Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1008. Pravilnik o oddaji profitnih stanovanj v lasti Občine Litija v najem, stran 1455.

Na podlagi določil stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-1, 21/94 in 23/96) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija (v nadaljevanju: občinski svet) na 28. seji dne 6.3.1997 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji profitnih stanovanj v lasti Občine Litija v najem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S pravilnikom o oddaji profitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik) so določeni splošni pogoji, postopek oddaje stanovanj in prenehanje najemnega razmerja.
2. člen
Občinska profitna stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Litija, ki so kategorizirana kot profitna stanovanja, ter se oddajajo v najem fizičnim osebam.
II. SPLOŠNA POGOJA
3. člen
Splošni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik je, da ponujena najemnina za profitno stanovanje ne presega 1/3 skupnih razpoložljivih dohodkov prosilca in njegovih ožjih družinskih članov, ki bodo uporabniki stanovanja.
4. člen
Za ožje družinske člane se štejejo zakonec ponudnika ali oseba s katero živi ponudnik v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 2 leti pred objavo razpisa), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati.
III. POSTOPEK ODDAJE PROFITNIH STANOVANJ
5. člen
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Litija pripravi razpis za oddajo profitnih stanovanj v najem v primeru pridobitve ali sprostitve profitnega stanovanja. Razpis se objavi v javnem glasilu in na oglasni deski Občine Litija.
6. člen
Razpis za oddajo profitnih stanovanj v najem mora vsebovati:
– lokacijo, število in vrsto stanovanj, lego in standard opremljenosti stanovanj ter izklicno mesečno najemnino za stanovanja;
– upravičence do najema stanovanj in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– dokumentacijo, potrdila, dokazila in podatke, ki jih morajo upravičenci predložiti ponudbi;
– višino varščine za resnost ponudbe, ter način zavarovanja;
– rok do katerega je treba predložiti ponudbo in naslov na katerega se pošlje ponudba;
– način in rok objave odločitve o oddaji profitnega stanovanja.
Ponudbi za najem stanovanja je ponudnik dolžan predložiti vso z razpisom zahtevano dokumentacijo oziroma dokazila, potrdila ipd…
Po preteku osemdnevnega roka, ko je bil ponudnik pozvan na priložitev manjkajoče dokumentacije, se ponudba ponudnika zavrže kot nepopolna, če ponudnik ne predloži manjkajočih dokazil.
7. člen
V razpisu za oddajo profitnega stanovanja v najem se določi izhodiščna profitna najemnina, ki je najmanj za 50% večja kot neprofitna najemnina za isto stanovanje.
Ponudnik ne more ponuditi nižje najemnine od izhodiščne profitne najemnine. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo približno enakovredne ponudbe višine najemnine (razlika do 1.000 SIT) ima prednost:
a) ponudnik, ki je najemnik občinskega stanovanja (zaradi sprostitve stanovanja);
b) ponudnik s stalnim prebivališčem v Občini Litija.
Ponujena mesečna najemnina se povečuje z rastjo vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, ki jo določa pristojno ministrstvo RS.
8. člen
Župan imenuje petčlansko komisijo, katera ima zlasti naslednje naloge:
– prevzame, odpre in pregleda prispele ponudbe na razpis za oddajo profitnega stanovanja;
– ugotovi eventualne pomanjkljivosti ponudb in predlaga ponudnikom dopolnitev ponudb;
– na podlagi pregleda ponudb ugotovi vrstni red najugodnejših ponudb;
– sprejme odločitev o vrstnem redu najugodnejših ponudb in predlaga sklep o oddaji posameznega stanovanja v najem.
V primeru, da za razpisano profitno stanovanje prispe samo ena ponudba in da ponudnik izpolnjuje pogoje po tem pravilniku, komisija predlaga izdajo sklepa o oddaji profitnega stanovanja edinemu ponudniku.
9. člen
Sklep o oddaji profitnega stanovanja v najem na podlagi odločitve komisije izda tajnik občine.
10. člen
Na sklep o oddaji profitnega stanovanja v najem je možno vložiti pritožbo županu Občine Litija v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Odločitev – sklep župana o pritožbi je dokončen.
11. člen
Na podlagi dokončnega sklepa o oddaji profitnega stanovanja v najem, sklene župan z izbranim ponudnikom (v nadaljevanju: najemnik) najemno pogodbo za določen ali nedoločen čas, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
12. člen
Najemna pogodba začne veljati, ko se obveznosti najemnika overijo pred notarjem tako, da najemna pogodba dobi moč izvršilnega naslova glede najemnikovih obveznosti in je neposredno izvršljiva.
IV. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
13. člen
Najemno razmerje sklenjeno z najemnikom za določen ali nedoločen čas lahko preneha vsak čas sporazumno na podlagi pisnega dogovora z odpovednim rokom 60 dni.
14. člen
Najemno razmerje sklenjeno z najemnikom za določen ali nedoločen čas preneha:
a) z dnem poteka najemnega razmerja (v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za določen čas);
b) z dnem, ko bo ugotovljeno, da najemnik dva meseca zapored ni plačal najemnine in stroškov, ki jih je dolžan plačevati poleg najemnine (obratovalni stroški);
c) z dnem, ko bo ugotovljeno, da dolg najemnika zaradi neplačane najemnine znaša toliko, kot znaša višina najemnine po najemni pogodbi za dva meseca.
V primerih iz alinei a), b), c) prejšnjega odstavka mora najemnik v roku 15 dni stanovanje izprazniti in ga praznega predmetov in oseb izročiti Občini Litija.
Najemno razmerje sklenjeno za določen čas lahko preneha tudi iz razlogov in pod pogoji določenimi v 53. členu stanovanjskega zakona.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
16. člen
Obvezne priloge upravičenca k podpisani pisni ponudbi:
a) podpisano ponudbo za ponujeno višino mesečne najemnine z izjavo, da soglaša, da se ponujena mesečna najemnina povišuje z rastjo vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, ki jo določa pristojno ministrstvo RS;
b) podpisano izjavo za čas najema (določen čas z natančnim rokom, nedoločen čas);
c) izjavo – dokument o plačilni sposobnosti za poravnavo ponujene najemnine in ostalih obveznosti in izjavo, kako bo zavaroval plačevanje najemnine;
d) potrdilo o državljanstvu;
e) potrdilo o stalnem prebivališču in o številu članov družine;
f) potrdilo o skupnih dohodkih družine za obdobje določenem z razpisom;
g) izjavo, da stanovanje ali del stanovanja ne bo oddajal v podnajem in izjavo, da stanovanja ali del stanovanja ne bo uporabljal za poslovno dejavnost;
h) finančne dokumente za zavarovanje resnosti ponudbe (čeki ali drugo) z izjavo o dovolitvi vnovčitve.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.
Litija, dne 6. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost