Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

980. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črenšovci, stran 1436.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve krajanov Krajevne skupnosti Črenšovci dne 9. 3. 1997 je Svet krajevne skupnosti Črenšovci na seji dne 14. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črenšovci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Črenšovci se po odločitvi krajanov na referendumu dne 9. 3. 1997 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1997 do 31. 3. 2002.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
a) Skupni program KS Črenšovci:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS;
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave;
– preplastitev krajevnih cest;
– ureditev meteorne kanalizacije in jaškov.
b) Vaški program:
Črenšovci: vzdrževanje poljskih in gozdnih poti, vzdrževanje vaškega vodovoda in ulične razsvetljave, ureditev pločnika v ulici Juša Kramarja, asfaltiranje makadamskih ulic.
Trnje: vzdrževanje vaško-gasilskega doma, odkup zemljišča pri vodovodnem zajetju, vzdrževanje poljskih in gozdnih poti, vzdrževanje vaškega vodovoda in ulične razsvetljave.
Žižki: vzdrževanje poljskih in gozdnih poti, vzdrževanje vodovoda, ulične razsvetljave in pokopališča.
3. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Črenšovci, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov;
– 7% od katastrskega dohodka in gozdnih zemljišč;
– 2% od pokojnin, razen tistih, katerih je pokojnina za polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene v tujini.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85) (socialnovarstvene pomoči, otroški dodatki, invalidnine, štipendije, regresi za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine).
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Za zaposlene v tujini samoprispevek obračunava KS Črenšovci. Zavezancem katastrskega dohodka obračunava samoprispevek DURS – izpostava Lendava.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Črenšovci št. 51920-842-015-82084 bo upravljal Svet krajevne skupnosti Črenšovci, ki je odgovoren za namensko uporabo sredstev.
7. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor KS Črenšovci.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstev najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1997.
Črenšovci, dne 14. marca 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Črenšovci
Janez Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost