Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

966. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki, stran 1422.

Na podlagi 9. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in šestega odstavka 28. točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95 in 70/95), generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki
1
V navodilu za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95, 70/95 in 5/97) se v četrti alinei 9. točke beseda “prazno” nadomesti z besedama “zakonska prioriteta”.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Zakonska prioriteta
je številka vrstnega reda plačila obveznosti iz 36. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.”
Tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavki postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavki.
2
Besedilo prvega odstavka 11. točke se spremeni tako, da glasi:
“Na magnetnem mediju, ki ga agencija pripravi za pravne osebe, so podatki oblikovani takole:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.     Pozicija     Dolžina     Tip     Opis polja
št. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.      1–5       5        N      Številka organizacijske enote
                              agencije nalogodajalca
2.      6–8       3        N      Osnovni račun nalogodajalca
3.      9–11       3        N      Namen/občina
4.      12–18      7        N      Individualna partija računa
                              nalogodajalca
5.      19–20      2        N      Vir informacije
                              (1x = obremenitev)
                              (2x = odobritev)
6.      21–28      8        Date     Datum obdelave v agenciji (DD.MM.LL)
7.      29        1        Char     Vir informacije
                              (S = storno nalog)
                              (T = telefonski nalog)
8.      30        1        Char     Prazno
9.      31–65      35        Char     Ime prejemnika magnetnega medija
10.     66        1        N      Način izvršitve plačilnega naloga
11.     67–72      6        Date     Datum plačila v banki/pošti (DDMMLL)
12.     73–77      5        N      Številka organizacijske enote 
                              agencije prejemnika magnetnega medija
13.     78–80      3        N      Osnovni račun prejemnika magnetnega 
                              medija
14.     81–83      3        N      Namen/občina
15.     84–90      7        N      Individualna partija računa 
                              prejemnika magnetnega medija
16.     91–105      15        N      Znesek
17.     106–107     2        N      Oznaka za zvezo
18.     108–109     2        N      Šifra izdatkov
19.     110–111     2        N      Šifra prejemkov
20.     112–135     24        Char     Sklicevanje na številko obremenitve
21.     136–159     24        Char     Sklicevanje na številko odobritve
22.     160–195     36        Char     Namen nakazila
23.     196–205     10        Char     Kraj nalogodajalca
24.     206–240     35        Char     Ime nalogodajalca
25.     241–262     22        N      Številka za reklamacijo
26.     263–280     18        N      Številka računa
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da glasi:
“Način izvršitve plačilnega naloga
je številčni podatek, ki pomeni:
1 – plačilo, izvršeno brez dostave originalnega plačilnega naloga,
5 – plačilo, izvršeno z zbirnimi avizami po pošti.
Doda se nov osmi odstavek, ki glasi:
“Številka računa
je podatek o številki računa, v dobro katerega je bil izdan plačilni nalog, ki je bil izvršen v dobro računa naslednika.
3
V 13. točki se za zaporedno številko 4 doda besedilo pod zaporedno številko 5, ki glasi:
“5. Kontrola podatka o zakonski prioriteti se opravi na podlagi številk vrstnega reda plačila obveznosti, določenega v zakonu iz 9. točke tega navodila”.
4
Besedilo 14. točke se spremeni tako, da glasi:
“O začetku vpisovanja podatka o zakonski prioriteti iz 9. točke, bo agencija na primeren način obvestila imetnike računov pri agenciji”.
5
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1997 naprej.
Št. 660-4/97
Ljubljana, dne 14. marca 1997.
Romana Logar l. r.
Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet

AAA Zlata odličnost