Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1035. Pravilnik o vpisu v gimnazije, poklicne, srednje strokovne in tehniške šole, stran 1494.

Na podlagi 16. člena zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96) in 24. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) in minister za šolstvo izdaja
P R A V I L N I K
o vpisu v gimnazije, poklicne, srednje strokovne in tehniške šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa v gimnazije, maturitetni tečaj, nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in tehniško izobraževanje ter poklicni tečaj v javnih šolah, zasebnih šolah s koncesijo in zasebnih šolah, ki želijo sodelovati v skupnem razpisu, ter razpis učnih mest.
II. RAZPIS ZA VPIS
2. člen
Razpis za vpis v začetni letnik izobraževanja se objavi le za tiste javnoveljavne izobraževalne programe, za izvajanje katerih so zagotovljeni pogoji, določeni v skladu z zakonom, izobraževalnim programom ali z aktom o razmestitvi.
Razpis učnih mest za vajence se objavi le za verificirana in v register učnih mest vpisana učna mesta.
3. člen
Razpis za vpis določi pristojni organ šole.
K obsegu vpisa si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
4. člen
Razpis za vpis mora vsebovati:
– ime in sedež šole,
– ime izobraževalnega programa,
– trajanje izobraževanja,
– število vpisnih mest za dijake,
– število vpisnih mest za vajence,
– pogoje za vpis,
– predvidene ukrepe v primeru premajhnega ali prevelikega števila prijav,
– merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa,
– roke in postopke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa,
– navedbo dokumentov, ki jih morajo kandidati predložiti ob prijavi na razpis,
– navedbo dokumentov, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu,
– druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za izobraževanje.
5. člen
Razpis prostih učnih mest za vajence pri delodajalcih objavijo pristojne zbornice.
Razpis učnih mest mora vsebovati:
– ime izobraževalnega programa in poklic,
– število učnih mest za posamezen poklic,
– ime oziroma firmo in sedež učnega mesta,
– pogoje za sklenitev učne pogodbe,
– druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za poklicno izobraževanje v dualnem sistemu.
Ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in zbornice pred razpisom učnih mest uskladijo število vpisnih mest v nižjih in srednjih poklicnih šolah in število učnih mest za vajence pri delodajalcih.
6. člen
Skupni razpis za vpis v gimnazije in maturitetni tečaj, nižje in srednje poklicno, srednje strokovno in tehniško izobraževanje ter poklicni tečaj pripravi in objavi ministrstvo najmanj šest mesecev pred začetkom izobraževanja. Za razpis in izvedbo vpisa v maturitetni tečaj in poklicni tečaj se lahko določijo tudi drugačni roki.
Podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov, je rokovnik, ki ga sprejme minister za naslednje šolsko leto do 15. oktobra tekočega šolskega leta.
III. INFORMATIVNI DAN
7. člen
Po objavi razpisa za vpis šole organizirajo informativni dan, na katerem kandidate za vpis seznanijo:
– z možnostmi in pogoji izobraževanja,
– s poklici, za katere izobražujejo,
– z možnostmi za nadaljnje izobraževanje,
– s pogoji za vključitev v izobraževanje,
– s postopkom izbire v primeru omejenega vpisa,
– z roki, ki so pomembni za vpisni postopek,
– z imenom kontaktne osebe in načinom komuniciranja z njo ter
– z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje kandidatov pri prijavi na razpis za vpis.
Informativni dan organizirajo šole praviloma v desetih dneh po objavi razpisa.
Informativni dan za vajence organizirajo tudi zbornice.
IV. PRIJAVA NA RAZPIS
8. člen
Kandidati za vpis se prijavijo na način, določen z razpisom, v tridesetih dneh po objavi razpisa, na obrazcu, ki ga predpiše minister. Prijavi morajo priložiti dokumente o izpolnitvi posebnih pogojev (npr. zdravniško potrdilo), določenih z izobraževalnim programom.
Šole po preteku roka za prijavo na razpis upoštevajo tudi prijave kandidatov, ki se zaradi utemeljenih razlogov (npr., bivanje v tujini, bolezen, izjemne socialne in družinske okoliščine, ponavljanje prvega letnika, vključevanje v izobraževanje po uspešno zaključenem skrajšanem programu srednjega izobraževanja in podobno) ne prijavijo v roku, določenem z razpisom, če se prijavijo do pričetka postopka izbire kandidatov.
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča ravnatelj.
9. člen
Po preteku roka za prijavo na razpis po prvem odstavku 8. člena tega pravilnika šole analizirajo prijave za vpis in pošljejo podatke o prijavljenih kandidatih ministrstvu in Republiškemu zavodu za zaposlovanje.
Za programe, ki jih izvajajo skupaj z delodajalci v dualnem sistemu, šole pošljejo podatke o prijavljenih kandidatih tudi pristojnim zbornicam.
V. PRENOS PRIJAV
10. člen
Kandidati, ki so se v roku prijavili na razpis, vendar se želijo preusmeriti, lahko svojo prijavo prenesejo na katerokoli drugo šolo še dvajset dni po preteku roka za prijavo.
Po preteku roka iz prvega odstavka tega člena prenos prijav ni možen, dokler postopek za izbiro kandidatov ni končan.
VI. OMEJITEV VPISA
11. člen
Ševilo dijakov oziroma vajencev, ki jih šola vpiše v začetni letnik, se lahko za posamezno šolsko leto omeji, če je število prijavljenih kandidatov bistveno večje, kot so njene kadrovske in prostorske zmogljivosti.
Šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa pridobiti soglasje ministra.
O omejitvi vpisa šola seznani prijavljene kandidate za vpis najkasneje v osmih dneh od izdaje soglasja ministra k omejitvi vpisa.
12. člen
Postopek izbire kandidatov v primeru omejitve vpisa vodi in usklajuje ministrstvo.
V izbirnem postopku sodelujejo le kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje, določene v razpisu za vpis.
Kandidati, prijavljeni na šolo, ki omejuje vpis, lahko v postopku izbire kandidirajo tudi za vpis na druge šole z omejitvijo vpisa in na šole, ki imajo prosta vpisna mesta.
Izbira kandidatov se opravi v dveh krogih:
– v prvem krogu šola na podlagi meril izbere kandidate, prijavljene na tej šoli, za 90% razpisanih mest;
– v drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10% vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis, in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.
Roki za izvedbo postopkov v primeru omejitve vpisa se določijo z rokovnikom iz 6. člena tega pravilnika in se objavijo z razpisom za vpis.
13. člen
Šole obvestijo kandidate za vpis o izidu izbirnega postopka naslednji dan po opravljenem postopku.
Po opravljenem izbirnem postopku šole objavijo še prosta vpisna mesta.
Prijave za vpis sprejemajo srednje šole do zapolnitve prostih vpisnih mest oziroma najdlje do 20. julija.
VII. VPIS V ZAČETNI LETNIK
14. člen
Kandidati se vpišejo v začetni letnik:
– na šolah, ki niso omejile vpisa, ko prinesejo ustrezna dokazila o tem, da izpolnjujejo vse pogoje za vpis, vendar najkasneje do 10. julija,
– na srednjih šolah, ki so omejile vpis, v treh dneh po objavi izidov izbirnega postopka,
– tisti, ki v izbirnem postopku niso bili izbrani, in tisti, ki se naknadno prijavijo, najkasneje do 20. julija,
– tisti, ki opravljajo popravne izpite v mesecu avgustu, najkasneje do 31. avgusta.
Kandidati, ki se izobražujejo kot odrasli, se prijavijo za vpis po postopku, predvidenim s tem pravilnikom, vpišejo pa se najpozneje petnajst dni pred začetkom izobraževanja.
Kandidati morajo ob vpisu v začetni letnik predložiti spričevalo o končanem predhodnem izobraževanju.
15. člen
Kandidatom, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis ali v primeru omejitve vpisa niso bili izbrani, šole svetujejo in pomagajo, da se vključijo v drugo šolo oziroma drug izobraževalni program.
VIII. VPIS V NASLEDNJE LETNIKE
16. člen
Dijaki in vajenci se vpisujejo v drugi in naslednje letnike, če izpolnijo z zakonom, drugimi predpisi in izobraževalnim programom določene obveznosti za napredovanje v naslednji letnik.
Če ima izobraževalni program v naslednjem letniku izbirne predmete, mora dijak oziroma vajenec pri vpisu v naslednji letnik navesti, za katere izbirne predmete se odloča.
Šole morajo vpisati tudi dijake oziroma vajence, ki v skladu z zakonom lahko ponavljajo ali ponovno obiskujejo isti letnik oziroma želijo prestopiti v izobraževanje za drug poklic.
Vpis dijakov oziroma vajencev iz prvega in tretjega odstavka tega člena se opravi na podlagi vpisnice praviloma do 30. junija, najkasneje pa do 31. avgusta.
Dijakom oziroma vajencem, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli vpisati v roku iz prejšnjega odstavka, se lahko omogoči vpis tudi po preteku tega roka. O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj šole, za vajenca pa ravnatelj v dogovoru z delodajalcem.
17. člen
Kdor prekine izobraževanje in se želi ponovno vpisati, se vpiše skladu z določbami prejšnjega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za vpis v šolsko leto 1997/98 za izobraževanje po izobraževalnih programih, sprejetih na podlagi zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89), veljajo v primeru omejitve vpisa merila za izbiro kandidatov, ki jih določi minister.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v srednjem izobraževanju (Uradni list RS, št. 5/94 in 78/94).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-16/97
Ljubljana, dne 20. marca 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti