Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

994. Pravilnik o zbiranju in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Juršinci, stran 1442.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Juršinci (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) in 2. člena odloka o gospodarjenju s komunalnimi odpadki na območju Občine Juršinci (Uradni list RS, št. 59/96), je Občinski svet občine Juršinci dne 28. 2. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o zbiranju in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Juršinci
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način ločevanja, zbiranja, transporta in odlaganja komunalnih odpadkov, določijo se vrste odpadkov in posod za ločeno zbiranje na izvoru, naloži se obvezno ravnanje povzročiteljev in izvajalca, določi se obratovalni čas odlagališča komunalnih odpadkov v Brstju (v nadaljnjem besedilu: odlagališče Brstje) za individualni odvoz odpadkov.
2. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo na celotnem območju Občine Juršinci.
II. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
3. člen
Vrste komunalnih odpadkov, ki se ločeno zbirajo na izvoru svojega nastanka po sistemu suho-mokro:
1. Biološki odpadki
Biološki odpadki, ki se odlagajo v posodo za biološke odpadke:
– suhi organski odpadki (ostanki hrane),
– jajčne lupine,
– ostanki mlečnih izdelkov,
– volneni in bombažni ostanki,
– lasje, perje,
– higienski papir (serviete, papirnati robčki),
– odmrle rastline, stara zemlja za rože,
– pokošena trava, plevel, listje in drugi vrtni odpadki,
– razrezane grmovnice, žive meje, drevesni ostanki, žagovina.
Našteti odpadki se lahko zbirajo v biološko razgradljivi embalaži ter se predelajo v kompostarni na odlagališču Brstje.
Biološki odpadki, ki jih ni dovoljeno odlagati v posodo za biološke odpadke:
– pepel,
– vse vrste tekočin, olj in masti,
– sanitarni izdelki,
– kosti,
– plenice,
– vsebina sesalnikov,
– drugi sestavljeni biološki odpadki.
2. Sekundarne surovine
2.1. Odpadni papir, ki se odlaga v posodo za odpadni papir:
– časopis, revije, prospekti,
– zvezki, knjige, brošure,
– pisarniški in računalniški papir,
– embalažni papir in škatle,
– drugi izdelki iz papirja in kartona.
Odpadni papir, ki ga ni dovoljeno odlagati v posodo za odpadni papir:
– zelo umazan ali z drugimi materiali kombiniran papir (folije, kovine, povoščen papir),
– staniol papir in celofan,
– papirnati jedilni pribor (krožniki, tase).
2.2. Odpadno steklo, ki se odlaga v posode za odpadno steklo:
– vse vrste steklenic, kozarci za vlaganje in druge steklene posode s katerih morajo biti odstranjeni vsi nestekleni deli, steklo pa ne sme biti umazano,
2.3. Odpadna kovinska embalaža
– pločevinke za alkoholne in brezalkoholne pijače,
– konzerve iz prehrambene industrije,
– kovinski pokrovi od steklenic in kozarcev za vlaganje ter druga kovinska embalaža iz prehrambene industrije, ki so ji odstranjeni vsi nekovinski deli.
3. Ostali odpadki
So trdni odpadki, ki ne sodijo med posebne, oziroma nevarne odpadke in jih ni mogoče odlagati v posode za biološke odpadke (odpadki iz 1. točke tega člena) ali uporabiti kot sekundarne surovine (odpadki iz 2. točke tega člena, ki jih je prepovedano odlagati v posode za odpadni papir),
– PVC – vrečke in sestavljeni materiali (tetrapaki..),
– ohlajen pepel,
– odpadna plastika in druga odpadna embalaža, razen polietilenske plastike (v nadaljnjem besedilu: PET-plastika), ki se odlaga v posebne namenske posode za PET-plastiko,
– odpadki iz javnih površin, zbrani v koših.
Ostanek odpadkov po ločenem zbiranju se odlaga na odlagališču Brstje.
4. Kosovni odpadki
So odpadki, ki jih ni dovoljeno odlagati v tipske posode za odpadke (pohištvo, bela tehnika, TV in akustični aparati, kolesa, umetni podi...) Zanje organizira izvajalec odvoz v skladu s prvim odstavkom 20. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Juršinci (v nadaljnjem besedilu: odlok).
4. člen
Posode za odlaganje odpadkov se glede na uporabo razlikujejo po tipu, barvi in velikosti in morajo biti skladne s tehnologijo izvajalca zbiranja, transporta in odlaganja odpadkov.
Vsaka posoda mora biti obvezno opremljena z ustrezno nalepko, katere vsebina določa vrste odpadkov, ki se smejo, oziroma jih je prepovedano vanjo odlagati.
5. člen
Vrste posode za odpadke:
za biološke odpadke:
– 240 l, rjava PVC-posoda
za odpadni papir:
– 240 l, kovinska posoda,
– 700 l in 1100 l namenska posoda z odprtino in rdečim pokrovom za odpadno steklo,
– 240 l kovinska posoda,
– 800–2000 l PVC-iglu – namenska posoda, zelene barve za odpadne steklenice za odpadno kovinsko embalažo:
– namenske 240 l, 500 l, 700 l ali 1100 l posode
za PET -plastiko,
– namenska mrežasta posoda v vrečo za zbiranje PET- embalaže za ostale odpadke:
– 240 l, 700 l, 900 l in 1100 l kovinske ali PVC-posode sive oziroma zelene barve za odpadke z javnih površin,
– kovinski loputniki,
– kopki za smeti na lastnih stebrih ali pritrjeni na steno.
6. člen
Za občasne dodatne odpadke morajo povzročitelji uporabiti ustrezne vrečke z oznako izvajalca, ki jih zagotavlja izvajalec v treh velikostih: 60, 80 in 100 l ter omogoča občanom njihov nakup na ustreznih mestih.
V primeru stalnega povečanja količin odpadkov je povzročitelj dolžan pri izvajalcu naročiti dodatno posodo.
Koški za smeti se na javnih površinah namestijo in praznijo po potrebi.
7. člen
Na območju gostejše poselitve, ob večjih trgovinah, zdravstvenih domovih, šolah, vrtcih in v individualnih naseljih opremi izvajalec, skladno s projektom, lokacije stalnih odjemnih mest za zbiranje sekundarnih surovin, bioloških odpadkov in PET-plastike, tako imenovane ekološke otoke, ki so namenjeni širšemu krogu povzročiteljev. Projekt mora obvezno vsebovati tudi teritorialno razmejitev območja v smislu pripadnosti povzročitelja k posameznemu ekološkemu otoku.
8. člen
Ekološke otoke sestavljajo različno število namenskih posod za odpadke, odvisno od dejanskih potreb na določenem območju.
Vrste namenskih posod:
– za odpadni papir: 240 l, oziroma 1100 l PVC-posoda z rdečim pokrovom (obvezno),
– za odpadno steklo: 240 l oziroma 800 l PVC-iglu zelene barve (obvezno),
– za biološke odpadke: 240 l PVC-posoda, rjave barve (po potrebi),
– za PET-plastiko: namenska mrežasta posoda z vrečo (po potrebi),
– za odpadno kovinsko embalažo: namenska posoda (po potrebi).
9. člen
Posode za ostale odpadke se namestijo pri vseh lastnikih, uporabnikih oziroma upravljalcih stanovanjskih hiš, stavb in poslovnih prostorih, pri katerih nastajajo komunalni odpadki in so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
10. člen
Vsako spremembo stalnega bivališča, sedeža poslovnih in proizvodnih prostorov ter obrti na območju Občine Juršinci, je potrebno sporočiti izvajalcu v roku 20 dni pred spremembo, le-ta pa mora namestiti nove, oziroma odstraniti odvečne posode, kadar je to potrebno.
11. člen
Organizatorju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, so dolžni o tem obvestiti izvajalca, ki prireditveni prostor oskrbi z ustreznim številom in vrstami posod za odpadke.
12. člen
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske ali storitvene dejavnosti mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca, da je kot povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu z drugim odstavkom 4. člena odloka in s tem pravilnikom.
Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca izda Upravna enota občine Ptuj povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
III. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE POSOD
13. člen
Vzdrževanje in čiščenje posod je obveza izvajalca in povzročiteljev. Izvajalec je dolžan vzdrževati in čistiti posode na javnih površinah in ekoloških otokov. Glede na vrsto odpadkov se čistijo:
– posode za biološke odpadke praviloma ob vsakem praznjenju, oziroma najmanj na vsakih 14 dni, razen v zimskem času, ko se čiščenje izvede po potrebi. Posode se praviloma enkrat mesečno tudi razkužijo. V primeru uporabe biološko razgradljivih vreč za notranjo oblogo posode, ki jih je potrebno ob vsakem praznjenju zamenjati, se le-te čistijo in razkužujejo po potrebi,
– posode za ostale odpadke najmanj enkrat letno, oziroma po potrebi,
– ostale posode za ločeno zbiranje odpadkov (papir, steklo) po potrebi,
– loputnike ter koške za smeti z javnih površin enkrat mesečno,
– vreče za PET-plastiko in namenske posode za kovinsko embalažo se zamenjajo po potrebi.
Posode za ostale odpadke so na zgoraj opisan način pri individualnih stanovanjskih hišah in poslovnih prostorih dolžni vzdrževati in očistiti sami.
IV. ODJEMNO MESTO
14. člen
Izvajalec mora dnevni red odvoza odpadkov za posamezna območja Občine Juršinci razglasiti v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način.
15. člen
Povzročitelji so dožni na dan odvoza dostaviti posode za odpadke in vrečke iz 6. člena tega pravilnika na odjemno mesto do 6. ure zjutraj ali do drugače dogovorjene ure.
Vrečke morajo biti zavezane in nastavljene na odjemno mesto ob posodi za odpadke.
Vrečke brez oznake izvajalca, kartonske škatle in drugo neprimerno embalažo z odpadki odstrani izvajalec v skladu z drugim odstavkom 10. člena odloka.
16. člen
Območja, ki so začasno nedostopna za komunalna vozila ter začasna zbirna ali odjemna mesta objavi izvajalec v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način. Odpadki se na začasna zbirna mesta dostavijo v tipskih posodah, kadar je to mogoče, oziroma v ustreznih vrečah.
17. člen
Če izvajalec pri praznjenju posod na odjemnem mestu ugotovi nepravilnosti v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov, pusti o tem kršitelju obvestilo, v katerm zahteva odpravo nepravilnosti in ga opozori na posledice ponovne kršitve.
V primeru ugotovljene ponovne kršitve istega storilca, o zadevi sestavi zapisnik in ga predloži ustrezni službi Občine Juršinci, katera je zadolžena za gospodarjenje s komunalnimi odpadki.
18. člen
Povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov pri drugih povzročiteljih in izvajalcu ter o njih obvestiti pristojno službo Občine Juršinci.
V. OBRATOVALNI ČAS ODLAGALIŠČA
19. člen
Obratovalni čas odlagališča komunalnih odpadkov v Brstju je za individualni dovoz odpadkov ob delavnikih v zimskem letnem času od 8. do 17. ure, v ostalem delu leta pa od 8. ure do 20. ure ter v soboto od 8. do 14. ure.
Ob nedeljah in praznikih odlagališče za individualni dovoz odpadkov ne obratuje.
20. člen
Za individualni dovoz odpadkov pripravi upravljalec odlagališča Brstje obratovalni red odlagališča, v katerem predpiše pravila ravnanja. Z njim je dolžan seznaniti povzročitelje od dovozu, le-ti pa morajo ravnati v skladu z določili obratovalnega reda.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-25/95
Juršinci, dne 10. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti