Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1034. Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, stran 1492.

Na podlagi 34. člena zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96) in 69. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja razporeditev organiziranega izobraževalnega dela, proste dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic v gimnazijah, poklicnih, srednjih tehniških in strokovnih šolah, roke za opravljanje izpitov in izdajo predpisanih listin, razporeditev izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev, ter razporeditev njihovega dopusta.
II. ŠOLSKO LETO
2. člen
Šolsko leto se prične 1. septembra in konča 31. avgusta naslednjega koledarskega leta.
Če je 1. september petek, se organizirano izobraževalno delo (v nadaljnjem besedilu: pouk) začne prvi naslednji ponedeljek.
Če je dan, ki je določen za konec pouka ponedeljek, se pouk konča predhodni petek.
3. člen
Za vajence in dijake (v nadaljnjem besedilu: dijaki) traja pouk od 1. septembra do 20. junija, če ni z zakonom določeno drugače, razen za dijake zaključnih letnikov, za katere se pouk konča 5. junija.
Med 5. in 10. junijem se dijak zaključnega letnika individualno pripravlja na zaključni izpit ali maturo.
Šola lahko v času od 31. maja do 5. junija organizira pouk tako, da je možna organizirana priprava na zaključni izpit ali na maturo.
4. člen
Pouk v šolskem letu je organiziran v treh ocenjevalnih obdobjih.
Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 14. decembra, drugo ocenjevalno obdobje od 15. decembra do 14. marca, tretje ocenjevalno obdobje pa od 15. marca do konca pouka.
Če je v izobraževalnem programu določeno, da poteka praktični pouk strnjeno, lahko šola v soglasju z ministrom določi ocenjevalna obdobja drugače.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko šola s soglasjem ministra organizira pouk drugače.
III. POUK
5. člen
Pouk traja v poklicnih, srednjih strokovnih in tehniških šolah največ 42 tednov, v gimnazijah pa največ 38 tednov. Pouk traja 5 dni v tednu, razen če minister v skladu s 16. členom tega pravilnika določi drugače.
6. člen
Tedenski razpored pouka se določi z urnikom.
Enkrat v tednu imajo dijaki lahko največ 8 ur teoretičnega ali praktičnega izobraževanja v strnjeni obliki.
Praktično izobraževanje vajenca pri delodajalcu oziroma praktično in teoretično izobraževanje skupaj lahko traja dnevno največ 8 ur, tedensko pa največ 38 ur. Če traja splošno in teoretično izobraževanje dnevno 5 ur, isti dan ne sme biti praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.
7. člen
Med urami pouka imajo dijaki najmanj 5 minut odmora, enkrat dnevno pa najmanj 30 minut odmora.
Če praktično izobraževanje traja strnjeno 4 ali več ur dnevno, ima vajenec pravico do najmanj 30 minut odmora.
IV. POUKA PROSTI DNEVI
8. člen
Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
– šolske počitnice,
– en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,
– sobote, razen, če ni z letnim delovnim načrtom šole ali navodili o razporeditvi pouka, ki jih izda minister, določeno drugače in nedelje.
9. člen
Z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, ki so pouka prosti dnevi, so:
– 1. in 2. januar, novo leto,
– 8. februar, Prešernov dan (slovenski kulturni praznik),
– velikonočni ponedeljek,
– 27. april, dan upora proti okupatorju,
– 1. in 2. maj, praznik dela,
– 25. junij, dan državnosti,
– 15. avgust, Marijino vnebovzetje,
– 31. oktober, dan reformacije,
– 1. november, dan spomina na mrtve,
– 25. december, Božič,
– 26. december, dan samostojnosti.
Zadnji dan pouka pred državnim praznikom lahko šola namesto dela pouka organizira proslavo.
10. člen
Dijaki srednjih šol v Republiki Sloveniji imajo: jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.
Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktober, 1. november). Ti prazniki se vključijo v počitnice.
Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.
Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih.
Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.
Dijaki šol z območja mestnih občin Ljubljana, Maribor in Ptuj ter občin Domžale, Idrija, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Ruše in Pesnica imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se prične z liho letnico; kadar se šolsko leto prične s sodo letnico, pa v drugem obdobju.
Dijaki šol z območij drugih občin imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico; če se šolsko leto prične z liho letnico, pa v drugem obdobju.
Prvomajske počitnice trajajo od 27. aprila do izteka prvomajskih praznikov.
Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta tekočega šolskega leta.
11. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko šola v sodelovanju z delodajalcem določi vajencu drugačno časovno razporeditev počitnic.
Razporeditev počitnic v času praktičnega izobraževanja se določi z učno pogodbo.
Vajencu mora šola oziroma delodajalec zagotoviti najmanj 14 prostih dni v času poletnih počitnic.
V. RAZPOREDITEV IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE IN RAZPORED NJIHOVEGA DOPUSTA
12. člen
Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino pa med poletnimi počitnicami. V tem obdobju se lahko vključujejo tudi v programe strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, v skladu z letnim delovnim načrtom šole.
13. člen
Šola mora za vsakega strokovnega delavca med jesenskimi ali zimskimi počitnicami načrtovati najmanj dva dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj tri dni strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja.
VI. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV
14. člen
Če ni s predpisi določeno drugače, se izpiti opravljajo v treh rednih rokih:
– spomladanskem   med 13. junijem in 10. julijem
– jesenskem     med 20. in 31. avgustom,
           popravne izpite zaključnega
           izpita pa tudi med 20. in 30.
           septembrom
– zimskem      v času zimskih počitnic oziroma
           en teden po končanih zimskih
           počitnicah.
Iz utemeljenih razlogov lahko ravnatelj določi tudi izredne roke za opravljanje izpitov, razen za zaključni izpit. Roki za maturo so določeni s predpisi, ki urejajo maturo.
VII. RAZDELITEV OBVESTIL IN SPRIČEVAL
15. člen
Pisna obvestila o učnem uspehu ob koncu posameznih ocenjevalnih obdobij se dijakom razdelijo najkasneje tri dni po koncu ocenjevalnega obdobja.
Spričevala o končanem letniku se dijakom razdelijo najkasneje tri dni po končanem pouku.
Spričevala o zaključnem izpitu se dijakom razdelijo v skladu s sprejetim koledarjem za zaključne izpite na šoli.
Z uspehom pri maturi se kandidati seznanijo v roku, ki je za vsako leto posebej določen z maturitetnim koledarjem. Maturitetna spričevala se slovesno razdelijo med 1. in 15. septembrom. Šola izda maturitetno spričevalo na zahtevo maturanta tudi prej.
VIII. IZVAJANJE PRAVILNIKA
16. člen
Minister, pristojen za šolstvo, najkasneje do 31. maja v tekočem šolskem letu izda podrobnejša navodila o razporeditvi pouka in počitnic za naslednje šolsko leto.
17. člen
Šola lahko v soglasju s pristojno šolsko upravo odstopi od posameznih določb tega pravilnika, razen določb o začetku pouka, kadar je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov.
18. člen
Če šola zaradi izrednih okoliščin ali drugih razlogov v času, ki je določen za pouk, ne more izvesti predpisanega programa, ga mora izvesti na način in v roku, ki ga določi pristojna šolska uprava.
19. člen
Ta pravilnik se uporablja tudi za dijaške domove, zavode za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javnoveljavne programe v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter program gimnazije.
Ta pravilnik se uporablja tudi za zasebne šole s koncesijo in druge zasebne šole, ki nimajo koncesije, če s pogodbo o koncesiji oziroma akti šole, ni drugače določeno.
Šolski koledar, ki ureja izobraževanje odraslih, določijo v skladu z zakonom organizacije za izobraževanje odraslih.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Do ustanovitve šolskih uprav opravlja naloge iz 17. člena tega pravilnika ministrstvo, pristojno za šolstvo.
21. člen
Določbe tega pravilnika, ki veljajo za vajence na praktičnem izobraževanju pri delodajalcu, se uporabljajo tudi za dijake, ki se v skladu z izobraževalnim programom praktično izobražujejo pri delodajalcu.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o šolskem koledarju za srednje šole (Uradni list RS, št. 22/90, 24/91-I, 21/93, 36/93, 81/94).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 1997 dalje.
Št. 152-1/97
Ljubljana, dne 20. marca 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti