Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1015. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1997, stran 1462.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 100. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 6. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Loški Potok za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Loški Potok za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Loški Potok.
2. člen
Proračun Občine Loški Potok je določen v skupni višini prihodkov 160,338.000 SIT.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad Občine Loški Potok se izloča 0,5% skupno doseženih tekočih proračunskih prihodkov.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Loški Potok. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine Loški Potok in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v proračunu. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1997, program investicij pa za celotno obdobje izvajanja investicij, najpozneje v 30. dneh po uveljavitvi tega odloka.
Uporabniki sredstev proračuna morajo županu najmanj dvakrat letno poročati o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po potrebi.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali oddelek za proračun in nadzorni odbor.
8. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
9. člen
Župan Občine Loški Potok je pooblaščen da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva dodeljena
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
10. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Loški Potok in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 01 401-3/97
Loški Potok, dne 10. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost