Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1028. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Tržič v letu 1997, stran 1485.

Na podlagi 148. člena ustave RS in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter analogno izdaji uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Uradni list RS, št. 77/96) izdaja župan Občine Tržič
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Tržič v letu 1997
1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 1997 se javna poraba v Občini Tržič začasno financira skladno s tem sklepom.
Začasno financiranje se izvaja po finančnem načrtu, ki je sestavni del tega sklepa in temelji na odloku o proračunu Občine Tržič za leto 1995 (Uradni list RS, št. 67/95), povečanem za rast drobnoprodajnih cen v letu 1996 (8,8%), uredbi o taksi za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 64/95), zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in sklepih občinskega sveta (financiranje političnih strank, javnih del).
2. člen
Skladno z drugim odstavkom 1. člena tega sklepa je višina prihodkov in odhodkov za leto 1997 ter njihova razdelitev naslednja:
---------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov       Račun financiranja
           in odhodkov
---------------------------------------------------------------
prihodki       861,926.174               0
odhodki       861,926.174               0
Razlika            0               0
---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
                                    v SIT
-----------------------------------------------------------------------------
B)   PRIHODKI                          861,926.174
B)   ODHODKI                          861,926.174
1.   SREDSTVA ZA DELO OBČ. ORGANOV               117,092.390
1.1.  Sred. za občinsko upravo                  106,241.766
1.2.  Delovanje občinskega sveta                  7,532.224
1.3.  Mednarodno sodelovanje                    1,577.600
1.4.  Prazniki, reprezentanca, protokol              1,740.800
2.   OBVEZ. PROR. PO ZAK. O POLIT. ZDRUŽ.             3,631.341
2.1.  Politične stranke                      3,631.341
3.   SREDSTVA ZA DRUGE JAVNE POTREBE               73,232.048
3.1.  Intervencije v kmetijstvu                  4,932.215
3.2.  Pospeš. turizma in promocija občine             3,264.000
3.3.  Urejanje podeželja in razvoj demog. ogr. območij      17,116.683
3.4.  Sredstva za pospeš. razvoja gospodarstva           3,636.771
3.5.  Sofinancir. programov naravne in kult. dedišč.       15,137.324
3.6.  Javna dela (stimulacija za javna dela)            6,995.000
3.7.  Druge javne potrebe                     3,568.640
3.8.  Financ. krajevnih skupnosti                 18,581.415
4.   SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI              315,228.806
4.1.  Sredstva za otroško varstvo                148,271.675
4.2.  Sred. za osnovno izobr. in raziskov.            63,472.935
4.3.  Sredstva za kulturo                     49,320.322
4.4.  Sredstva za telesno kulturo                 19,726.420
4.5.  Sredstva za socialno skrbstvo                23,486.081
4.6.  Sredstva za zdravstveno varstvo               7,404.493
4.7.  Sredstva za informacije (Radio Tržič)            3,002.880
4.8.  Sklad štipendij                        544.000
5   SRESTVA ZA NEPROIZV. INVESTICIJE              24,480.000
5.1.  Sredstva za neproizv. investicije              24,480.000
6.   SREDSTVA ZA GOSPODAR.
    INFRASTRUKTURO                       306,472.476
6.1.  Sredstva za stanovanj. gospod.               62,019.185
6.2.  Sred. za komunal. in cestno dejav.             158,393.422
6.3.  Individualna komunalna raba (RR)              67,999.061
6.4.  Sredstva za zemljiško dejavnost               3,271.764
6.5.  Vzdrževanje gozdnih cest                   3,202.574
6.6.  Sredstva za poslovne prostore                7,954.471
6.7.  Spremembe občinskega prostorskega plana           2,132.000
6.8.  Nadomestilo RUJP                       1,500.000
7.   SRED. ZA OBR. IN ZASČ. TER POŽAR. VAR.           12,668.357
7.1.  Sredstva za civilno zaščito                 2,176.000
7.2.  Sredstva za varstvo pred požari               10,492.357
8.   NERAZPOREJENI PRIHODKI                    9,120.756
8.1.  Sredstva rezerv                       4,309.631
8.2.  Tekoča proračunska rezerva                  4,811.125
-----------------------------------------------------------------------------
3. člen
Za zneske prejetih sredstev donacij in namenskih republiških sredstev se poveča skupni obseg prihodkov in odhodkov, opredeljen v 2. členu tega sklepa.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma uporabljajo sredstva iz 2. člena tega sklepa v višini povprečnih mesečnih dvanajstin.
Iz naslova investicijske porabe se lahko financira le tiste investicije, ki pomenijo nadaljevanje investicij iz let 1995 in/ali 1996.
5. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Tržič za leto 1997 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 401-02/97-06
Tržič, dne 14. marca 1997.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost