Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

996. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, stran 1445.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 21. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter v skladu s 16. členom statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 13. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kobarid (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid (v nadaljevanju: zavod) in s tem prevzema ustanoviteljske pravice bivše Občine Tolmin.
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid.
Skrajšano ime: OŠ Simona Gregorčiča Kobarid.
Sedež zavoda: Gregorčičeva ulica 18a, Kobarid.
V sestavo OŠ Simon Gregorčič Kobarid sodijo:
– matična šola Kobarid,
– podružnica Breginj,
– podružnica Drežnica,
– podružnica Smast,
– podružnica Livek,
– organizacijska enota otroškega vrtca Kobarid,
– zunanji oddelek Smast,
– zunanji oddelek Drežnica,
– zunanji oddelek Breginj.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti v poslovanju in pravnem prometu s premoženjem, s katerim razpolaga, v skladu z določili zakona in tega odloka.
Enota vrtec v pravnem prometu nima pooblastil.
4. člen
Zavod je pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici na reg. vložku št. SRG 1030/93.
Nominirani kapital zavoda na dan 31. 12. 1996 znaša 351,755.703,56 SIT.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 33 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, pod njim je vpisan sedež zavoda: Kobarid in pod njim v sredini p.o. Na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna šola Simona Gregorčiča.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, pod njim je vpisan sedež zavoda: Kobarid in pod njim v sredini p.o. Na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna šola Simona Gregorčiča.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, hrambo ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja ravnatelja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj s sklepom določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območja zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih potreb
9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja:
Kobarid, Svino, Sužid, Idrsko, Mlinsko, Livek, Livške Ravne, Avsa, Jevšček, Drežnica, Drežniške Ravne, Magozd, Koseč, Jezerca, Ladra, Smast, Libušnje, Vrsno, Krn, Trnovo ob Soči, Staro selo, Kred, Robič, Potoki, Borjana, Podbela, Homec, Stanovišče, Breginj, Logje, Robidišče in Sedlo.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Zavod opravlja dejavnost na področju:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– M/80.422 drugo izobraževanje,
– H/55.51 storitve menz,
– I/60.23 prevozi šolskih otrok,
– K/70.20 oddajanje prostorov v najem,
– G/52.74 vzdrževanje objektov in opreme.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
12. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 2. leta do vstopa v osnovno šolo.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogoje za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj zavoda,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev zavoda, in sicer:
– iz pedagoških delavcev matične enote dva člana,
– iz pedagoških delavcev vseh podružnic enega člana,
– iz vrtca enega člana,
– iz administrativno tehničnega osebja enega člana.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev, in sicer svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.
Člani sveta izvolijo na konstitutivni seji izmed sebe predsednika in namestnika predsednika.
Svet je sklepčen, ko je na seji prisotna večina članov. Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka v vrtcu,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akti zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev v skladu s kolektivno pogodbo,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo v skladu s tem odlokom najmanj trije delavci enote, za katero se voli predstavnika zavoda, reprezentativni sindikat ter učiteljski in vzgojiteljski zbor.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta.
Predlogu kandidatov za člane sveta morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
19. člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz matične enote, podružnic, vrtca in administrativno tehničnega osebja po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične enote in vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov iz matične šole ali vrtca, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov iz iste enote dobila enako največje število glasov, se s temi kandidati opravi drugi krog volitev. Če je tudi v drugem krogu dobilo dvoje ali več kandidatov enako najvišje število glasov, se z žrebom določi kandidata, ki je izvoljen.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj tretjine delavcev enote, iz katere je bil predstavnik izvoljen.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh delavcev zavoda.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.
22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se do sprejetja zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje vodjo enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in mnenje občine.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasujeta tajno.
Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali občina ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh pristojni minister.
a) Pomočnik ravnatelja
26. člen
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora.
b) Vodja podružnice
27. člen
Podružnica ima vodjo.
Za vodjo podružnice je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj 5 let naziv mentor.
Vodjo podružnice imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnice.
Vodja podružnice opravlja poleg dela učitelja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnice,
– predlaga ravnatelju program dela podružnice,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice s starši in okoljem,
– obvešča starše o delu podružnice,
– vodi kroniko podružnice,
– sestavi letni delovni načrt podružnice,
– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
c) Vodja vrtca
28. člen
Enota vrtec ima vodjo.
Za vodjo vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja oziroma vzgojitelja in ima najmanj 5 let naziv mentor.
Vodjo vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev vrtca.
Vodja vrtca opravlja poleg dela vzgojitelja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši,
– obvešča starše o delu vrtca,
– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev in vzgojiteljev.
30. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje k letnemu delovnemu načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje k predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Vrtec oblikuje svoj svet staršev.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
35. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in oceni razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
37. člen
Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Učitelji in vzgojitelji, ki niso diplomirali na slovenskih izobraževalnih ustanovah, morajo ob kandidaturi predložiti potrdilo ustreznega organa o znanju slovenskega knjižnega jezika.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce (v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe) določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest.
38. člen
Delovna razmerja in udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, uredi zavod v svojem splošnem aktu v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo, na območju katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
Za vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakonom in statutom Občine Kobarid in prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
41. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 38. in 39. členom tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
43. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan. Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva imenovanja.
44. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid št. 026-9/92, ki ga je na seji dne 7. 7. 1992 sprejela Skupščina občine Tolmin.
45. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-1/97
Kobarid, dne 13. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost