Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1030. Odlok o komunalnih taksah v Občini Žalec, stran 1487.

Na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in 18/91), 3., 25., 105. in 241. člen zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 15. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95 in 16/96) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 13. marca 1997 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Žalec, taksni zavezanci, postopek odmere in plačila ter višina takse. Višina takse je določena v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
V Občini Žalec so predpisane komunalne takse za uporabo naslednjih taksnih predmetov:
– za igralna sredstva v javnih lokalih in na javnih površinah,
– za začasno ali trajno uporabo javnih in drugih površin za opravljanje gostinske, trgovske in druge dejavnosti, za prirejanje zabavnih prireditev, razstav, sejmov, za priložnostna parkirišča ter uporabo javnih površin za gradbišča in prekope,
– za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na dovoljenih mestih,
– za objave, sporočila in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicanjem in podobnimi sredstvi.
3. člen
V Občini Žalec se komunalne takse odmerjajo za:
– Območje I, ki obsega osrednji del mesta Žalec (glej prilogo odloka),
– Območje II, ki obsega preostalo območje Občine Žalec.
4. člen
Taksni zavezanci (v nadaljevanju: zavezanci) so pravne in fizične osebe, ki uporabljajo taksne predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse.
Zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet ali izvaja storitev.
5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma, z dnem pričetka uporabe taksnega predmeta.
Taksna obveznost preneha:
1. pri letno določenih taksah, s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občino Žalec o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe,
2. pri dnevno določenih taksah pa s potekom dneva, v katerem je zavezanec obvestil Občino Žalec o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti Občini Žalec nastanek taksne obveznosti, najkasneje v roku 15 dni od nastanka taksne obveznosti, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Če je za namestitev oziroma uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je potrebno taksno obveznost prijaviti pred izdajo dovoljenja.
7. člen
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse (podatke o taksnem predmetu, površina, namen uporabe, datum pričetka uporabe).
Zavezanec je dolžan Občini Žalec prijaviti tudi vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Komunalni inšpektor lahko v primeru neprijave taksnega predmeta odredi na stroške zavezanca, prisilno odstranitev taksnega predmeta oziroma prepoved uporabe javnih površin.
8. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 10 SIT. Vrednost se nadalje usklajuje enkrat letno, in sicer v mesecu januarju v skladu z letnim indeksom rasti cen na drobno za preteklo leto, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
9. člen
Komunalne takse odmerja, pobira, izterjuje ter evidentira plačevanje Davčni urad Celje, izpostava Žalec, skladno z določili tega odloka, zakona o davčnem postopku in zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) ter v skladu s pogodbo, ki jo skleneta Davčna uprava Republike Slovenije in Občina Žalec.
Komunalne takse so prihodek proračuna občine. Način uporabe se določi vsako leto z odlokom o občinskem proračunu.
10. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej.
Komunalne takse, za katere je po taksni tarifi določena letna tarifa, plačujejo zavezanci na podlagi odmerne odločbe enkrat letno in zapadejo v plačilo v 30 dneh.
11. člen
Pravica izterjati komunalno takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni inšpektor Občine Žalec.
V primeru, da se pri nadzoru izvajanja tega odloka ugotovi, da:
1. taksni zavezanec ni prijavil nastanka taksne obveznosti, skladno z določili 5., 6. in 14. člena tega odloka,
2. prijava ne vsebuje vseh resničnih dejstev in okoliščin pomembnih za določitev višine komunalne takse, oziroma
3. da zavezanec ni javil sprememb, ki bi vplivale na obračun komunalne takse, se zavezancu odredi odstranitev taksnega predmeta oziroma prepoved uporabe javne površine oziroma obveznost prijave taksnega predmeta in odmera takse po podatkih, ki jih je ugotovil komunalni inšpektor, razen, če je v taksni tarifi drugače določeno.
II. KAZENSKA DOLOČBA
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, z denarno kaznijo najmanj 55.000 SIT pa pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ni prijavil nastanka taksne obveznosti v določenem roku (6. in 14. člen),
2. prijava ne vsebuje vseh dejstev in okoliščin, pomembnih za določitev višine komunalne takse (7. člen),
3. ni prijavil vseh sprememb, ki bi vplivale na obračun komunalne takse (7. člen).
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Zavezanci za plačilo komunalne takse po tem odloku so, kolikor taksnih predmetov še nimajo prijavljenih, dolžni le-te prijaviti najkasneje v roku 2 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Žalec preneha veljati odlok o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/82, 10/84, 13/87, 11/88, 25/88, 12/89, 25/89, 43/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 20/91) in sklep o določitvi višine komunalnih taks (Uradni list RS, št. 4/96).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 417/009/96
Št. 46600/029/97
Žalec, dne 13. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS


            Tarifna številka 1

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih ali na javnih
površinah se plača komunalna taksa, letno:

                         Točk

za avtomatsko kegljišče od steze         1.500

za elektronski igralni avtomat          4.000

za biljard (navadni ali avtomatski)       3.000

za druga igralna sredstva            1.500
razen, če ni z zakonom drugače določeno.

Pojasnila:

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski
igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni
nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede
na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.

3. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem
lokalu igralno sredstvo ne glede na to ali je lastnik igralnega
sredstva ali ne.

4. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, hoteli, moteli,
kampi, bifeji in društveni prostori) in tudi tem prostorom
pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se
zadržujejo gostje.

5. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih, ki ne
služijo pridobitveni dejavnosti, se taksa ne plača.


            Tarifna številka 2

Za uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori ter za
opravljanje gostinsko-trgovske dejavnosti se plača komunalna
taksa po naslednjih kriterijih:

A) dnevno od m2 javne površine v uporabi se določi število točk:

                      Območje I  Območje II

1. glede na namen uporabe:

za gostinstvo, slaščičarstvo         3 točke  1,5 točke

za trgovino                 2 točki   1 točka

2. glede na opremljenost

nadstrešek                  1 točka   1 točka

ograja                    1 točka   1 točka

3. glede na čas uporabe

v turistični sezoni (1.6. do 30.9.)     1 točka   1 točka

B) dnevno od m2 javne površine v uporabi za namene gradbeništva
(prekopi in adaptacije stanovanjskih ter poslovnih prostorov) se
določi število točk:

                      Območje I  Območje II

v času turistične sezone           4 točke   2 točki

izven sezone                 2 točke   1 točka

C) dnevno od m2 javne površine v uporabi za ostale namene, ki
niso zajeti v točkah A) in B):

                      Območje I  Območje II

v času turistične sezone           4 točke   2 točki

izven turistične sezone           2 točki   1 točka

Pojasnila:

1. Z javno površino po tej tarifni številki je mišljena:

- celotna površina cest, pločnikov, uličnih površin, parkirišč,
trgov, tržnic in

- funkcionalna zemljišča ter druge površine v lasti občine ali v
družbeni lasti, če je občina imetnik pravice uporabe.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja javno površino iz 1.
točke.

3. Taksni zavezanec je dolžan prijaviti taksno obveznost pred
pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni
številki.

4. Za uporabo javnih površin je potrebno pridobiti ustrezno
upravno dovoljenje.

5. Kdor uporablja javni prostor brez prijave taksne obveznosti
oziroma v nasprotju z dejstvi in okoliščinami navedenimi v
prijavi, plača predpisano komunalno takso v dvojnem znesku.

6. Višina komunalne takse v točki A) se izračuna tako, da se
število točk po kriterijih 1., 2. in 3. sešteje in dobljeni
seštevek točk (za m2 javne površine v uporabi) pomnoži z
velikostjo javne površine v uporabi (v m2), s številom dni
uporabe in veljavno vrednostjo točke.


            Tarifna številka 3

Za uporabo javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje
razstav in drugih zabavnih prireditev za pridobitne namene, se
plača komunalna taksa:

                      Območje I  Območje II

za vsak m2 uporabljene javne
površine, dnevno               4 točke   2 točki

Pojasnila:

1. Z javno površino po tej tarifni številki je mišljena:

- celotna površina cest, pločnikov, uličnih površin, parkirišč,
trgov, tržnic ter

- funkcionalna zemljišča in druge površine v lasti občine ali v
družbeni lasti, če je občina imetnik pravice uporabe.

2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
zabavne prireditve.

3. Taksni zavezanec je dolžan prijaviti taksno obveznost pred
pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni
številki.

4. Za uporabo javnih površin je potrebno pridobiti ustrezno
upravno dovoljenje.


            Tarifna številka 4

Za uporabo prostora za začasne namene se plača komunalna taksa:

                      Območje I  Območje II

za kioske, za vsak m2 dnevno         20 točk   15 točk

za stojnice, za vsak m2 dnevno        15 točk   10 točk

za premične gostinske prikolice,
za vsak m2 dnevno              200 točk   150 točk

za cirkus in zabavni park, za
vsak m2 dnevno                4 točke   2 točki

za priložnostna parkirišča,
dnevno za parkirno mesto           50 točk   40 točk

Pojasnila:

1. S površino po tej tarifni številki je mišljena:

- celotna površina cest, pločnikov, uličnih površin, parkirišč,
trgov, tržnic ter

- funkcionalna zemljišča in druge površine, ne glede na njihovo
lastništvo.

2. Priložnostno parkirišče je mesto, kjer se organizira
priložnostno parkiranje, čuvanje vozil in se plačuje parkirnina.

3. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik površin oziroma
organizator priložnostnega parkiranja.

4. Taksni zavezanec je dolžan prijaviti taksno obveznost pred
pridobitvijo dovoljenja za uporabo površine po tej tarifni
številki.

5. Za uporabo prostora-površine oziroma za postavitev objekta je
potrebno pridobiti ustrezno upravno dovoljenje.

6. Taksa se plačuje tudi za stojnice, kioske in premične
gostinske prikolice, ki so postavljene ob in na smučiščih ter
drugih rekreacijskih centrih.


            Tarifna številka 5

Za reklamne napise, objave in oglase na stalnih in prenosnih
reklamnih objektih ter plakatih, ki so postavljeni, pritrjeni ali
drugače označeni na dovoljenih mestih, se plača komunalna taksa
glede na velikost:

1. za stalne reklamne objekte - letno, glede na velikost:

                      Točk       Točk

                   enostransko   dvostransko

do 0,5 m2                 1.500      3.000

od 0,5m2 do 2,5m2             4.000      8.000

od 2,5m2 do 12,5m2            10.000      20.000

2. za prenosne reklamne objekte (prenosni panoji in
transparenti), ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost, na
dan:

                      Točk       Točk

                   enostransko   dvostransko

do 0,5m2                    4        8

od 0,5m2 do 2,5m2               10        20

od 2,5m2 do 12,5m2 30 60

3. za plakate, za vsakega izobešenega 7 točk.

Pojasnila:

1. Zavezanci za plačilo komunalne takse po 1. in 2. točki te
tarifne številke (za stalne in prenosne reklamne objekte) so
lastniki, oziroma po veljavnem občinskem odloku o postavljanju in
upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju
Občine Žalec upravljalci reklamnih objektov.

2. Zavezanci za plačilo komunalne takse po 3. točki te tarifne
številke (za plakate) so, po veljavnem občinskem odloku o
postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in
reklam na območju Občine Žalec izvajalci plakatiranja.

3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm,
ki so po zakonu obvezni. V primeru, da je na poslovni stavbi več
označb firm, se taksa ne plača od ene označbe, nadaljnje označbe
pa se štejejo kot reklamni napisi v smislu te tarifne številke.

4. Zavezancem, ki sprejemajo goste na prenočevanje (sobodajalci),
se odmeri komunalna taksa po tej tarifni številki v višini 50%
predpisane komunalne takse.

5. Zavezanci za plačilo komunalne takse po tej tarifni številki
so dolžni prijaviti taksno obveznost pred pridobitvijo dovoljenja
za postavitev reklamnega objekta, skladno z veljavnim odlokom o
postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in
reklam na območju Občine Žalec.

6. Če se zavezanec ne ravna po določilih prejšnjega odstavka, mu
Davčni urad Celje, izpostava Žalec, odmeri komunalno takso v
dvojni višini.

            Tarifna številka 6

Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne
stavbe, se plača komunalna taksa, glede na velikost - letno:

do 0,2 m3            1.500 točk

od 0,2 m3 in več         4.000 točk

Pojasnila:

1. Taksni zavezanec je lastnik oziroma tisti, ki vitrino
uporablja.

2. Zavezanci za plačilo komunalne takse po tej tarifni številki,
morajo prijaviti taksno obveznost pred pridobitvijo ustreznega
upravnega dovoljenja za postavitev vitrine.

3. Če se zavezanec ne ravna po določilih prejšnjega odstavka, mu
Davčni urad Celje, izpostava Žalec, odmeri komunalno takso v
dvojni višini.


            Tarifna številka 7

Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih
stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in
podobnimi sredstvi, se odmeri komunalna taksa v višini 100 točk-
dnevno.

Pojasnila:

1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja
sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.

2. Zavezanec za plačilo komunalne takse po tej tarifni številki,
je dolžan prijaviti taksno obveznost Občini Žalec, pred pričetkom
izvajanja.

3. Če se zavezanec ne ravna po določilih prejšnjega odstavka, mu
Davčni urad Celje, izpostava Žalec, odmeri komunalno takso v
dvojni višini.

                             PRILOGA

       OBMOČJE I, KI OBSEGA OSREDNJI DEL MESTA
               ŽALEC


            OPIS MEJE OBMOČJA I

Meja poteka večinoma ob ulicah, potek je podan od skrajnega JZ
vogala proti vzhodu. Začetna točka meje je na južnem vogalu
funkcionalnega zemljišča gasilskega doma in poteka naprej po
severnem robu Savinjske ceste, jo pri objektu Banke Celje prečka
in poteka naprej po vzhodnem robu Prešernove ulice, se obrne
proti vzhodu po severnem robu Levstikove ulice in se usmeri proti
jugu po vzhodnem robu zemljišča stanovanjskega in gospodarskega
objekta do železniške proge Velenje-Celje, ki je tudi južna meja
območja.

Proti severu se meja obrne po vzhodnem robu funkcionalnih
zemljišč železniške postaje in Vrečarjeve ulice. Zopet se usmeri
proti vzhodu po severnem robu zemljišč območja Hmezad - tovarna
krmil ter se nato obrne proti severu po vzhodnem robu
funkcionalnih zemljišč stanovanjskih in proizvodnih objektov.
Proti vzhodu ponovno poteka po severnem robu zemljišč območja
Coca-cole, obkroži območje prodajnega centra Agrine in bencinske
črpalke, prečka Celjsko cesto ter se obrne proti severu po
Pokopališki cesti, nadaljuje potek proti zahodu po južnem robu
Stritarjeve, Hausenbichlerjeve in Cankarjeve ulice, se usmeri
proti jugu po vzhodnem robu Velenjske ceste in poteka ponovno
proti zahodu po meji funkcionalnih zemljišč objektov ob trgu,
dokler ne prečka Aškerčeve ulice in nadaljuje poti proti severu
po njenem zahodnem robu vse do južnega roba parkirišča in peš
poti ob stadionu, ki predstavlja del severne meje območja. Nato
se meja obrne proti jugu po vzhodnem robu Ulice Heroja Staneta,
prečka to ulico in se vrne na začetno točko tako, da obkroži
funkcionalna zemljišča objektov policijske postaje in gasilskega
doma.

Grafični prikaz poteka meje Območja I je v arhivu Občine Žalec.

AAA Zlata odličnost