                  do 65
   4                  do 75
   5                  do 85
----------------------------------------------------------
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in to v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere (npr.: tri generacije v družini, težja invalidnost ali bolezen, ki terja nego) ter v primerih večje nefunkcionalno razporejene povšine (stara stanovanja).
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem lahko odstopi navzdol in to v primerih, ko ni ustreznih razpoložljivih stanovanj glede na uvrstitev prosilca na listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V teh primerih se prosilec pozove, naj poda pismeno izjavo, ali soglaša z dodelitvijo stanovanja z manjšo površino.
Če ne soglaša, se stanovanje ponudi naslednjemu na listi.
IV. POSTOPEK ODDAJE NEPROFITNIH STANOVANJ
5. člen
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Litija pripravi razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v primeru pridobitve ali sprostitve neprofitnega stanovanja. Razpis se objavi v javnem glasilu in na oglasni deski Občine Litija.
6. člen
Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora vsebovati oziroma določati zlasti:
– lokacijo, število in vrsto stanovanj, lego in standard opremljenosti stanovanj;
– višina neprofitne najemnine in ostalih stroškov za razpisana stanovanja;
– upravičence do najema in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za najem stanovanja;
– uporaba predpisanih obrazcev za oddajo vlog zaradi podatkov, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi;
– dokumentacijo, potrdila, dokazila in podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa predložiti vlogi;
– rok, do katerega je treba predložiti vlogo in naslov na katerega se pošlje podpisana vloga s prilogami;
– način in rok objave odločitve o oddaji neprofitnega stanovanja.
K vlogi za najem stanovanja je prosilec dolžan predložiti vso z razpisom zahtevano dokumentacijo oziroma dokazila, potrdila ipd..
7. člen
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Litija ali za to posebej ustanovljena pooblaščena neprofitna stanovanjska organizacija (v nadaljevanju: izvajalec) sproti pregleduje prispele vloge in ugotavlja, ali prosilci izpolnjujejo razpisne pogoje in ali so vloge opremljene z zahtevanimi potrdili. Izvajalec tudi preverja verodostojnost predloženih potrdil. Prosilci so dolžni na podlagi obvestila izvajalca vloge dopolniti v osmih dneh po prejemu obvestila, drugače so te vloge nepopolne in se ne obravnavajo.
8. člen
Župan imenuje petčlansko komisijo, katera ima zlasti naslednje naloge:
– prevzame prispele vloge na razpis za oddajo neprofitnega stanovanja,
– na podlagi pregleda vlog in izvedenega točkovanja razmer prosilcev skladno z merili po tem pravilniku, ugotovi – določi prednostni vrstni red prosilcev.
Izvajalec na podlagi določene prednostne liste za dodelitev neprofitnega stanovanja obvesti vse prosilce o uvrstitvi na prednostno listo. Prednostna lista se izobesi in s tem objavi na enak način kot razpis.
9. člen
Župan bo pri imenovanju komisije praviloma zagotovil tak sestav komisije, da bodo v komisijo imenovani:
– načelnik oddelka za pravne zadeve,
– načelnik oddelka za gospodarsko infrastrukturo,
– svetnik Občinskega sveta občine Litija,
– strokovni delavec s področja socialnega dela,
– strokovni delavec s področja stanovanjskega gospodarstva.
10. člen
Vsi prosilci, ki se ne strinjajo z odločitvijo komisije glede prednostne liste, se lahko v roku 15 dni po objavi prednostne liste pritožijo pri županu Občine Litija, ki najkasneje v 30 dneh po prejemu dokončno odloči o njej.
11. člen
Sklep o oddaji neprofitnega stanovanja v najem upravičencu na podlagi dokončnih odločitev izda tajnik občine, izvajalec pa zagotovi vročitev sklepa upravičencu.
12. člen
Na podlagi dokončnega sklepa o oddaji neprofitnega stanovanja v najem, sklene župan s prosilcem najemno pogodbo za določen ali nedoločen čas, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
13. člen
Najemna pogodba začne veljati, ko se overi pred notarjem.
V. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
14. člen
Najemno razmerje sklenjeno z najemnikom za določen ali nedoločen čas lahko preneha vsak čas sporazumno na podlagi pisnega dogovora z odpovednim rokom 60 dni.
15. člen
Najemno razmerje sklenjeno z najemnikom za določen ali nedoločen čas preneha:
a) z dnem poteka najemnega razmerja (v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za določen čas);
b) z dnem, ko bo ugotovljeno, da najemnik dva meseca zapored ni plačal najemnine in stroškov, ki jih je dolžan plačevati poleg najemnine (obratovalni stroški);
c) z dnem, ko bo ugotovljeno, da dolg najemnika zaradi neplačane najemnine znaša toliko, kot znaša višina najemnine po najemni pogodbi za dva meseca.
V primerih iz alinei a), b), c) prejšnjega odstavka mora najemnik v roku 15 dni stanovanje izprazniti in ga praznega predmetov in oseb izročiti Občini Litija.
Najemno razmerje sklenjeno za določen čas lahko preneha tudi iz razlogov in pod pogoji določenimi v 53. členu stanovanjskega zakona.
VI. MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE
16. člen
Za izdelavo prednostne liste upravičencev do neprofitnih stanovanj po tem pravilniku bomo uporabljali naslednja merila in točke:
------------------------------------------------------------------------------------------------
I. STANOVANJSKI STATUS PROSILCA                               Točk
------------------------------------------------------------------------------------------------
– prosilec ima družino in je podnajemnik                           30
– prosilec ima družino in živi s starši v najemniškem stanovanju               20
– prosilec je sam in je podnajemnik                              20
– prosilec ima družino in živi s starši, ki so lastniki hiše                 10
– prosilec je sam in živi s starši v najemniškem stanovanju                  10
– prosilec ima družino in je najemnik                             10
– prosilec je sam in živi s starši, ki so lastniki hiše                    5
– prosilec je sam in je najemnik                                5
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
II. STANOVANJSKE RAZMERE                                  Točk
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prosilec ima po površini na stanovalca neustrezno stanovanje:
– do 5 m2                                           30
– do 8 m2                                           20
– do 12 m2                                          10
– do 20 m2                                          10
– nad 20 m2                                          5
2. Prosilec ima glede gradbeno – sanitarnih pogojev neustrezno
stanovanje:                                         Točk
a) vodovod:
– izven stanovanja                                       5
– izven zgradbe                                        10
– brez tekoče vode                                      20
b) sanitarije:
– souporaba (v stanovanju)                                   3
– izven stanovanja (če jih prosilec uporablja sam)                       5
– izven stanovanja (če jih uporablja še z drugimi stanovalci)                 10
– izven zgradbe                                        15
– brez WC                                           20
c) brez pomožnih prostorov:
– klet, drvarnica (če prosilec ne živi pri starših ali ožjih sorodnikih)            5
č) neustrezno stanovanje
– v kleti (če je vsaj 1,5 m pod nivojem zemljišča)                      15
– podstrešno stanovanje mansarda
– provizorij – vsaj 30% površine mansardni stropi                       15
– baraka                                           15
– visoki stropi nad 3 m                                    10
– nizki stropi pod 2,10 m                                   10
d) brez kopalnice                                       10
– souporaba kopalnice                                     5
e) vlažnost stanovanja:
– popolna                                           15
– delna                                            5
f) ni posebnega prostora za kuhinjo (kuhinja in spanje v istem
prostoru ne velja za prosilce, ki stanujejo v skupnem
gospodinjstvu z ožjimi družinskimi člani)                           10
g) souporaba kuhinje                                      5
h) skupno ležišče otrok z ostalimi družinskimi člani
– 1 ali 2 otroka do 10 let                                   5
– 1 ali 2 otroka nad 10 let                                  10
– več kot 2 otroka do 10 let                                 15
– več kot 2 otroka nad 10 let                                 20
--------------------------------------------------------------------------------------
III. DRUŽINSKO STANJE:                              Točk
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Število družinskih članov:
– 2 ali več otrok različnih spolov do 10 let                    10
– 2 ali več otrok različnih spolov nad 10 let                    15
2. Splošne zdravstvene in socialne razmere:
a) težje ozdravljive bolezni:
– en družinski član                                 20
– dva ali več družinskih članov                           40
b) ostala trajna ali ponavljajoča se obolenja:
– en družinski član                                 10
– dva ali več družinskih članov                           20
c) invalidnost ali telesna okvara
I. kateg. ali 70% do 100% telesna okvara                      30
II. kateg. ali 30% do 70% telesna okvara                      15
č) duševna obolenja
V primeru, da je član ožje družine v domači oskrbi                 50
d) pravnomočna sodna odpoved stanovanja (odločba sodišča),
razen iz razlogov 53. člena stanovanjskega zakona                  30
3. Družine, ki živijo ločeno, ker nimajo pogojev za skupno
življenje (živijo ločeno najmanj 1 leto pred objavo razpisa)            30
--------------------------------------------------------------------------------------
IV. ČAS BIVANJA
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Čas stalnega bivanja v Občini Litija – upošteva se čas 
objave razpisa:
– do 2 leti                                     5
– nad 2 do 5 let                                  15
– nad 5 do 10 let                                  25
– nad 10 do 15 let                                 40
– nad 15 do 20 let                                 60
– nad 20 let                                    80
2. Čas bivanja v sedanjih stanovanjskih razmerah – upošteva se čas 
do objave razpisa:
– do 1 leta                                     5
– nad 1 do 5 let                                  10
– nad 5 let                                     15
--------------------------------------------------------------------------------------
V. POVPREČNI MESEČNI DOHODEK NA DRUŽINSKEGA ČLANA UPRAVIČENCA:
--------------------------------------------------------------------------------------
– povprečni dohodek na člana družine v Republiki Sloveniji:
– do 50%                                      20
– nad 50% do 100%                                  15
– nad 100% do 150%                                 10
--------------------------------------------------------------------------------------
VI. POSEBNE OKOLIŠČINE
--------------------------------------------------------------------------------------
Za posebne okoliščine se upoštevajo okoliščine, ki niso zajete v 
predhodnih merilih. (Opisna ocena komisije)                     10
VII. IZJEMNO REŠEVANJE STANOVANJSKEGA PROBLEMA
17. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema (požar, elementarna nesreča, rušitev ali prenova dosedanjega stanovanja, ki je v občinskem stanovanjskem programu), lahko komisija predlaga dodelitev neprofitnega stanovanja za določen čas brez razpisa.
VIII. ZAMENJAVE NEPROFITNIH STANOVANJ
18. člen
Občina Litija omogoča menjave stanovanj in pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj ali profitnih po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.
IX. OBLIKOVANJE NAJEMNINE
19. člen
Višina najemnine za neprofitna stanovanja in stanovanja, dodeljena po 18. členu, se določa na podlagi metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
X. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
21. člen
Obvezne priloge prosilca k podpisani vlogi:
a) podpisano izjavo za čas najema (določen čas z natančnim rokom, nedoločen čas);
b) izjavo – dokument o plačilni sposobnosti za poravnavo ponujene najemnine in ostalih obveznosti in izjavo, kako bo zavaroval plačevanje najemnine;
c) potrdilo o državljanstvu;
d) potrdilo o stalnem prebivališču in o številu članov družine;
e) potrdilo o skupnih dohodkih družine za obdobje določenem z razpisom;
f) izjavo, da stanovanje ali del stanovanja ne bo oddajal v podnajem in izjavo, da stanovanja ali del stanovanja ne bo uporabljal za poslovno dejavnost;
g) dokazilo o stanovanjskem statusu (overjeno najemno ali podnajemno pogodbo; kupoprodajno pogodbo);
h) dokazilo o premoženjskem stanju.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Litija, dne 6. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti