Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1025. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica, stran 1484.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica (Uradni list RS, št. 14/97) in izida glasovanja na referendumu dne 16. marca 1997 je Svet krajevne skupnosti Zgornja Ložnica na seji dne 20. marca 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
a) izgradnje večnamenskega objekta pri šoli na Zgornji Ložnici,
b) obnove in vzdrževanja lokalnih cest,
c) razširitve vozišča in izgradnjo hodnika ob lokalni cest v Zgornji Ložnici,
d) ureditve javne razsvetljave in
e) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah december 1996 ocenjen na 110,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:
a) namenja                    20,000.000 SIT,
b) namenja                    18,000.000 SIT,
c) namenja                    2,000.000 SIT,
d) namenja                    3,000.000 SIT,
e) namenja                    4,500.000 SIT.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih sredstev od pričakovanih.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica št. 51810-645-50678. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica enkrat letno.
4. člen
Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 4. 1997 do 31. 3. 2002.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic po stopnji 2% od plač oziroma od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek, po stopnji 2%;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz kmetijske dejavnosti po stopnji 6% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Zgornja Ložnica dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1997 dalje.
Zgornja Ložnica, dne 20. marca 1997.
Predsednik
Sveta KS Zgornja Ložnica
Janez Kapun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti